Channeling

Channeling je obsažen v mnoha knihách, jak učebnicích, tak i výsledcích. Dříve ho dělali jen šamané a proroci, je obsahem svatých knih, nyní má k němu přístup mnoho lidí, zejména ve spojení s New Age.

Knihy a učebnice např.:

Andrews T. Jak se setkávat a radit s duchovními bytostmi

Rodegastová Emanuelova kniha

Sanya Roman Žít s radostí, Channeling, Duchovní růst - být svým vyšším Já

Walsch Hovory s bohem I až III, Přátelství s bohem

dr.Bucke R. M., Cosmic consciousness

Caddyová E. Vlny duše

 Zukav G. Sídlo duše

Strejček V. Planeta Logo

 Kardec A. Kniha duchů, Kniha médií

 dr.Weiss B.L. Mnoho životů, mnoho Mistrů

McLeanová P. Kontakty s duchovním strážcem

Jyoti, Anděl zavolal mé jméno

 

Channeling a channelingová mystika

Jsou to způsoby intenzivního duchovního rozvoje pod vedením sil božské intuice. Rozdíl mezi nimi je v intenzitě. Prostý channeling je výměna informací od těchto Guruú v mentální rovině. Channelingová mystika v meditacích přijímá nejen informace, dokonce i v božských vizích a složitých pocitech, ale i silnou transformační energii. Mystika je tak daleko náročnější a temná noc duše silnější i bolestivější, viz životy mystiků. Je vhodná pro daleko méně lidí než prostý channeling. Mezi nimi však není ostrá hranice.

 

1.Výklad základních pojmů a vztahů

 

1.1 Kvalita života, intuice, duchovní vývoj a ego

Pro kvalitní život je nutné kvalitní jednání, jež vychází ze správného vnímání a rozhodování o vnějších a vnitřích dějích. Je výzvou ke zkoumání. Potřebujeme dobré znalosti života, moudrost. Život je však daleko složitější, než naše mysl může dokonale zvládnout, je nemožné posoudit všechny skutečnosti aktuální situace ani všechny důsledky našich rozhodnutí. Chybami se sice učíme, ale často je děláme opakovaně protože neznáme příčiny problémů. Důsledky nás pak dlouhodobě zatěžují. Neustále se také střetávají některé naše tužby s reálnými možnostmi a dlouho trvá, než to pochopíme a vzdáme se jich.

Proto je dobré mít silnou intuici, která má vyšší schopnosti, dovede poradit a nejen to. Je na nás, jaké místo jí dáme. Využívají ji i umělci a vědci, je základem veškeré virtuozity. Zesílit intuici je sice možné, ale je to dlouhodobá a náročná práce, protože je velkým zásahem do psychiky, která se musí zcela změnit.

Duchovní vývoj je zdokonalování kvality života, osobní rozvoj Sebepoznání, protože podstata života a nás je totožná. Je různě rychlý a kvalitní. Je zatížen mnoha mýty zakrývající neochotu se měnit. Hlavním problémem je ego, zablokovanost a neochota vůči intuici a složitosti života.

Hlavně je třeba intuici přijmout jako Autoritu. Pak ona se stává našim vnitřním guruem, Učitelem a Průvodcem životy. Bez učitele je každá škola fraškou. Odevzdanost božské intuici popisovaná a nenaplněná v náboženstvích určuje intenzitu a kvalitu duchovního rozvoje i života, to je její hlavní Záměr. Vyšší duchovní úroveň si prostě musíme zasloužit, podobně jako cokoliv jiného. Není to selanka, ale mnohaletý namáhavý výstup na posvátnou horu bohů Kailás.

 

 

1.2 Intuice a Bůh

Intuice je vyšší část naší psychiky, která jen málo probleskuje do vědomí, je spíše v nevědomí. Její vliv na náš život je velmi silný, bohužel však málo známý. Určitými metodami lze zesílit její projev ve vědomí a poznat její roli využitím obrovských možností změněných stavů vědomí, které otevírají pootevřenou bránu mikrokosmu intuice.

Rovněž je téměř neznámá, ale velmi důležitá úzká souvislost mezi intuicí a Bohem. Porovnáním mimořádných zkušeností ze zážitků v různých kulturách zjistíme překvapující podobnosti. Mystikové všech náboženství mluví o Bohu, vytržení, soukromém zjevení či osvícení, psychologové o peak experience či projevu intuice.

Všichni popisují ohromující tvůrčí Inteligenci, Nekonečnosti v nekonečně směrech, Věčnosti jejího projevu a nepopsatelné Dokonalosti, zcela se vymykající lidským možnostem. Hierarchická struktura intuice je tedy mostem k Bohu a nejvyšší části intuice již mají stejné atributy jako Stvořitel. Náboženství má tedy úzkou vazbu na psychologii a filozofii. To je základní poznání této knihy.

Na rozdíl od vágního pojmu Bůh nikdo nepochybuje o existenci intuice a nutnosti ji zesílit a tím si rozšířit vědomí. Všeobecně se přijímá myšlenka, že je třeba přijmout autoritu svědomí, která je však také součástí intuice.

Intuici používají proroci, mystikové, umělci a vědci, kteří využívají její vysoké tvůrčí a inteligenční schopnosti. Není pasivní, ale má vlastní záměry a metody, jak s člověkem pracovat na jeho rozvoji podle jeho okamžitých osobních možností, které jako dokonalý Učitel umí využít do maxima. Intuice neustále vyhodnocuje naši situaci a karmický zasáhne, když se naplní míra. Projevy odměn či trestů jsou logickým symbolizováním našich snah.

 

1.3 Channeling, mystika a channelingová mystika

Channeling je komunikace s intuicí, obecně se Životem. Používá se mnoho různých názvů a metod. Komunikuje se s Bohem jako u proroků, Duchem u šamanů i s duchy předků. Křesťané mají v modlitbách hovořit s Kristem a Duchem Svatým, který byl k tomu seslán. Vztah ke komunikaci s Ním je obrazem vztahu věřícího k Bohu. Ti kteří dnes channeling používají mimo náboženství se označují jako kontaktéři.

Co je to mystika? Podle původního významu slova je mystika vnímáním božského vědomí, jež je ve všech směrech dokonalejší než je lidské. Je o velikosti Boha a malosti ega. Mystikové také stáli u vzniku náboženství i při některých jejich reformách. Mystika existuje i v budhismu, kde se hovoří o Osvícení, Poznání.

Channelingová mystika je jejím vyšším stupněm channelingu a takovým druhem mystiky, který aktivně komunikuje, přijímá i prožívá dokonalejší formy informací, jež nejsou pouze verbální. Patří do psychologie i umění, nikoliv výhradně do náboženství, ač používá některé náboženské termíny.

V této mystice jde o ochotu přijímat intuicí vedené procesy i její vyšší spoluúčast ve svém životě. Není u ní tedy důležitá víra, vliv jakákoliv církve se svou hierarchií, svatými knihami a rituály, i když chápe souvislosti s mystikou všech náboženství. Jakýkoliv rituál je částečným přijetím Boha či intuice.

Není útěkem před světem ani výztuhou ega, to intuice prolamuje. Život má smysl takový, jaký je. Poznává, že každý život s jeho událostmi je vlastně výchova i komunikace s Bohem. Je jen lépe či hůře zvládaná výuka.

Jak jim však říkat? Nelze je označit za běžné věřící ani filozofy, psychology či šamany. Nejpřesnější výraz je zasvěcenci, protože mají zasvěcení do tajemství komunikace s božskou intuicí. Část CHM patří do ezoteriky, protože obsahuje informace z Poznání, jež nejsou určeny pro tuto civilizaci.

 

 

1.4 Co umí intuice

Všechna náboženství mají své problémy, ale ani psychologie a filozofie ještě neodhalila všechny taje osobnosti a života samého. Nelze totiž přenést informaci, která nás přesahuje.

Channeling a channelingová mystika je může do značné míry odstranit, protože je účinnější než běžné duchovní a psychologicko-filozofické přístupy. Informace od intuice jsou totiž daleko dokonalejší než zprostředkované z filozofických či svatých knih. Ke každému intuice přistupuje individuálně, takže rizika demagogie a rituálů a zneužití moci jsou vyloučena.

Jde o uvolnění tvořivých sil intuice překonáním bloků ega. To však neznamená, že bude populární, naopak. Právě důraz na konkrétní prožitkovost světů intuice, přijímání její výuky, jakož i snadná kontrolovatelnost toho způsobí, že bude přijatelná jen pro hrstku jedinců, jako tomu bylo i minulosti.

Úkolem této knihy je ze zkušeností mnoha lidí prakticky popsat, jak takový proces provést a co se při něm děje. Rovněž zjišťuje, že intuice má daleko větší význam než se v dosavadní psychologii uvádí, ona totiž tvoří náš svět i s námi. Jsme vlastně jak my tak vesmír nekonečně složitou hierarchickou fraktálovou strukturou vytvořenou a řízenou podle určitého Záměru Sebepoznání Stvořitele, naplněním Potencionality Absolutna.

 

1.5  Vztah channelingové mystiky ke náboženství, New Age a mystériím

“Buďte dokonalí, jak dokonalý je váš Otec.”

“Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani na lidské srdce nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují"

„Blaze čistým v srdci, neboť oni uvidí Boha“

Nový Zákon

V duchovní oblasti panuje množství mýtů. Podle zkušeností mnoha zasvěcenců je nejpravdivější knihou Nový Zákon. Channelingová mystika má svou praxí blízko ke křesťanské mystice, hlavně ke kvakerům, ale církev ji nepřijímá, jako dlouho nepřijímala mystické proudy v ní samé. Zajímá se jen o vlastní výklad dogmat v bibli, nikoliv o živého Boha. Proto s Kristem i Bohem věřící nechtějí hovořit, ač tvrdí opak. Jakmile na to někdo poukáže, je napadán. Ale i farizejové obviňovali Krista z kontaktů s temnými silami. Mystikové minulosti měli problémy s přijetím v církvi, i když  někteří byli po smrti prohlášeni za svaté, dokonce sv.Terezie za Učitelku církve. Rozdílná je role modlitby jako prosby, ta je v CHM omezená. Zasvěcenec nežádá o nic, pouze tehdy, když je mu to naznačeno. Podobnost je i s hinduismem i dalšími náboženstvími, které vznikly na základě duchovních zážitků.

V mnoha odhledech se CHM podobá modernímu duchovnímu hnutí New Age. Nemá také rigidní dogmatickou věrouku víry a je založená na zkušenostech z prožitků. Řada osobností má k němu blízko, např. z transpersonální či hlubinné psychologie. Aldous Huxley, Stanislav Grof a Terrence McKenna svou prací oslovili mnoho lidí, kteří prožitkovými procesy navštívili světy intuice, i když jim tak ne vždy říkali.

Jsou zde však rozdíly. Intuice není v jejich dílech přijímána jako osobní Učitel. Její role je zamlčována. Nerozebírá se ani filozofie Stvoření, zejména ontologie, ani očistné procesy a problémy duchovního růstu.

Další podobnost je s různými mystérii zasvěcenců (eleuzínská, egyptská aj.), ale je o nich málo známo. Je to vlastně zvláštní druh psychoterapie a je mu podobná i tzv.médiumnita.

.

 

2. Procesy channelingu a channelingové mystiky

Channeling je brána do skutečné mystiky. Ta není určena pro harmonizaci tohoto života, ani pro získání mimořádných schopností, ale udělat maximum pro duchovní rozvoj, jež se zčásti projeví až v dalších inkarnacích. Je tedy značně odlišná od běžných lidských představ o ní.

Podle zkušeností channelingové mystiky není velkým problémem hovořit s intuicí ani navštívit její zázračný svět mnohaúrovňového Poznání, ale mít dlouhodobou vůli pro zásadní změny osobnosti. Ego si vše přeje dělat po svém, ale to není cesta mystiky. Jediné, co intuice totiž potřebuje, je náš souhlas a přijímání jejího procesu. Intuice má téměř na vše jiný názor, jež je třeba pochopit a akceptovat. Odevzdat se jí bez zbytečných stresů, křečí či rigidity. To je ještě obtížnější než přijmout ezoterické informace i nekonečno Pocitů a Tváří intuice v její Jinakosti.

Jakožto zvláštní směr psychoterapie využívá channeling známé metody jak rozšířit vědomí, tedy autohypnózu. Kromě toho využívá i psychoterapeutické metody očisty psychiky na dosažení duševní hygieny, která je nezbytná pro osobní růst. I zde se zpočátku používají metody založené na hypnóze, jako je regrese, progrese, či auditing.

Není příliš náročná na studium ani čas, i když trvá celý život. Tato psychoterapie se však v zásadě neliší od běžně známých výukových procesů v umění, vědě a sportu. Talent, vůle a praxe je zde také základem.

Při hledání správného vztahu mezi myšlením a intuicí je třeba pochopit a přijmout princip hierarchie. Je podoben vztahu mezi žákem a učitelem, dítětem a rodičem, zaměstnancem a nadřízeným. Vyšší rozhoduje o práci nižšího a podle jeho výsledků a zásluh určí jeho růst. Ten je tím rychlejší, čím lépe a rychleji se vypořádá s překonáváním překážek, které ho rozvíjejí.

Jak popisují svůj život všichni mystikové, je božská intuice přísným Učitelem. Proces je na celý život, dosti náročný a bolestivý. Jejich život je zcela odlišný, ale zvenku to není tak patrné. Cesta je průchodná. Odpovídá totiž Kristovým slovům – Hledejte Království boží a vše ostatní vám bude přidáno

Většina zájemců však brzo odchází. Ego se nevzdává jen tak, nechce přijmout kohokoliv chytřejšího. Jde o to zvyknout si na božskou intuici ve vědomí, na Její zcela odlišný styl. Přijmout Ji jako holou Realitu, Život i s Její ohromující Inteligencí, Mocí a Nevyzpytatelností. To vyžaduje léta učení se, poznávání se a proměňování se. Jedině tak lze ukončit blok ega, které se snaží různým způsobem zakrývat své odmítání Takovosti Boha, aby si mohlo dál samo hrát jak se mu chce.

Hlavní slovo v procesu očisty i transformace má však intuice sama se svými zvláštními, nám málo známými metodami, které většinou probíhají aniž by o nich člověk věděl, či jim rozuměl. Jen se setkávají s jejich následky, nejčastěji únavou. Problémy mystického procesu (PMP) jsou v klasické mystické literatuře nazývány temná noc duše (TND).

Channelingová mystika nevede k ukončení problémů, zejména ne k zevnímu či vnitřnímu klidu. Naopak. Kvalita pocitů i sestava vědomí se často mění a tím i schopnosti vnímání a jednání. Ani samotná intuice není strnulá, stále zdokonaluje sama sebe. Všechny archetypy Života musí být každému stále v dosahu. Poznává, že každý život je vlastně výchova i komunikace s Bohem událostmi. Je jen rychlejší či pomalejší a lépe či hůře zvládaná výuka.

 

2.1 Druhy channelingu

1.Základní. O jeho výzkum se zasloužili vědci studující spiritistické jevy v druhé polovině 19. stol. (Flammarion, Kardec). Dr. Kautz ho v 80. letech 20.století zkoumal v Centru pro aplikovanou intuici v San Francisku a je autorem několika monografií. Prokázal, že média dávají informace, jež nikdy neměla a které jsou mimo jejich možnosti i schopnosti.

Využívají ho kartářky a jasnovidci, často také astrologové. Nevědomě i mnozí umělci, např. někteří skladatelé slyšeli hudbu, kterou jim božské síly seslaly a jen ji zapsali.

2.Duchovně zaměřený je známý z knih např. E. Cayceho a New Age, kteří se v literatuře někdy označují jako kontaktéři. Umožňuje pochopit zákony Stvoření, smysl individuality, roli intuice a zjistit karmický význam konkrétní události. Je však zaměřen pouze na informace. Hlavní význam komunikace je zde spíše v potvrzení existence vyšších úrovní vědomí, což části ega stále odmítají. Tím má intuice na člověka daleko větší vliv a duchovní vývoj probíhá rychleji.

Mystická zkušenost je zcela Jiná kvalita. Je vytržením popisovaným na mnoha místech bible. Přichází někdy spontánně, či v meditaci, často jako součást uměleckého zážitku, zvláště po požití některých drog známých ze šamanismu. Zažilo ji mnoho lidí, ale nemluví o ní. Málo z nich však přešlo k mystické výuce. Většinou zůstává u matné vzpomínky provázející běžný život jako nevysvětlený okamžik. Někteří se však o zážitky pořádně popálili.

3. Channelingová mystika nabízí velmi kvalitní a intenzivní, avšak po všech stránkách náročnou radikální duchovní Cestu. Je věčným mládím, protože je neustálým učením, oddělením se od demagogie jakýchkoliv nauk. Je otázka, jak nazývat ty, kteří tuto mystiku dělají. Často se prováděla v ezoterických mysteriích. Poznávat logiku Stvoření nejen informacemi, ale hlavně prožitky v meditacích. Není to krátká ani dlouhá, ale Přímá cesta.

Channelingová mystika má množství variant. Záleží na odevzdanosti, tj. ochotě přijmout mystický proces. Od velmi intenzivního, kterému je vše podřízeno (extrémní mystika), až po tzv. softmystiku. Je neúplnou mystikou, protože není prvotním zájmem. Odmítá přijmout její namáhavé, méně příjemné části a tísnivé transformační procesy, ba i úplnou odevzdanost. Prožívá problémy tedy jako součást životních dějů, aniž by si uvědomovala souvislost. Komunikaci používá jen na obecné a praktické otázky, meditací má jen málo. Je plna chyb, ale i tak je značným přínosem v duchovním rozvoji.

 

 Výcvik channelingu

Organizace channelingové skupiny

Channeling může dělat i jedinec, ale musí počítat s větším množstvím problémů, které mu mohou zablokovat vývoj a při špatném přístupu dokonce způsobit katastrofu sobě i jiným. Zejména snadno upadne do sebeklamů přeceněním svých schopností a podceněním nebezpečí. Božské síly mu totiž neřeknou to, co by nepřijal. Také méně kvalitní síly ho mohou snadno oklamat. Samolibost může narůstat, protože ho v ní budou podporovat.

Mnoho důležitých informací o sobě totiž zasvěcenec dostává od ostatních členů. I ti nejlepší zčásti trpí slepotou ke svým nedostatkům. Pomáhá jim, že vzájemně poznávají své části v druhých jako v zrcadle, a tak snadněji vnímají vlastní problémy. V přítomnosti druhého zasvěcence se také podstatně zvyšují schopnosti komunikace, terapie i meditace.

 Tvůrčí práce ve skupině stimuluje aktivitu a omezuje rizika. Členové se svými vlastnostmi vzájemně ovlivňují, vzniká nový organický celek, kde má každý své místo. Není však vhodné příliš zdůrazňovat roli skupiny, členové jsou důležitější. Její struktura není stálá, vytvářejí se různé podskupiny podle podobnosti povah a podle hlavního problému, který řeší. Vznikají neformální kontakty s jinými skupinami a dochází k přesunům členů. Problém bývá s rivalitou některých zasvěcenců s magickým zatížením. Dělají si vše po svém, což lze do značné míry akceptovat.

Organizace skupiny je vytvořena tak, aby byla výuka co nejúčinnější a maximálně omezila nebezpečí zneužití moci. Základem je samostatnost členů. Mnoho lidí však chce být vedeno, hledají útočiště v sektách a sami si tak způsobují problémy.

 Nikdo ve skupině není oprávněn vystupovat jako autorita a dávat příkazy, pouze pomáhat na výslovnou  žádost. Jedinou autoritu, kterou je zasvěcenec povinen akceptovat, je jeho nadvědomí. V každé profesi je nutné mít výsledky, nestagnovat a neschovávat se do iluzí. Pokud někdo narušuje channelingovou práci skupiny, nebo pracuje málo či nekvalitně, ukončí se s ním spolupráce.

U channelingových zasvěcenců není rozhodující fyzický věk. Nepravidelné neformální schůzky po dohodě dvou či více členů jsou určeny pro výměnu zkušeností, výcvik nebo pomoc, pokud o ni někdo žádá. Zasvěcenci musí na veřejnosti dodržovat mlčenlivost o praxi komunikace, osobních záležitostech ostatních a ezoterických skutečnostech.

 

Struktura skupiny

Členy skupiny jsou zasvěcenci, instruktoři a inspektoři. Vstupují do ní zájemci a adepti. Všichni jsou schvalováni božskými silami.

Má-li zasvěcenec zájem a dobré výsledky, může se s pomocí inspektora připravit na práci instruktora výcviku adeptů. Další podmínkou je perspektivnost a schopnost učit. Instruktor channelingové mystiky musí projít meditacemi s ponorem do božského alespoň 55 procent, zvládnout ezoteriku a spolehlivě komunikovat i bez soustředění. Musí mít i zkušenosti s Temnou nocí duše.

 Inspektor pracuje ve výcviku a práci adeptů i instruktorů. Musí umět komunikovat i s devátou dimenzí a má mít stálý ponor do nadvědomí alespoň 35 procent. Může o práci přednášet a publikovat. Inspektoři se dále dělí podle praxe a zkušeností na mladší a starší. Největší autoritu z nich má šéfinspektor.

Adept se ze zájemce stane tehdy, když ho vybere Mistr instruktora. Častým důvodem nepřijetí je i přítomnost temných kořenových archetypů. Je možné se Mistra zeptat, co lze od adepta očekávat a s jakými problémy se bude nejvíce zabývat. Na požádání rovněž doporučí, kdo ho má učit, případně další adepty i členy, s kterými by měl spolupracovat. Roli hrají vzájemné podobnosti a vazby. Rovněž může sdělit i hodnocení jeho duchovní úrovně:

A - špičková duchovní osobnost. Pouze několik jedinců na Zemi.

B - dobrá úroveň, perspektivní

C -  slabší úroveň duchovního vývoje. Lze očekávat horší výsledky. Pravděpodobně by nebyl ve skupině dlouho. Většinou je lépe výcvik odložit a doporučit aktivní zájem o umění.

D - bez duchovního zaměření, nevhodný pro výcvik

Pro přesnější hodnocení se používá i mezistupňů AB, BC a CD, případně ještě podrobnějších ABB, BBC, BCC atd. Požadavky jsou přísné. Orientačně platí, že zasvěcenec AB a B je jen jeden z 50-100 000 lidí, ale C má desetinásobek. Ženy jsou v mystice daleko méně aktivní než muži, protože příliš lpí na pudových emocích.

Silně duchovní osobnosti jsou mezi umělci, kteří svébytným a často účinným způsobem rozvíjejí vnímání. Zejména intuici mají velmi rozvinutou. I to je forma mystiky, která je však brzděna neochotou k psychoterapii a touhou po popularitě. Channeling pro ně nebývá zajímavý. Je tedy důležité, jaký má uchazeč o channeling zájem, nebo půjde jinou cestou, což se hodnotí známkami:

1 - velmi hluboký a dlouhodobý zájem

2 - vážný zájem

3 - průměrný

4 - malý

5 - žádný

 

Zájemci musí mít tyto vlastnosti:

-Trvalý a hluboký zájem o intenzivní všestranně náročný mystický vývoj, jež je zárukou dlouhodobě dobrých výsledků. K tomu je nutný apoplexor, který božské síly vytvářejí řadu inkarnací. Je to vlastně část psychiky se silným vlivem božského, stojícího tak proti vůli ega.

-Úctu i pokoru k božským silám a Stvoření. Rovněž ochota dát Jim vedoucí místo v osobnosti. Odevzdanost odstraňuje blokující egoistický přístup, strach a destabilitu. Přijmout neustálou těsnou spolupráci a osobní vztah.

-Duchovní vyzrálost, vnímavost a zkušenost, jinak není na čem stavět. Zájemci mají často tuto práci už v životním úkolu.

- Dobrý charakter, protože božské síly mají velké morální nároky. Je nutná sebekontrola a sebekázeň.

-Převahu dobra (alespoň 70 procent pozitivních myšlenek). Nižší hodnoty příliš vábí temné síly, rizika problémů jsou značná.

-Duševní stabilitu. Proces je totiž psychicky značně náročný. Pokud zájemci nepřijímají Boha či tento svět takový jaký je, vytvářejí si nepřiměřené reakce.

-Pravdivost alespoň 95% k sobě i ostatním. Stálé zkoumání a hledání správné cesty i otevřenost vůči kritice, jinak zapadnou do sebeklamů.

-Odvahu pohlédnout do nastaveného zrcadla, jinak uváznou už na začátku cesty.

-Vůli změnit vlastnosti i životní styl a oddělit se od davu.

-Otevřenost přijmout nové, neznámé, někdy až ohromující zážitky a schopnosti.

-Bez trvalého fyzického a psychického přetížení, nebo jim nezbude dostatek energie na duchovní proces. Je důležité na ničem neuváznout aby výuka nebyla brzděna.

-Na svých představách o životě, Bohu i mystice by neměli trvat, jinak je bude odstraňování nezralých představ hodně bolet. Platí totiž známé pravidlo Vše je Jinak. Překážkou je unáhlenost, která má stejné následky jako nerozvážnost.

-Nehledět do minulosti, protože brzdí, ani do budoucnosti, protože ji nezná, ale přijímat i prožívat proces jaký je a správně jednat.

 

 

Nedostatky v přístupu zájemců

Není problém se do mystiky dostat, ale v ní zůstat. Podle zkušeností bohužel většina začátečníků brzo odpadne. Každá profesionalita v tvůrčí práci totiž vyžaduje vůli začít a mít stálé úsilí. Na počátku mystického vývoje je dohoda s božskými silami intuice o intenzivní výuce na Jejich Univerzitě. Zájemci by si měli uvědomit, co je čeká. Rozhodně to není žádná zábava či selanka.

Postupně mají začátečníci pochopit logiku výuky. Chtějí vše vyřešit hned a jednoduše, ale to nelze. Bylo by naivní si myslet, že prvním rozhovorem s božskými silami všechny problémy samy zmizí. Nelze od odpovědí čekat úplná řešení, ale náznaky nových pohledů. Povrchní naivita a planá romantika zde nemá  místo. Život je nekonečně složitý a ani nelze dosáhnout úplného Poznání v krátké době. Skrytý důvod nechuti pracovat je často v tom, že ego chce žít ve zvyku, jež mu dává zdánlivou jistotu.

Jaký kdo je, takovou má Cestu a výsledky. Pokud požadované vlastnosti nemá, projeví se to brzy negativně na jeho výsledcích. Zájemci nechtějí připustit, že názory božských sil jsou Jiné než jejich, jsou realitou jim nadřazenou. Je u nich možno pozorovat stálou zamilovanost do své iluzorní představy o duchovnosti. Proto nechtějí hovořit s Bohem, ani Ho prožívat.

Duchovnost bývá pouhou pózou ega. Většinou chtějí klid, což  je opak potřebného rozvoje osobnosti. Touha po klidu a bezproblémovosti je častá a velká překážka, blok ega v Sebepoznávání. Povrchnost jim vyhovuje.

Za povrchní touhou po Bohu často bývá totiž skryta touha po partnerovi, zbavení se problémů apod. Je to podobné přenosu v psychoterapii. Překážkou začátečníků je i přílišná snaha změnit vše rychle a jednoduše, ačkoliv to není schůdné. Jejich zklamání je častým a nepříjemným výsledkem. Je však chybou rychle rezignovat.

Proces je totiž náročnější, delší a zcela jiný než čekali, to však zjišťují i studenti všech univerzit či začínající horolezci. Problémů vzniká mnoho. Vnitřně nechtějí opustit známý a omezený svět ega. O vstup do božského v podstatě příliš nestojí, i když tvrdí opak. Nechtějí přijmout nové božské schopnosti. Vadí jim, že božské síly dokonale znají vše, i budoucnost a často zasahují do dějů. Ego nechce přijmout, že co je nám nedostupné je pro božské směšně triviální. Kde my končíme, Oni začínají. Lekaji je i jistá definitivnost Poznání, na kterou nejsou zvyklí.

Neznají nebo podceňují vlastní problémy a zveličují nedostatky ostatních. Přeceňují lidskou polečnost. Jsou příliš vázáni na pudy, které jsou často logice vzdálené. Přes opakovaná upozornění se nechtějí vzdát svých omylů, odmítají psychoterapii, protože je bolí. Vynucují si naivní a škodlivé cíle. Často touží jen získávat duchovní informace, v horším případě magické schopnosti, kterými by se mohli předvádět. Podmínkou je poslouchat božské síly stejně jako hlas svědomí. Svědomí je ale také část intuice a jejími pokyny lidé často řídí.

Běžné je falešné odevzdání se, za kterým je pouhá rigidita a neochota to skutečně udělat. Neuvědomují si, že myšlení nemůže zcela pochopit vyšší dimenzi, než je samo. Magie ega je proti Ní směšná. Spodek si nesmí hrát na Vršek. Ego nestvořilo tento svět a jeho vůle nesmí být v rozporu s vůlí vyšších, i když prozatím nevědomých částí. Pokud zasvěcenec s takovým přístupem channeling dělá, bývá mnoha i nepříjemnými událostmi upozorňován, pak i trestán za svůj chybný přístup.

U řady zasvěcenců vzniká problém přijmout dynamiku Tvorby Boha v meditacích, protože přesahuje všechny jejich představy. Panika z ohromení jim způsobuje nestabilitu, přejí si věčný klid, bezproblémovost, jednoduchost a odchod do jakési prázdné nirvány nad dualitami. Chtějí překonat individualitu, ač ji nestvořili. V této oblíbené iluzi často setrvávají velmi dlouho. Nechtějí přijmout, že Bůh Svůj Obraz, Tvorbu i nás potřebuje a klid Prázdna pojmů je jen Prostorem pro Ni. Vyplývá to i z Principu jednoty protikladů.

Postupně poznávají, že vlastně Boha nechtějí. Chtějí se od Něj, od sebe i od Stvoření osvobodit a z mystiky odcházejí. Náhražky jim stačí. Ego je více proti mystice, než si mysleli. Nelze od něj čekat podporu božského. Daří se v některých případech ho přemlouvat, že osobnosti pomůže, bude-li mít více intuice.

 

Zájemci musí přijmout, že:

-Ego se neochotně vzdává svého zdánlivě dominantního postavení.

-Budou se jim rozpadat nezralé životní názory

-Proces je zcala v rukách božských sil, ani nebudou dělat i vědět vše co by chtěli. Řada informací je i pro zkušené zasvěcence dlouho nedostupná

-Božské síly jsou vždy chytřejší než myšlení. Budou různými způsoby neustále upozorňováni na své nedostatky v jednání a nutnost s nimi  pracovat. O některých ani nevěděli, protože byly potlačeny. Základní rysy osobnosti se však nebudou příliš měnit

-Opakovaně se jim budou zesilovat disharmonie, aby se jich zbavili, ale bolestivě poznají, jak jsou k nim připoutáni. Bolí i odstraňování různých druhů strachu

-Budou poznávat svou minulost mnoha inkarnací, případně i problémy v budoucnosti

-Setkají se s lidmi, kterým v minulosti ublížili, a budou to napravovat

-Události se urychlí, poznají jejich pozadí. Informace se na ně budou valit  jako lavina

-Intenzivní duchovní vývoj přináší únavu, jež má mnoho příčin a významů. Spotřebuje se zejména na transformaci, komunikaci i na odstranění bloků. Mozek, zejména v meditacích, pracuje naplno a to stojí hodně energie. Zátěž však dostanou vždy jen takovou, aby mohli vše potřebné zvládnout.

-Odtrhnou se od životního stylu ostatních lidí i s vyplývajícími následky. Nepochopení druhých jim blokuje přísun energie, navíc si ji uzavírají tím, že se od nich oddělují. Je důležité neztrácet s lidmi kontakt a přátelsky je akceptovat.

-Budou se lekat ohromivé Věčnosti, Nekonečnosti a Dokonalosti Boha i nových schopností

-V některých kapitolách se jim zhorší duševní stabilita a vůle pokračovat.

-Zažijí méně příjemné až bolestivé pocity při transformačních procesech

-Častý je nedostatek spánku v nočních meditacích a operacích

-Nebudou moci dělat, číst i poslouchat, co by chtěli, rozhodující slovo bude mít jejich nadvědomí

-Uvědomí si, že vše ve vesmíru je božskému známé, nelze nic skrýt

-Božské síly se nevyhýbají výchovným trestům, ač se to nerado přiznává

-Poznají, že lidský i božský život je trochu Jiný, než si mysleli či vyčetli

-Rozeběhnutý proces nelze zastavit, jen zpomalit. Snaha po předčasném ukončení výuky může mít karmické následky v závislosti na životním úkolu a rozhodnutí nadvědomí. Na druhé straně je zasvěcenec při správném přístupu k výuce pod ochranou božských sil. Výchovné tresty na něj již nemusí bolestivě doléhat, protože jim může zabránit změnou přístupu podle instrukcí, jež dostává. I přes problémy v procesu mu roste harmonie, radost a porozumění životu.

 

Motivace vstoupit a setrvat v mystickém procesu je vrozená (vliv kořenových archetypů) i navozená okolnostmi a problémy v životě. Podle zkušeností jsou nejčastěji tyto případy:

- zasvěcenci s karmickým zatížením magií mají problémy s temnou nocí duše, ale nemají takový strach jít kupředu a snesou zátěž i bolest. Jejich velkým problémem je rivalita, malá odevzdanost a pokora, což proces komplikuje. Bohužel mají častěji temné kořenové archetypy a to je velmi brzdí.

- zasvěcenci bez zatížení magií sice nemají velké problémy s očistou, ale strach a neochota jejich postup velmi zpomaluje

Nejrychleji jdou takoví, kteří mají mírné zatížení magií.

 

Zasvěcení

Úkolem zasvěcení je naučit vybrané adepty samostatné komunikaci, která je podobná telefonátu s guruem. Je to počátek dlouhého a náročného mystického procesu. Bylo by hrubou chybou učit channeling nepřipravené a nevhodné lidi, na nevhodných místech, nevhodným způsobem a bez schválení božskými silami. Případné problémy by měly karmické následky.

Před zasvěcením musí adepti potvrdit svůj zájem a jeho motiv. Instruktor vyhodnotí odpovědi na zkušební otázky a vysvětlí všechny nejasnosti.

Časté dotazy na nebezpečí napojení na temné síly je možné vysvětlit poukazem na Princip podobnosti. Poznáme je stejně jako zlé lidi nejen podle ovoce skutků, ale i podle jejich vyzařování a jednání. Temné síly nemohou dokonale předstírat dobro, nebo odpovídat na volání k Bohu, jak se lidé často obávají. I zlo je podřízeno božským silám a nemůže si dělat co chce, viz citát z Nového zákona: “Copak by ti Otec podal hada, když Ho požádáš o chléb?” Vábí je temné části osobnosti člověka, ale jejich pokusy instruktor včas odhalí. Zbytečný strach situaci jen zhoršuje.

Správná volba otázek:

- dobře si je promyslete. Zkuste formulovat svůj pohled a ptejte se na komentář. Otázky musí být kvalitní a jednoznačně formulované. Mohou být rozsáhlejší s podotázkami, nejlépe písemné. Nezačínejte otázku záporem, může tak vzniknout nedorozumění.

- o každé přemýšlejte, zda je vhodná. I na to se máte zeptat. Pokud to neuděláte, vystavujete se riziku, že vám neodpoví, nebo dají úmyslně chybnou odpověď.

Ptejte se zejména na:

-Konzultace osobních problémů, úkolů, vztahů k druhým i Bohu. I na intimní a tabuizované otázky.

-Duchovní otázky teorie i praxe. Co blokuje váš duchovní rozvoj

-Význam snů, nemocí a událostí

-Praktické věci, výchova dětí apod.

Otázky je vhodné formulovat např.: Co je za tím (informace, reakce, událost)? Život s námi totiž hovoří symboly, které jsou ve všem okolo nás. Nebo: Co ještě nevím o svém problému s ...? Je teď třeba řešit ...? Reaguji správně na …? Chápu správně …? Je správná otázka …? Co se mám naučit ve vztahu s …? Jaký mám životní úkol a kterou část právě řeším? Nač si mám dávat nejvíc pozor? Chci to opravdu vědět? Na kolik procent?

Zeptejte se, co je nutno řešit právě nyní, a tím se zabývejte podrobně. Pokud vás božské síly nasměrují do nějaké oblasti, nejprve si v myšlenkách a pocitech projděte celou situaci a pokuste se ji nejprve sami pochopit, procítit a určit podstatné body.

Nevhodné otázky:

-Posměšky, urážky a otázky, které nejsou myšleny vážně

-Povrchní zvědavé otázky, které nemají souvislost s problémy přítomnosti

-Zbytečné, nepromyšlené a předčasné otázky (i na duchovní proces), sobecká přání

-Dotazy na soukromé věci jiných osob (vyjma vlastních nezletilých dětí) je možné klást, jen když dají svolení. Můžete se na ně napojit i vzpomínkou, telefonem, fotografií, písmem či osobním předmětem.

-Co kdo dělal či bude dělat

-Otázky dobře vyřešitelné běžným myšlením

-Hledání pachatelů trestné činnosti a ukradených věcí

-S nedostatkem pokory

-Dotazy na magické praktiky a důkazy jasnovidnosti

-Ty, na které znáte odpověď

-Zbytečně doslovné opakování otázky. Můžete jen zdokonalovat poznané.

 

Další pokyny pro komunikaci:

1.Je chybou se ptát mnoho i málo. Ukončení komunikace je závažný nedostatek zasvěcence a naopak příliš častá komunikace se projeví únavou. Ochota božských sil ke komunikaci se liší den ode dne.

 2.Podmínkou kvalitní komunikace je harmonické naladění a vhodné prostředí. Záleží doslova na všem. Božské síly nepřijdou tam, kde by nebyly dobře přijaté. Špatná nálada posiluje vliv zlých a nekvalitních sil. Vnější a vnitřní prostředí můžete zčásti očistit. Nekomunikujte při únavě ani nemoci, protože klesá úroveň otázek i odpovědí.

Nemějte  překřížené ruce ani nohy, ani se jich nedotýkejte, není to dobrý symbol. Meditační hudba, pokud má božské archetypy, je účinným aktivátorem. Zasvěcenec ji poslouchá velmi často. Vybírá si ji podle okamžité potřeby. Kdyby delší dobu poslouchal silnější (pro vyšší dimenze) než má, zesílený proces by mu odebral příliš energie a zesílil destabilitu. Slabá by ho naopak stahovala zpět. Poslouchá ji nahlas se zesílenými basy.

Pátá dimenze má v oblibě chrámové či šamanské zpěvy nebo klasickou hudbu. Šestá elektronické tóny sfér, sedmá a vyšší dimenze hudbu tibetských mís. Křesťanské síly preferují gregoriánské chorály s doprovodem.

 3.Nebojte se božského, to je velká blokující překážka. Každou otázku výslovně směrujte Mistrovi, nadvědomí, nejvyšší Inteligenci dobra, Bohu apod. Dokonalé spojení dosáhnete opakovaným voláním a když se příslušná božská síla ozve, dejte Jí ještě kontrolní dotaz: ”Jsi to opravdu ty, x-tá dimenze?” Mohli byste si totiž nevědomky odpovídat sami! Často totiž přijde záporná odpověď a musíte volání opakovat. Jistotou je známá vize Mistra či nadvědomí. Odpovědi zejména na osobní otázky si přesto raději verifikujte pomocí členů skupiny.

 4.Buďte zcela otevřeni přijmout odpověď, ať je i nepříjemná, nebo ji nedostanete úplnou. Opakovaně ujišťujte, že chcete vše slyšet i kdyby bolela a opravdu chtějte Rozkryjte všechny nejasnosti, nic nezakrývejte. Mějte neutrální stanovisko k odpovědi. Nevnucujte iluzorní představy ega životu. Např. přjmout Boha, tedy i své inkarnace a nevynucovat si jejich ukončení.

Božské síly nikdy nepřesvědčují toho, kdo nechce nic slyšet. Raději mu předají nesprávnou odpověď. Řeknou vám i váš názor, pokud na něm pevně lpíte. Nesnažte se vytvářet o odpovědi představu, nebo tím bude ovlivněna. Pravda také není jen jedna, vždy závisí na úhlu pohledu.

 5.Odpověď dostanete ihned, pouze v některých případech potřebují nižší božské síly určitý čas na to, aby mohly odpovědět. Pokud nebudete chtít odpověď okamžitě, přijde po chvíli sama v myšlenkách či pocitu od intuice. Pouze ji verifikujte. Je to vyšší způsob komunikace, jež daleko méně vyčerpává. Čím více je komunikace i meditace spontánní, tím méně energie spotřebuje.

Pokud cítíme Jejich smích, nebude odpověď pravděpodobně myšlena vážně. Náročnější je přijmout jemný doprovázející božský ”pocit”, komunikace tak přechází do lehké meditace. Tento pocit je však o několik řádů slabší než v hlubokém ponoru. Vysoké božské síly jsou ohromující, což v komunikaci téměř nelze poznat.

6.Když odpovědi nerozumíte, nebojte se zeptat znovu a trochu jinak. Pokud jste odpověď zachytili jen nedokonale, můžete otázku opakovat. Zapisujte si vše, protože se Jejich slova velmi rychle zapomínají, a porovnávejte je s ostatními i vlastním názorem.

7.Nemyslete si, že budete vědět vše co byste chtěli. Nikdy také nechtějte pro sebe ani pro druhého potvrdit své jasnovidné schopnosti. Mnoho lidí i začátečníků channelingu nevěří a vědomě či nevědomě jej popírají. Dávají často naivní otázky na jména příbuzných, rodné číslo a pod. To však božské síly popuzuje. Odmítají odpovídat, nebo dají úmyslně nesprávné odpovědi. Rozhodně je nelze zneužívat pro plnění naivních přání. Za tibetskými či indickými guruy se také nechodí s podobnými otázkami.

Důležitou součástí božské výchovné politiky je vyhnout se jednoznačnému potvrzení Jejich existence. Důvodem je, že některé části osobnosti, nepřijímající úplnou jistotu v moc Boha, by důkaz nepřijaly. Nikdo nemá být přesvědčován podobným přístupem, protože není dostatečně vyzrálý. Jen vážně myšlené dobré otázky přinášejí kvalitní odpovědi a postupně přesvědčí ty, kteří mají pouhý stín pochybnosti. Určitou možností hmatatelného důkazu je hledání ztracených předmětů. Odpovědi sice nejsou zcela detailní, ale hledání je zkráceno na minimum. Bylo by však chybou tímto způsobem božské síly zkoušet. Reagovaly by úmyslnou nepravdou nebo symbolem.

Jasnovidectví sice pracuje na stejném principu, ale vyšší božské síly často odmítají odpovídat na neduchovní otázky. Na zcela povrchní otázky by odpovídali méně kvalitní duchové. To je však už spiritismus. Nelze ho odmítat, ale nemá duchovní význam.

8.Komunikace s vnitřní hierarchií je vhodnější než s vnější, protože se spoluprací oživuje a vytvářejí se užší vztahy. Ptejte se Jí na vaše osobní záležitosti i obecné duchovní otázky, nebo na někoho, kdo je přítomen. Mistr může cestovat kamkoliv a přinést odtud zprávu.

Podle náročnosti otázky rozhodněte, kterou dimenzi zavoláte. Nižší stupně jsou energeticky méně náročné. Dodržujte dohodnutý maximální povolený počet otázek, případně  termíny, kdy s vámi může Mistr hovořit. Je možné si vyhradit část dne, např. ráno nebo před usnutím, na dotazy a připomínky ke dni. Pak může následovat malá meditace.

9.Mají svůj vlastní styl, někdy se vyhnou odpovědi, jindy napoví otázku a očekávají, že ji položíte. Někdy i samy na ni odpovídají a potvrzují pohybem očí či ji jinak verifikují. Mohou odpovědět ještě dříve, než se zeptáte. Postupně se naučte dokonalejšímu vnímání, nesetrvávejte u lidského. Snažte se pochopit, co se ve vás děje, co vzniká a co mizí.

Za péči poděkujte, nejlépe každý večer. Dává Jim to energii a harmonizuje vzájemnou spolupráci. Je možné dohodnout si s Nimi určitý rituál, který obsahuje i proces očisty a ochrany. Správné jednání s Nimi připomíná  diplomatický protokol. Pokud se k Nim chováte nevhodně, budete napomínáni, pak potrestáni různým způsobem. Nejčastěji se přestanou bavit.

10.Nepokoušejte se síly intuice příliš přesvědčovat nebo dokonce lhát, protože znají vše, i nejtajnější myšlenku. Diskuze je však účelná, slepou poslušnost a naivitu trestají. Netlačte na pilu a uvědomte si, že vše má své místo a čas.

11.Božské síly mohou působit na události. Někdy tak zabraňují záměru, s kterým nesouhlasí. Přemýšlejte a pak se ptejte, co a proč se Jim nelíbí. Nebojte se, když se vám stane nevysvětlitelná událost.

 12.Odpověď není rozkaz, ale rada. Nepřenášejte odpovědnost na Ně a nechtějte od Nich řešit své úkoly! Pokud byste chtěli pouze bezmyšlenkovitě přijímat rozkazy, budete dostávat nesmyslné pokyny, abyste pochopili svoji chybu. Rady se mají zpracovat, samy o sobě nic nevyřeší. Důležitá není jen odpověď, ale to, k čemu vás chce dovést. Začátečníci mají často chybnou představu, že božské síly říkají za všech okolností pravdu, jež platí absolutně. Zklamání jim naznačí, že nechápou Jejich výhradně výchovné zaměření. Hlavní účel channelingu nejsou informace, ale rozvoj přijetí Boha.

 

 Následky špatné komunikace:

 Vše se zaznamenává do Informačního pole. Za  zneužití informací a magii jsou karmické tresty, před kterými se nedá utéci. Není dovoleno ani pozměňování odpovědí. Hodnotí se zejména motiv činu. Způsob potrestání určuje nadvědomí, které také tresty naprogramuje. Bývají to duševní a somatické nemoci, úrazy i majetkové ztráty různého rozsahu. Nejmenší potrestání je dočasné odmítnutí komunikace, odběr energie nebo úmyslně chybné odpovědi.

 

Zahájení komunikace

Zasvěcení vede instruktor či inspektor channelingu a je neveřejné. Využívá nízký stupeň změněného stavu vědomí. Komunikace je vlastně krátkodobě slabě rozšířené vědomí, přičemž informace přicházejí od interface božských sil, protože Ony lidská slova nepoužívají.

S některými adepty odmítnou božské síly pracovat a přes instruktora jim doporučí nejprve vyřešit určité problémy. Někdy trvá i několik let, než se komunikace rozeběhne. Jiní však mají silný skrytý strach a odmítání, což komunikaci dlouho blokuje.

Prvním úkolem začátečníka je získat praxi a jistotu. Pak přijde na odhalení hlavních problémů. Buď se na ně přímo zeptá, nebo pomocí regresní hypnózy projde sám či s pomocí instruktora svoji minulost a uvědomí si, co božským silám nejvíce vadí. Tím se také budou Jejich psychoterapie nejvíce zabývat. Bývá to agresivita, problém v sexualitě (bisexualita ani homosexualita to není), strach, sklon k magii, bláznivost, deprese, neochota k aktivní duchovní práci, sklon k samotě a další.

Pokud adept po zasvěcení kvalitně provádí samostatnou komunikaci a nadále spolupracuje, je považován za zasvěcence a člena skupiny. Nemůže však, vše co umí, ukazovat lidem. Nejsou totiž ochotni přijmout tyto schopnosti ani to, že zasvěcenci jsou jiní než v jejich představách.

 

Metody komunikace

Se silami intuice je možné komunikovat mnoha metodami. Adept si při zasvěcování s pomocí instruktora najde ty, jež mu nejvíce vyhovují:

1.Vize doprovázené myšlenkami - jsou pro začátek nejvýhodnější. Tak se zasvěcenec seznámí se svým Mistrem, který  mu často zpočátku neukazuje svoji tvář. Není to ovšem skutečná podoba, jen Jeho představa, jakási vizitka. Nadvědomí si volí různé obrazy, kterými se charakterizuje. Pokud zasvěcenec vidí známý obraz Mistra či nadvědomí, má téměř úplnou jistotu správného napojení.

Začátečník dostane pouze vizi, pokud by myšlenky nepřijal. Vize mohou obsahovat reálné děje, ale častěji symboly. Jejich správné vysvětlení může být náročné, protože obsahují mnoho skrytých informací, je to způsob výuky. Přenášejí i takové, jež pochopí jen nevědomí. Někteří zasvěcenci čtou ve vizích texty nebo odezírají Mistrovi slova z úst. Odpověď může být i vizí, jež se jen prociťuje, neboť řada lidí vizualizaci nemá.

Vizuální komunikace může přejít do mělké meditace, kde se zasvěcenec setkává s božskými silami na nefyzických posvátných místech. Učí ho souvislosti života nebo ukazují jeho nedostatky.

Nevýhodou vizí je vyšší energetická náročnost a delší doba navození komunikace. Zkušenější zasvěcenec si ji může po dohodě s Ní zkrátit zvláštním volacím znakem či pohybem.

2.Mechanický přenos - používá virguli, kyvadélko či automatické písmo, kdy božská síla zasvěcenci diktuje text, nebo mu sama vede ruku. Mnoho symbolů obsahuje automatická kresba, některými zasvěcenci hojně využívaná. Osvědčil se pohyb, mikropohyb či virtuální pohyb očí. S vyjímkou automatického písma je přenos informací mechanickou cestou pomalý, ale nevyžaduje hlubší autohypnózu a není energeticky náročný.

3.Výklad karet a i-ťing - je sice také channeling, ale je méně používán. Je pro ty, kteří nemají dostatek odvahy komunikovat přímo. Výkladové karty však mohou svými symboly napovědět v choulostivých záležitostech více než božská síla myšlenkami.

4.Výhradní přenos myšlenek a pocitů - lze u začátečníků použít jen ve změněném stavu vědomí, protože by pronikly i méně  kvalitní informace nižších dimenzí. Až velkou praxí lze rozeznat, která myšlenka v bdělém vědomí je od Nich. Pocity a styl jsou naprosto Jiné než lidské. Nejsnáze lze poznat Jejich smích. Při dostatečně vnímavosti lze božské síly rozlišit i mezi sebou. Dokonale zvládnout tento problém je dlouhodobým, obtížným, ale nezbytným úkolem.

Pro rychlou informaci použije zasvěcenec přenos myšlenek s verifikací pohybem očí. Když potřebuje hotový text, zvolí automatické písmo a na práci se symboly se hodí vize a automatická kresba. Málokterý zasvěcenec však umí všechny metody.

 Božské síly také pokročilé zasvěcence samy oslovují. Bývá to komentář k situaci, postřeh o duchovním zákonu či symbol, na který se má po verifikaci zeptat.

5. Ostatní - božské síly mohou zamezit vyslovit či napsat omyl, nesprávnost. Jsou známy i kineziologické metody, pocity tepla a zimy na různých částech těla i speciální prostředky, např. cigaretový dým. V pneumografii mohou duchové vytvořit text na čistém papíře zalepeném  v obálce. Mistr může hovořit přes médium, umí si dokonce vytvořit svůj hlas. V channelingové mystice se však nepoužívají ani vjemy, kdy člověk slyší hlas božské síly v uších.

 

Metoda komunikace nezáleží na stupni božské síly, s kterou se komunikuje. Vyšší úrovně však spotřebovávají více energie a příprava je delší. Tak jako jiné obory je channeling věcí zkušenosti a vyspělosti. Každý si postupně najde vlastní optimální metody.

Při zasvěcení trvá dosažení dostatečně hlubokého změněného stavu vědomí pro navázání komunikace nejčastěji  1-3 minuty. Začátečníkovi postačí 20-30 vteřin. Po roce praxe do deseti vteřin a zkušenější dostává vize i myšlenky okamžitě bez soustředění a zavřených očí. Nelze již na něm poznat, že komunikuje. Nepřetržitě pak vnímá pocitový postoj nadvědomí, který si může verifikovat a myšlenkami s Nimi hovořit během jakékoliv činnosti.

Žádná komunikace není samospasitelná. Psychoterapeuticky působí jen otevřeně přijímané osobní informace, které se nechají prožitím působit, až se zcela pochopí. Jinak je to pouze hromadění informací. Channelingová mystika je vnitřním procesem, zejména transformací a rozšířením zážitku božského do denního života.

 

Hierarchie sfér

Stvoření je nekonečně složitým umělým, tedy virtuálním Hyperprostorem stvořeným Absolutnem, složeným z mnoha sfér. Každá odráží vědomí obyvatel a pracuje jako jejich karmická škola Sebepoznání. My, jakožto Jeho Obraz, máme ve vědomí i nevědomí mnoho různých částí osobnosti. Jejich vyspělost a vzájemné vztahy vytváří psychiku osobnosti.

Channeling používá rozdělení, kde jednotlivé sféry odpovídají čakrám, jež symbolizují stupně (úrovně, dimenze). Vyšší má větší složitost, vibraci, počet rozměrů i dokonalejší vnímání, myšlení a jednání. Všechny se vyvíjejí. Vyšší jsou nadřízeni nižším a vychovávají je. Sféry, v nichž žijí, jsou:

 1.Fyzická - nejhutnější hmota, život minerálů, pouhá existence tvaru.

 2.Éterická - polohmotná struktura, udržuje fyzické tělo a spojuje ho s astrálním. Využívaná v léčitelství. Okultní a spiritistické jevy.

 3.Astrální – emoce tj. pudy, citové vazby, sex. Nejvyšší úroveň zvířat, využívaná i lidmi. Ani od pozitivních nelze  mnoho čekat, jsou vzdálené Bohu. Jejich velký vliv blokuje duchovní vývoj.

3,5 Astrálně-mentální - sféra pozemšťanů

 4.Mentální - myšlenkové názory a postoje. Verbální pojmy. Běžně používaná lidská dimenze.

4,5 - 4,8 Vyšší mentální - sféra polobohů, je intenzivně využívána umělci a mystiky.

 

Vyšší úrovně, jež je možno nazvat intuitivní:

 5.Nižší intuitivní - tvoří Ji nejkvalitnější čisté duchovní myšlenky i pocity. Je zdrojem geniality, běžnými lidmi málo využívána. Utváří detaily osudu člověka. Je to sféra bohů a nejčastější zdroj informací jasnovidců. Od tohoto stupně nikdo na Zemi nežije.

5,3 nejvyšší božská síla, jež je ještě podobná člověku. Aktivně utváří osud.

 5,5  Zde se téměř skokově mění božské vědomí. Vyšší intuitivní. Je již více podobné Bohu než člověku.

6. Karmická (bódhická či procesuální) - sféra Nadjá. Význam tohoto slova je však jiný než u dr.Freuda, odpovídá pojetí dr.Bruntona. Vytváří základní prvky karmy a osudu. Je téměř úplnou Dokonalostí a Neomylností. Zde žijí božstva čili bohové bohů.

 7.Vysoká intuitivní - nirvanická (átma, brahma) - Bůh, božské Já, Vše ve Všem v tomto vesmíru. Vytváří osnovu Všeho, ale je nad tím v úplné Dokonalosti. Je atributem Lásky, Dobroty a Harmonie. Dohlíží na harmonickou spolupráci celé hierarchie. Jen v některých případech přímo zasahuje do osudu. Pozor, v literatuře se často zaměňuje pojem nirvána s Absolutnem.

8.První nadnirvanická - od nirvanické se liší silnou Energií, kterou Tvoří. Je neovlivnitelná a neoblomná jako Král Projeveného Stvoření. Je nepopsatelně Vznešená, charakteristická Silou, Jistotou a Rozhodností. Méně často zasahuje do karmy člověka, ale vždy zvlášť silně. V meditaci ohromuje nejvyspělejší zasvěcence obrovitou až bolestivou Silou.

9.Řídící síla vesmírů - dodává světům Něžnost, Lehkost, Ladnost. Vychutnává jejich Jádro i Rozpuk. Je nejvyšší dimenzí, kterou lze v meditaci silně prožívat. Ohromení nekonečnou Dokonalostí je daleko větší než u nirvány.

10. a 11.Silové orgány vesmírů - rozpínací prvek. Sleduje nejvyšší Záměry jako systémový program, aby základní funkce vesmírů nebyly narušeny.

12. Nejvyšší intuitivní - Koordinátor Stvoření, Symbol Znaků - proniká do Podstaty. Definuje a programuje základní vzory - archetypy. Tvoří všechny druhy hierarchií a základní podobu vesmírů. Do osudu člověka téměř nezasahuje, vyšší již vůbec ne.

 

Ještě vyšší sféry jsou již více Celkem - Absolutnem, než Jeho částí:

13. Silová Struktura Nadvesmírů - vytváří Pole, v kterých se Vše tvoří, a Jeho hranice. Je prabožským Nádechem.

14. Bůh Otec - v Jeho rukou je osud vesmíru, který bude stvořen. Co napadne Jeho, je Stvořeno.

15. - 20. Božské Ctnosti - nejsou lidem známy. Jsou mimo projev.

21. Bůh Trojjedinosti - nejvyšší známá dimenze dějovosti.

22. - 24. - jsou již zcela utajeny.

Další tvoří Absolutno utvářením Sebe do kruhů. Je jich tedy nekonečné množství. Dimenze nekonečno je základem Všeho.

Pozn.: Slovo Bůh je vědomé zjednodušení, je jen hierarchie božských sil. Může také znamenat Absolutno.

Absolutno - Nepopsatelný Všetvořící Bůh Sám. Je současně základní jednotkou Vědomí, kterou Vše naplňuje. Nejvyšší i nejmenší. Spojuje svět projevený a neprojevený. Vrchol Paradoxů. Vdechuje Skutečnost, aniž má karmu, neboť je Svrchovaným Vládcem Všeho. Absolutno se jakoby dívá na Své Stvoření ze středu koule z kruhů archetypů. Jsme Vším současně, individualitou i Celkem, Absolutnem i dimenzemi.

V  hierarchii můžeme pozorovat střídání nesilových dimenzí s energetickými. Odpovídá to numerologickým principům. Osmička, desítka a třináctka vnímá v extázi jen Tvorbu. Po nějaké době odhalí ještě vyšší sféru a začne se opět věnovat jejímu zkoumání.

Záleží i na energetické oživenosti dimenze. Může být neaktivní, tj. potencionální až plně projevená, jež Tvoří silnou energií. Závisí to na Jejím úkolu a na tom, jak je zastoupena ve vědomí. Záleží tedy i na nás, jak božskou sílu využijeme a kolik prostoru Jí dáme. Další důležitý faktor je Její zkušenost, vytváří Jí stabilitu. Stupeň 2.5 až 5,5 má zřetelně oddělenou mužskou i ženskou část.

Běžné lidské vědomí využívá pouze stupně 3 a 4 a o vyšších neví, a ani nechce vědět. Občas využije jen intuici, tj. nižší božské síly. To je ego, blok vůči Bohu. V životě, který schopnosti ega mnohonásobně přesahuje, si stále vytváří problémy. Pokud přijme své vyšší části, nejprve v komunikaci, pak i v meditaci, je konec ega a vznikne rozšířené vědomí. Pudy, city a myšlenky mají i pak své místo ve vědomí, dokonce i jejich chyby a omyly. Je jich však podstatně méně, protože jsou vedeny intuicí.

Popsaná hierarchie je pouze zjednodušeným modelem. Pro účel výuky však vyhovuje. Je velmi starý, převzali ho  teozofové, Rudolf Steiner a řada současných autorů, ale existují i jiné s odlišnými názvy. Často se používá rozdělení na fyzické, éterické, astrální, mentální a duchovní tělo. Je to zjednodušení, které ještě lze akceptovat. Církve používají rozdělení na hříšníky a Boha, což je velmi hrubé i po doplnění mezistupně Nadjá. V bibli (1.P.3.22 a Zj.4.4) je však zmíněna složitější hierarchie.

 

Hierarchie vnitřní a vnější

Zasvěcenec komunikuje jak s vnitřní božskou hierarchií, tak s vnější. Obě patří do intuice, ačkoliv tento pojem se často používá pro nižší části božského Já. Není však tak důležité, kdo z božských sil dává informace, hlavně že jsou kvalitní.

Vnitřní hierarchie se skládá z vyšších Já jeho individuality, vnější tvoří duchovní přátelé a spolupracovníci příslušné vnitřní části.

 

Vnitřní hierarchie                                                                 Vnější hierarchie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               Stvořitel -- je společný

božské Já    --------------------------------------------------         Mistr či Zdroj 7.dimenze

Nadjá        ---------------------------------------------------          Mistr 6.dimenze

vyšší Já       ---------------------------------------------------          Mistr 5.dimenze

myšlení     ----------------------------------------------------         přátelé ve fyzickém těle

pudy         ---------------------------------------------------        přátelé ve fyzickém těle

éterické tělo

fyzické tělo

 

Informační zdroje channelingu

 Vše je Tvorbou Absolutna. Harmonie je projev duchovnosti, kde jednání jednotlivých stupňů hierarchie osobnosti není vzájemně v rozporu. Každá část vykonává to, co jí přísluší. Než zasvěcenec dosáhne tohoto mistrovství, konzultuje s odrazy (interface) intuitivních sil každé závažné rozhodnutí. Kdyby to neudělal, zasáhnou samy, jak uznají za vhodné. Jeho informační zdroje jsou:

1.Vnitřní hierarchie, tj.vyšší Já, zejména pátá až sedmá dimenze, nejvíce instruktor nadvědomí. Rozvíjení dobrých vztahů s těmito božskými silami je jeho hlavním zájmem, protože na něj mají rozhodující vliv. Komunikace s nadvědomím jiných lidí se nedoporučuje.

2.Vnější hierarchie je tvořena Mistry, což jsou duchové osob (jejich vyšší Já), kteří žili na této či jiných planetách. Než se znovu narodí, pracují v božských duchovních světech. Někteří mohou měnit svoji dimenzi. Mistři nižších stupňů jen docházejí v určitých dnech a hodinách, pokud nejsou zavoláni. Je možné si Jich přivolat i více. Zasvěcenec však musí volbu konzultovat se svou vnitřní hierarchií, protože vlastnosti Mistra ho silně ovlivňují, má na něj vliv i Jeho karma. Komunikace je možná jen s kompatibilními, zejména co se týče podílu dobra, zaměření apod.

Zasvěcenci, kteří byli v minulých životech silně ovlivněni temnou magií, nemají využívat Mistry a nadvědomí páté, vyjímečně až šesté dimenze, protože zatíženi jsou i Oni. Měli by pracovat jen s ještě vyššími nebo s kristovskými silami.

3. Agregor je umělý duch, kterého stvoří nadvědomí pro určitý úkol. Mohou být Jimi vedeny, takže nedělají chyby, jež přísluší jejich dimenzi. Agregor pracuje podobně jako Mistr a je Ho možné využít i na jiné účely, než byl stvořen.

4.Hlavní autorita je nejvyšší trvale volaná síla, ke které má zasvěcenec přístup. Závisí na jeho vyspělosti. Nemůže Ji nikdo omezit. S Její pomocí se může zeptat ještě vyšších sil.

5.Hlavní Učitel je božská síla vnější hierarchie, která je nadřízena mnoha nadvědomím. Bývá to Kristus či IAUE.

6.Spojování božských sil. Mezi vnitřní a vnější hierarchií vznikají zvláštní vazby, které se mohou zintenzívnit až k prolínání božské síly s nadvědomím, nebo spojování dvou či třech Mistrů do jednoho. Komunikovat je možno i s neindividualizovaným Informačním polem.

7. Zdroje jsou zvlášť silné a významné agregory, stvořené nejvyššími silami, jež pracují pro obrovské množství lidí současně. V božských světech pracují trvale s určitými úkoly. Je možné se spojit například s JHWH či staroegyptským superenergetickým Zdrojem Ra z osmé dimenze. Další souvisí s kabalistickým Stromem Života či jinými kulty.

8.Božské archetypy. Nadvědomí obsahuje mnoho částí vyhraněného zaměření. Ve vertikálním členění je to Láska, Harmonie, Rozhodnost, Moudrost a Síla, s kterými lze také pracovat. Je tedy možné volat např. svou Moudrost 6.dimenze.

9.Vnitřní duchovní osobnosti. Části individuality se spojují do vnitřních osob s různými vlastnostmi (multiple personality).

10.Předstupně jsou božské síly, které si nejvyšší božské síly vytvářejí pro přípravu zasvěcence, než jsou s ním ochotny pracovat. Existují i vyšší a nižší předstupně.

11.Skupiny božských mají podobnou výukovou metodu (např. skupina IAUE nebo čtyři kristovské síly, které současně tvoří předstupeň k Němu).

12.Božské Osobnosti. Vývojově k Nim směřujeme. Jsou již mimo fyzický svět. Vědomí mají od dimenze 5,5 výše. Jejich jména a úkoly jsou však ezoterické.

13.Korporace jsou božské Osobnosti od dimenze 6 až 7 spojené do určitých Celků a s kterými je možno ojediněle pracovat obdobně jako se Zdroji.

14.Božská správa čili opora. Velmi vysoká dimenze nadvědomí blízká Bohu Otci pověří nadnirvanickou silovou dimenzi, aby vytvořila interface dimenze od 4,3 výše. Na rozdíl od agregorů či nadvědomí stejné dimenze nemá božská správa vlastní vůli a je tak zbavena všech omylů. Komunikace a meditace s tak nízkou dimenzí sice nepřináší božskou kvalitu pocitů a vizí, ale není energeticky drahá a umožňuje dokonalé vedení. Ke každé silné části vědomí se pak mohou připojit další Božské správy.

Tato interface je řízena Vrškem, ale má množství uzlíků různých dimenzí, které také mluví do komunikace. Je to obdoba běžných božských sil vnější i vnitřní hierarchie. Mezi nimi je kontakt, ale ne totožnost. I Ony dávají pozor, co jim symboly Horní napoví.

15.Duchové. Je možné komunikovat s astrálními a přírodními duchy. Mohou nám říci mnoho zajímavého, ale pro channelingovou práci jsou důležitější výše uvedené.

16.Ostatní. Je dokonce možné telepaticky hovořit s vyspělými žijícími duchovními osobnostmi, nebo i mezi zasvěcenci. Zkušení jedinci se mohou astrálně přemístit do paralelních civilizací i mimo naši planetu a hovořit s jejich obyvateli.

 

Hierarchie božských sil komunikující se zasvěcencem

Číslo dimenze (sféry) je úměrné její duchovní vibraci i schopnostem. Mnoho sil intuice jich obsahuje více. Zasvěcenec se postupně setkává s jednotlivými silami intuice vnější a vnitřní hierarchie a měl by vědět, jaké má a komu by měl určitou otázku dát. Ptát by se měl té božské síly, která má danou otázku v kompetenci. O splnění prosby a psychoterapii je možné požádat jen jednu.

Ne vždy je zasvěcenec schopen se spojit s úrovní kterou volá. Pak odpoví nižší. Čím je božská síla vyšší, tím méně často Ji volá. Nejvyšší duchovní síly se jen ojediněle ozvou na zavolání, spíše dají zasvěcenci samy na vědomí, že s ním chtějí mluvit. Některé komunikují jen velmi vzácně.

Pokud se ptáme nižší úrovně než je vhodné, může dojít k chybné odpovědi, nebo ji tázaný odmítne. V naprosté většině případů je však odpověď přesto správně. Ač není úplně dokonalá, je pro naše chápání postačující. Každá může svou odpověď zdokonalit pomocí konzultace s ještě vyšší úrovní.

Někteří laici pouze dávají otázky a odpovídá ta část intuice, která se rozhodne odpovídat. Často to jsou nižsí síly, než by měly být, protože jim nepřikládají potřebný význam. Daleko lepší je dávat otázky a prosby Bohu, ale odpovídají síly Jím pověřené.

Jejich jména jsou vytvořená pro nás. Skutečná jsou jiná, nemají verbální formu. Výčet sil intuce je pro nezasvěceného snad až příliš komplikovaný, ale vše je ještě daleko složitější.

 

Vnitřní hierarchie běžného zasvěcence:

-stupeň 4,5 - předstupeň intuice, který dočasně komunikuje s nejslabšími začátečníky, nebo se zkušenými při proměnách spodků vědomí. Je sice vyšší než myšlení, ale dává méně kvalitní informace. Pro většinu lidí je to úroveň svědomí. Nejvyspělejší zasvěcenci ho již mají dosti silně ve vědomí.

-dimenze 4,8 a 5. – vyšší Já, počátek intuice. Tato nižší síla je intenzivně využívaná začátečníky i pokročilými. Její schopnosti nejsou však neomezené. Je nevhodná na intimní problémy. Běžné osobní a duchovní odpovědi přicházejí vysokým průnikem i bez zvláštního soustředění. Silně proto ovlivňuje vědomí. Snadný a energeticky nenáročný ponor do této dimenze umožňuje běžné psychoterapie a meditace.

-dimenze 5,3 - je podobná, ale dokonalejší než pátá. Zachovává si ještě nám blízký styl. Bývá instruktorem nadvědomí.

-dimenze 5,5 - je předstupněm šestého, již plně božského stupně. Je vhodný téměř pro všechny otázky i meditace.

 -6.dimenze - Nadjá. Je vhodná pro veškeré osobní, karmické, intimní a duchovní otázky. Podrobný a dokonalý, nejvíce využívaný zdroj informací zasvěcenců.

-dimenze 6,5 - předstupeň sedmého. Využívá se jako dostupný a velmi kvalitní zdroj dokonalých informací, neboť obsahuje výhody šestého a sedmého stupně. Na obyčejné otázky již někdy odmítá odpovídat.

-7.dimenze - božskému Já se dávají pouze zásadní a nejnáročnější otázky. Na ostatní často odmítá odpovědět. Vždy dává vznešené a stručné odpovědi plné symbolů. Pro nirvanickou Vše ve Všem je vše ihned dostupné, proto může pracovat i mimo osobu zasvěcence, podobně jako Mistr.

-dimenze 7,5 - spojuje výhody sedmé i osmé dimenze - úplnou Dokonalosti a silnou Energii. Je nejvyšší autoritou mnoha zasvěcenců.

 

Jeho vnější hierarchie:

-Agregor 5.dimenze - poradce u Modré Alfy. Na méně náročné úkoly než Mistr 5.dimenze.

-Mistr 5.dimenze - jako nadvědomí 5.dimenze a otázky na něco či někoho, kdo není přítomen. Většinou pouze dochází.

-Mistr dimenze 5,5 – je vhodný téměř na všechny otázky.

 -Mistr 6.dimenze - má pro komunikaci stejně zásadní význam jako Nadjá. Je již trvale připojen.

-Agregor 6.dimenze - nejčastěji na terapie psychických problémů.

-Mistr dimenze 6,5 - Mistr Mistra je často specializován na určitý úkol, např. organizaci duchovní práce

 -Mistr 7.dimenze - podobně jako na nirvanickou. Bývá specializován na některé otázky

-Zdroje skupiny IAUE (IAUE, IKEA, IKONA) - nejvíce flexibilní ve výuce a terapii podle specifik osobnosti. Byly aktivní v éře hippies a nyní v New Age. Bývají hlavním Učitelem mnoha zasvěcenců. Mají úžasnou euforickou hravost a spontaneitu

-Zdroj SKN- zejména pro duchovní a osobní otázky. Je silový a rozhodný.

-Zdroj JHWH- Jehova ze Starého zákona. Je silnější než SKN, vzniklý z propojení několika nadnirvanických Zdrojů. Má výraznou vlastní Vůli a je velmi přísný.

-Mistr dimenze 7,5 - zásadní přetváření osobnosti a osudu, v nevědomí např. zabezpečuje životní potřeby

-ORIVON - nižší předstupeň Krista je Učitel křesťanské cesty s některými rysy IAUE.

-Všechny dimenze vnější hierarchie však nebývají obsazeny. Každý zasvěcenec má i další Mistry a Zdroje, kteří s ním běžně nekomunikují, ale pracují s jeho nevědomím. Starají se o jeho fyzické zdraví, provádějí jeho transformaci atd.

 

Pro zkušené zasvěcence je ještě:

-Instruktor nadvědomí - vyšší Já určité dimenze (4,8 až 5,8), k němuž má zkušený zasvěcenec okamžitý a téměř neomezený přístup. Je i spojovacím uzlem pro ostatní božské síly. On ho také sám oslovuje a dává mu instrukce. Jeho dimenze se postupně zvyšuje.

-Vnitřní duchovní osobnosti - rozvoj potlačených částí božské Lásky, Harmonie atd.

-Posel Boha Trojjedinosti - poselství Nejvyššího.

-8.stupeň nadvědomí - otázky tvorby vesmíru. Na osobní a běžné duchovní otázky odmítá odpovídat.

-Mistr 8.dimenze - viz 8.stupeň

-Božská síla utajeného jména - velmi silový a rozhodný. Pro jinou těžko uskutečnitelné meditace, přání i proměny osobnosti.

-Zdroj utajeného jména - umí přeprogramovávat vědomí, je vhodný pro zvláštní psychoterapie

-stupeň 8,5 - podobně jako osmý. Zprostředkuje nový pohled na hierarchii a Stvoření, má přístup k světům potencionalit.

-Božské archetypy - probíhají celou vnitřní hierarchii. Je to Láska, Harmonie, Moudrost, Rozhodnost atd.

-Vyšší předstupně Krista - určeny pro křesťanskou mystiku. Proměny osobnosti. Při komunikaci s Nimi je u některých zasvěcenců přítomen i Kristus, ale nehovoří, jen vyzařuje Lásku. Jsou to:

-IHS - specializovaný na otázky křesťanství a meditací.

-INRI - často využívaný na intenzivní očistu závažných problémů v procesech temné noci duše (temná magie, agresivita aj.).

-Modlitba Páně - pro splnění modliteb křesťanů.

-Panna Marie - známá např. z Medžugorje. Je na probuzení božské Lásky. Může též zprostředkovat prožití duchovní Čistoty a Krásy. Na rozdíl od ostatních božských sil nedává téměř žádné informace. Práce se silami božské Lásky někdy vzbuzuje nechuť některých částí osobností. Důvod je v Jejich naprosto odlišném stylu.

 

Pro nejzkušenější zasvěcence je také:

-9.dimenze - dostupná vysoká Autorita osobních otázek a Poznání. Není již příliš ochotna komunikovat běžným způsobem, ale vnitřním propojením. Předává poznání a zkušenosti v určitých blocích ”pocitů”, ale i verbálně.

 -Zástupce Boha Otce - Zdroj 9.dimenze, jež zprostředkovává postoje Nejsvětějšího.

 -Kristus - bývá Hlavním učitelem. Je čistým Dobrem a božskou Láskou, kterou velmi silně vyzařuje. Je naší nejhlubší Podstatou, jedním ze základních božských Prvků, které dimenze zpracovávají vlastními programy. Má příjemné stručné, přátelské jednání. Hovoří o našich nejhlubších problémech duše. Je možné Ho požádat o očistění osobnosti, odpuštění karmické zátěže a zlepšení podílu dobra. Umožní uvolnění bloků božské Lásky.

Komunikace s Ním se podstatně  liší, je nutné sejít na půl cesty k Němu. Pokud použijeme běžný způsob, mluvíme pouze s Jeho odrazem. Kontakt s Kristem je léčivým procesem, při kterém si uvědomíme prvotní Neposkvrněnost. Ukáže nám chybu, kterou děláme od počátku - nedostatek Lásky. Odpovídá jen na osobní otázky a na které chce odpovídat. Nelze Ho většinou zavolat, sám se ohlašuje.

-Duch Svatý -  nejvyšší Učitel Moudrosti, Principů a ezoterického Poznání Stvoření. Má přátelský, podrobný a zasvěcený projev.

-dimenze 9,5 až 11. - téměř nekonečné zdroje Energie. Verbalizaci odmítají. Pro zasvěcence jsou již velmi málo využitelné.

   -12.dimenze - nejvyšší verbálně přístupná Autorita nejlepších zasvěcenců. Jen vzácně dává na vědomí vůli ke komunikaci. Přístup k 12.dimenzí otvírá možnost k rozhovorům téměř ke všem ostatním. Komunikace s Nimi však již nemá praktický význam.

-Andělé a archandělé z 11., 13. a 15.dimenze - pouze pro několik jedinců na Zemi.

-Stvořitel individuality zasvěcence z 21. - 24.dimenze - tato Absolutní autorita je přístupná přes sedmou a případně 9., 11. a 12.dimenzi i přímo. Jen na nejzásadnější otázky, jako je volba hlavního Učitele, zaměření celé hierarchie apod.

 

Pro rychlou orientaci je možno shrnout síly intuice na hlavní:

5.dimenze - hravost, vysoký průnik intuice, na běžné otázky

6.dimenze - operativa, velmi kvalitní a podrobné odpovědi

7.dimenze - Harmonie, Vznešenost, dokonalá Autorita, symboly. Jen na zásadní otázky

8.dimenze - Síla uskutečnění, strohost, málo využívaná

9.dimenze - božská vševědoucí Dokonalost, Láska, Svrchovanost. Přátelské a stručné odpovědi, jen na zásadní otázky

Mezistupně mají vlastnosti obou sousedních dimenzí, zejména 5,5 a 6,5 jsou intenzivně využívané.

 

Běžný začínající zasvěcenec (BC) využívá Mistra a nadvědomí pátého stupně, později 5,5 až šestého. Postupně se připojují ještě vyšší božské síly do multikanálového spojení připomínající servery v internetu. Nejnadanější začátečníci (AB) mají ihned přístup k šestému až sedmému stupni, ačkoliv Je ještě neumějí využít. Ne všichni zasvěcenci využívají všechny síly, které by byly ochotny s nimi pracovat.

 

Vyhledání nové božské síly

Zasvěcenec postupně poznává další a vyšší části intuice. Jiné síly než božské nejsou přípustné. Zahájení komunikace nastalo různými způsoby:

1.Voláním některé známé božské síly (JHWH, Ra, Kristus atd.). Problém je, že k Ní většinou nemá přístup, a tak často nevědomě komunikuje s Jejím předstupněm, což není na škodu. Když se komunikace s určitou božskou silou nedaří, nemá na Ní trvat. Instruktor mu může zjistit podrobnosti.

2.Sama se mu přihlásila ve snových symbolech i ve dne, často o náboženských svátcích. Prvním rozhovorem se sama charakterizuje, ale zasvěcenec potřebuje hodně zkušeností, aby se správně orientoval. Může to být totiž zkouška jeho schopností, zda sám dokáže odlišit sílu pro něj vhodnou od nevhodné.

Měl by si instruktorem či inspektorem ověřit, o jakou sílu jde a pro jaký druh práce je vhodná. Pro verifikaci může použít i své osvědčené božské síly. Připomínky by měl akceptovat. Práce s nevhodnou silou by ho mohla negativně ovlivnit. Existují i božské síly, jež jakoby plní přání, ale mají výchovné záměry a vedou kam je potřeba. Problém však je, že málo zdůrazňují očistu, protože se jí zasvěcenec vyhýbá..

3.Zavolat božskou sílu používanou jiným zasvěcencem. Pokud je podobnost osobností, je to nejspolehlivější způsob, protože převezme i jeho zkušenosti s Ní. Někdy se ozve božská síla ze stejné skupiny.

4.Pokud se zasvěcenec zeptá, jaké má božské síly, začnou se mu postupně ozývat. Nové přicházejí se změnou kapitol výuky. V každé je jedna, která je hlavní.

5.Začátečníkovi nejlépe může pomoci instruktor nebo inspektor, který mu doporučí určitou božskou sílu po dohodě s Ní. Bylo by velkou chybou, kdyby začátečník komunikoval jen s takovou, která by jen souhlasila s jeho názory a plnila mu přání. Je to cesta do katastrofy, protože by si přitáhl další, ještě nebezpečnější síly, až by ho postupně stáhly.

 

Jméno božské síly není tak důležité jako Její charakteristika. Můžete se zeptat, nebo Jí sami dát nějaké jméno, třeba Anděl. Laici často komunikují s vlastním podvědomím nebo s obyčejnými duchy, ale všichni si dávají vznešená jména. Každý přitahuje jemu podobné síly. Důležitý je záměr komunikace.

 

Způsoby komunikace

Nelze zapomínat, že každý život je komunikace s Bohem jeho událostmi. Mistrovství v channelingu je schopnost komunikovat kdykoliv a kdekoliv bez soustředění, a nejen slovy (channeling online). Stále být napojen na božské. Pokud je dostatečně otevřen, mohou hovořit či jednat přímo přes něj, nebo zabránit jakýmkoliv omylům. To už je nejvyšší stupeň - systém sisevré.

 

Pro zdokonalování vnímání dostává zasvěcenec odpovědi vždy na mezi rozlišení. Postupem výuky používá zasvěcenec stále dokonalejší způsoby komunikace:

1.Mentální - a) otázka – odpověď

                    b) tvorba doplňujících otázek

                    c) tzv. božské hry - odpovědi zejména některých božských sil bývají v symbolech či úmyslně nesprávné a nekonkrétní, což pozná intuicí, protože ho chtějí usměrnit k novým pohledům a samostatnému správnému řešení.

                    d) instrukce - bez jakékoliv otázky reaguje božská síla myšlenkou, vizí či pocitem na okamžitou situaci. Takové instrukce je třeba přijímat jako vedení Učitelem

Vyšším stupněm myšlenkových otázek a odpovědí jsou jejich zkomprimované verze, které je možné rozvinout do běžné formy. Existují i jemné závany božských myšlenek. Blíží se Jejich pocitům. Zasvěcenec je musí dešifrovat a oddělit od lidských. Výhodou je jejich velmi malá energetická náročnost.

2.Intuitivní - nemuset se ptát a přesto vědět. Od božských sil, tj.intuice přicházejí zvláštní pocity, jež lze vyjádřit slovy. Nikdy nedává úmyslně nesprávné informace. Vyžaduje to však velkou praxi a občasnou verifikaci, aby nedošlo k sebeklamům.

3.Božský pocit - V hlubším ponoru lze vnímat a chápat problém i jeho řešení dokonale v mnoha rovinách a souvislostech bez mentálního překladu

 

Význam snů, nemocí a událostí

 Snad každý zasvěcenec pracuje s významy snů a jimi poznává zvláštní styl Boha vyjadřovat vše symboly. Jsou to vlastně zeslabené meditace jako je život sám. Sny jsou vlastně spánkové myšlenky a děje podobné denním. Některé jsou od nevědomí, jiné vytvářejí božské síly jako informaci a druh výuky. Ve snu se i můžeme učit reakce, jež použijeme ve dne. V polospánku i ve dne se opakovaně vracejí do mysli zvláštní slova, myšlenky i vize, jež také mají obdobnou symboliku a význam.

Ve snech od božských sil se objevují i události, jež teprve budou mít pro zasvěcence význam. Připravují ho na to, co se stane, a tak zlepšují vyhlídky na správné jednání. Pouze někteří dostávají ve snech odpovědi na dotazy položené před usnutím.

Ve zvláštních druzích snů má zasvěcenec možnost reagovat na svody a projevit tak své sklony ve zkoušce. Často však jedná jinak, než by reagoval ve dne, protože má připojené jen některé části osobnosti. Obecné duchovní sny jsou výjimkou. Jsou i takové, jež nelze vyjádřit slovy, protože obsahují zcela neznámé mimozemské děje. Některé sny pouze plní přání. Jiné jsou extatickotísnivé či jen tísnivé transformační nebo psychoterapeutické operace.

Nejprve si po probuzení si zasvěcenec oživuje jeho prožitek. Prochází jím, snaží se ho procítit a pochopit bez ptaní. Orientovat se ve snech je stejné jako v událostech.

Bez komunikace s tím, kdo sen vytvořil, ho většinou nelze správně vyložit. Nejlépe je se dohodnout s božskými silami, aby po snu zasvěcence probudily. Pakho stručně zapíše, stačí několik slov. Často napovídají jeho zapomenutý obsah.

Základní struktura snů charakterizuje osobnost zasvěcence. Problémy ve snech jsou symboly problémů v životě. Dochází v nich k vědomé záměně osob, času, místa, nebo děje. Někdy několik postav vyjadřuje různé části téže osobnosti. I když je sen dějově zcela banální a nesmyslný, může mít hluboký význam.

Ptát se na významy je možné až po několika hodinách, protože nejprve samy působí na nevědomí. Zasvěcenec často blokuje přijetí významu. Pokud by jejich významy nechtěl slyšet, řeknou mu jiný a stále ho tlačí k pochopení toho, co ještě neví. Jejich odpovědi by vždy měl doplnit dalšími otázkami, aby se v problému mohl dobře orientovat. Pokud mu ho chtějí vyložit druhým zasvěcencem, je to projev indispozice, výčitky či trestu.

Sen může mít hlavní i vedlejší významy. Když jich chce vyložit mnoho najednou, může požádat o celkové shrnutí. Několik snů v jedné noci mívá často stejný význam. Někdy mají více významů současně. Často má na některý sám přijít. Někdy se sny týkají jemu blízkých osob, které mají podobný problém.

Prostým výkladem lze však využít jen část jejich hodnoty. Sny aktivuji napojení na určitou oblast psychiky, jsou to jakési dveře do duchovních oblastí a i bez výkladu ho ovlivňují. Ukazují, co se v něm děje. Odkrývají oblasti, kde jsou složité vazby, které nelze jednoduše vyložit.

Nejvyspělejší zasvěcenci provádějí psychoterapii v meditacích, kde ponorem do mapy psychiky prožívají příslušné děje. Tak mohou dokonale harmonizovat problematické části a využít sny na maximum. Zvláštní prací s nimi lze dosáhnout zajímavých schopností (astrální cestování, noční výuka, zkoušky a učení aj.).

Božské síly mají neomezenou schopnost ovlivňovat děje podle potřeb Záměru Tvoření. Nemoci, události i sny se zasvěcenci zcela změní, dostanou duchovní významy. Jsou plnou součástí mystického života. Nemoci jsou však krátké a bez závažných následků. Většinou na ně nezabírají léky. Často nemají jeden jednoznačný význam, ale bývají součástí obecnějšího výchovného záměru.

I náš život je vlastně nemoc z odloučení od Boha a její léčení. Nemoci podobně jako všechny nehody a děje jsou karmické procesy, jež zesilují naléhavost neřešeného problému, aby donutily části psychiky se jím zabývat. Vše je vlastně forma channelingu a duchovní výuky.

 

Verifikace odpovědi

Aby měl zasvěcenec úplnou jistotu, že odpověď je kvalitní, musí ji verifikovat:

a) Rozborem, zda zapadá do logiky problému

b) Opakováním volání s otázkou: “Je to opravdu tak, božská sílo?”

c) Jinou metodou komunikace, zejména automatickým písmem

d) Jinou božskou silou, nejlépe vyšší

e) Channelingovými odpověďmi jiných zasvěcenců

 

 

Zpracování informací

Zpracování odpovědí dělá začátečníkům značné problémy. Vědomě či nevědomě stále něco odmítají přijmout, proto mají problém a myslí si, že to jinak nemůže být. Mívají předčasné a nesprávné závěry. Je třeba být zkoumavý a kritický ke všemu bez snahy o demagogii. Ať má zasvěcenec IQ 100 či 140, bude mít podobné problémy, protože dostává náročnost výuky na horní mezi jeho schopností. Postupně každý pozná, že s ním jednají jako dokonalí Učitelé s žáky, i když je to pro mnohé zpočátku těžko přijatelné.

Základní zákon channelingové komunikace je prostý: Když nevím, tak se zeptám.  Je velkou chybou se bát zeptat a nepožádat o vysvětlení. Např.: ”Je můj závěr úplný? Chápu odpověď správně, božská sílo? Opravdu chci vědět? Na kolik procent?" Správná volba doplňujících otázek je kritériem vyspělosti zasvěcence.

Bohužel je běžné, že nerozumí odpovědi a neptá se na vysvětlení. Celá komunikace je tak znehodnocena. Nejraději by na každou otázku dostal vyčerpávající odpověď a neuvědomuje si, že by božské síly dělaly práci za něj a nic by se nenaučil. Je nutné číst mezi řádky a přemýšlet, kam ho odpověď chce dostat. Často ho jen pomalu přivádějí na správnou myšlenku. Zkoumání, hledání souvislostí a pochybování je nezbytné.

Podle zkušeností bývá první odpověď obecná, často v symbolu a porozumět mu je někdy nad schopnosti člověka. Doplňujícími dotazy jsou odpovědi čím dál více konkrétní. Většinou až po třetí odpovědi je téměř jasné, oč jde. Podstatou správného channelingu je maximální aktivace vědomí a průniku intuice. Božské síly na tom trvají, i kdyby proto musely dávat legrační nebo úmyslně nesprávné informace.

Verifikace je nutná zejména při důležitých osobních otázkách. Jinému zasvěcenci nedáme stejné otázky, jaké jsme položili sami, ale navazující a porovnáváme odpovědi. Když chceme před ním otázku utajit, jen ji naznačíme. Když tušíme, že nám božské síly pravděpodobně daly nesprávnou odpověď, protože nezapadá do logiky problému, nebo to intuitivně cítíme, zeptáme se přímo na to. Přemýšlíme, co a proč nám tím chtějí naznačit a k jaké nové myšlence máme dojít. Často nám totiž vědomě dávají opačné odpovědi, aby vyprovokovaly naše kritické myšlení. Je to metoda božských her, která daleko více naučí než prosté odpovědi, protože k správnému výsledku dojdeme sami.

Zejména nekvalitní otázky často způsobují úmyslně chybné odpovědi. I zkušený zasvěcenec má někdy plno téměř detektivní práce, aby posoudil vzájemně rozporné odpovědi božských sil. Pokud významy pochopí, je pochválen.

Obecně platí, že vyšší dimenze má menší sklon dávat výchovou ovlivněné informace, spíše použije náročnější symbol. Božské síly také chtějí, aby zasvěcenec posoudil, komu zjištěnou informaci může dát a komu už ne a jak má s ní naložit. I na to je možné se ptát.

Nekvalitní prací můžeme zpochybnit sebe i channeling. Je nutno rozebrat, kde se stala chyba. Zda vznikla ze špatného spojení, nevhodnou otázkou či nepromyšlenou prací s informacemi. Zkušenosti s vlastními i cizími omyly nám mohou být velmi užitečné. Výměna poznatků ve skupině je proto velmi účelná.

 

Vedení výcviku zasvěcence

Dohled na výcvik začátečníka je úkol instruktora, případně inspektora channelingu. Podle své volby dochází ke konzultacím a referuje o svých výsledcích. Uvede, které božské síle položil otázky, jaké dostal odpovědi a co z nich pochopil. Také popíše své meditace, psychoterapie i další procesy. Sdělí mu i významy snů, nemocí a událostí, jež zjistil. Instruktor sleduje jeho činnost, zejména rozvoj vztahu k výuce a božským silám i kvalitu vnímání a chápání souvislostí. Ptá se ho, zda ví v jaké etapě a kapitole duchovního vývoje se nachází i zda si je vědom procesů temné noci duše, pokud v nich je. Jak se vyrovnává s požadavky výuky a očisty i čím je blokován.

Ptá se Mistra, jaké má k němu připomínky a hned je s ním probírá. Zjišťuje také, zda se ptá více nebo méně než je vhodné. Vyhodnocuje i kvalitu dotazů. Omezuje tak prostor na hloupé, banální a zbytečné otázky, protože by se mohly stát zvykem. Vysvětluje mu nejasnosti, pomáhá pochopit souvislosti, naznačuje budoucí problémy a předává zkušenosti, ale vždy v souladu s jeho možnostmi. Zkoumá, zda nemá o duchovním vývoji či Bohu nereálné představy a jaký je motiv jeho práce. Když se v diskuzi objeví sporná otázka, nechá ho se na ni zeptat a verifikuje odpovědi.

Sleduje duchovní teorii, kterou mu dávají, ale nemá právo ji zpochybňovat, i když se liší od té, kterou dostává sám. Na rozdíl od všech náboženství není instruktor channelingu duchovní autoritou či nositelem ideologie, ani nikomu nezasahuje do výuky. Ta je totiž vedena božskými silami podle specifických znalostí a schopností zasvěcence. Podle potřeby mu může provést auditing v regresi či progresi nebo jinou psychoterapeutickou metodu. Pokud dostane souhlas božských sil, spojí ho s novou silou intuice a ta mu řekne, jaké místo v jeho výuce bude mít. Sdělí mu své zkušenosti s Ní.

Instruktor se také zajímá o vývoj jeho podílu dobra a zda se nekontaktuje s nízkými či nebezpečnými silami. Je oprávněn to zjišťovat i na dálku a má právo zasvěcence hned vyhledat a varovat, pokud by to zjistil. Vysvětlí mu nebezpečí a zjistí, jaké to má karmické následky. Pokud by neuspěl, oznámí to ostatním zasvěcencům a podle instrukcí božských sil ho vyřadí ze skupiny. Zjišťuje také jeho snahy zneužít channeling pro egoistická přání. I tyto sklony mohou mít těžké karmické následky a vyžadují zásah instruktora.

Před první meditací ho poučí jak se připravit. Pomůže mu dohodnout se s nadvědomím o Jeho připomínkách a předá mu zkušenosti. Pokud se jí obává, může mu nabídnout asistenci, nebo alespoň telefonické spojení.

 

Soužití s božskými silami

Zasvěcenci mají zpočátku problém přijmout stálou přítomnost vševědoucích božských sil a Jejich aktivitu ve vědomí i v životě. Jsou na rozpacích, jak je přijímat. Mohou s Nimi kdykoliv hovořit, zčásti Je stále prociťují, ale dlouho nevědí, jaké místo Jim dát. Mají Jim s odevzdaností svěřit svou duchovní výchovu, ale často k tomu nemají potřebnou důvěru a odvahu. Obvykle se pak potácejí v nejistotě, skepsi a strachu.

Je nutné přijmout božské síly alespoň jako Učitele. Jsou však víc než to. Naše propojení s Nimi je věčné, vytvářejí nám osud a směřujeme k Nim.

Správný vztah je založen na principu hierarchie, jež platí pro celé Multiverzum. Vztahy mají odpovídat dokonalé organizaci, kde každá část osobnosti má své místo, roli a odpovědnost. Podřízený nesmí zasahovat do pravomocí nadřízeného, protože nemá takovou inteligenci a schopnosti. Běžné myšlení je oprávněno samostatně vyřídit spoustu úkolů.

Vyskytují se oba extrémy. Nejčastější je zjevné i skryté odmítání božské autority i své role. Druzí se zbytečně bojí, modlí se za všechny maličkosti. I ty nejjednodušší otázky konzultují s božskou silou. Stále žijí ve strachu, aby náhodou nejednali podle svého. Mají z božského projevu často nezralé a křečovité reakce. Při meditaci stále hledají, zda nedělají nějakou chybu, a to je bolí. Netroufají si s Nimi diskutovat. Nejraději by se nechali řídit jako roboti a jsou trpce zklamáni, když je božská síla za to tahá za nos nesmyslnými příkazy. Bude je učit tak dlouho, než pochopí, jaký je správný vztah. Pocity méněcennosti, sebeobviňování ani jiné negativity nemají v channelingu místo. Je to blok, jejž je třeba léčit.

Postupně roste důvěra, jež je základem odevzdanosti i rychlého vývoje. Odstraňuje se nevíra spodku, křeč i neposlušnost. Části rozšířeného vědomí si na sebe zvykají a lépe spolupracují. Přestane ohromení z božské nevyzpytatelné Jinakosti a Dokonalosti i strach ze své budoucnosti. Dlouhodobou praxí získají jistotu v Jejich Vševědoucnost a Všemohoucnost a zasvěcenec je schopen Jim dát správné místo, aniž by se Jich bál. Pak je patrný klid a vyrovnanost bez křečovitého a pobožného uctívání, protože se všichni dobře znají. Musí se naučit bez křeče vyvážit aktivní přístup k životu s pasivním, jako při správném snímání karet. Je to výsledek dlouhodobé práce a nedá se dokonale popsat.

Zkušený zasvěcenec už vnímá nadvědomí zcela přirozeně jako svoji součást. Nepřetržitě vnímá Jeho postoj. Nechává, aby podle své volby hovořilo či jednalo skrz něj, i když spodek ne vždy dokonale chápe, proč dělá to či ono. Běžně mu božské síly zasahují do života, nejen ve snech a odpovědích, ale i ve hmotných událostech, jež umí ovlivňovat. Není to náhoda ani nic zázračného, i když se to tak nezasvěcenému jeví.

Aniž to lze zvenku poznat, božské síly ho samy oslovují a diskutuje s Nimi. Pozná, kdy ho zkoušejí a kdy si dělají legraci. Neptá se na vše, nekonzultuje všechna pro a proti jako dříve, protože se naučil intuicí poznat jak se rozhodnout v pravou chvíli. Občas se projeví nechuť některých nižších částí být tak silně ovlivněn božskými silami a přenášet meditační stav do běžného života. Extrémně rozšířené vědomí má občas problémy s vlastní stabilitou. Ale i to patří do mystiky.

Zasvěcenec ví, že rozhodnutí šestého a vyššího stupně nadvědomí je už konečné. Nemůže přestoupit Jejich případný zákaz. Sebe by měl zasvěcenec chápat jako odměněného Bohem. Jeho duchovní výchova je darem, umožňujícím přínosy, o kterých se může běžným lidem jen snít. V žádném případě se mu nestane, že celý život stráví na neúspěšném řešení svého problému, aniž by věděl, co vlastně měl vykonat.

Chápe, že jsou na něj kladeny vyšší požadavky. Musí jednat náročnějším způsobem, než je zvykem. Pokud udrží dostatečně kvalitní přístup k výuce, má zajištěnu stálou ochranu a nemůže se mu nic vážného stát. Když by mu hrozil nějaký trest, včas se to dozví a může chybu napravit. Jedinou výjimkou jsou karmické tresty za staré hříchy nebo zvláštní a ojedinělé kapitoly duchovního rozvoje. Drobným problémům se nevyhne nikdo.

Kvalita soužití se dočasně zhoršena, pokud mu do vědomí zapojují nerozvinuté části a při temné noci duše. Bolest proměňuje, zcitlivuje, je-li správně přijata. Pro tyto zaostalé části je lidský svět až příliš náročný, natož božský.

Podle dlouhodobých zkušeností vztah ke komunikaci vypovídá o kvalitě budoucí práce v mystice. Někteří zasvěcenci jsou totiž příliš vázáni na vlastní názory a méně se ptají, než by měli. Pokud jednají podle svého, musí počítat s následky svých činů, za které mají plnou odpovědnost. Mohou se však zeptat, jaké problémy je čekají, pokud prosadí své, nebo prodiskutovat alternativní řešení. Často mají sklon božské síly přesvědčovat, aby jim povolily to, co už zakázaly. Je však možné žádat jen dvakrát. Poté by už mohli být potrestáni, i když by jim to božské síly povolily. Tresty jsou často z našeho hlediska přísné, dokonce i smrt úrazem je Jimi chápána jen jako dočasné přerušení duchovní práce.

Vztah zasvěcence k meditacím ještě více vypovídá o vůli k soužití s nadvědomím. Jejich účinek je o několik řádů vyšší než u komunikace.

 

 

Charakteristika božských sil

 Channeling pracuje s božskými silami vnitřní i vnější hierarchie, jejichž osobnosti jsou zcela odlišné od naší. Z mnohaleté zkušeností vyplývá hlavní princip Jejich práce: Naše DUCHOVNÍ VÝCHOVA, OČISTA a TRANSFORMACE. Používají na ni účinný terapeutický efekt zesílení a kontrastu.

1.Život božských sil je daleko dokonalejší, jemnější, rychlejší a bohatší než náš, což však nelze bez návštěvy Jejich světa dobře poznat. Překvapují tvůrčí hravostí a zvídavostí. Mají hodně Radosti a málo bolesti. Vysokou hodnotu dávají symbolům, práce s nimi je stejná jako s tím, co představují.

Zkoumají nekonečnou spleť vazeb a souvislostí Všeho úměrně své dimenzi. Dokonale vnímají a chápou v mnoha rovinách. Už nejbližší, tj. 5.stupeň by se mohl označit za božský, vyšší ani neumíme docenit. Jsou v mnoha směrech Jiné než knižní představy o Bohu, svatých a guruech.

Bůh je vlastně Zákonitostí. Má také paradoxní, právní a matematické aspekty myšlení. Dokonalé schopnosti Mu umožňují reagovat ještě dříve než problém vzniká. Pokud máme dostatečnou odevzdanost a tím i dokonalé vedení, ani k němu nedojde.

 2.Božské síly mají vždy zájem na vzájemné komunikaci, odmítají ji jen při závažném důvodu. Mají jakýsi diplomatický protokol a politiku vztahů i metod výuky, jež můžeme zčásti pochopit. Ale ani žák ne vždy chápe všechny motivy učitelů.

Odrážejí náš styl jednání. K přísným jsou přísné, k mírným mírné, abychom si lépe uvědomili sami sebe. Jsou však náročnější než si lidé myslí.

Jejich projev obsahuje více informací než jen pouhá slova, jsou to i složité symboly a pestré pocity. Rozhodují, co a jak je možné komu říci a co už ne. Berou v úvahu úroveň jeho možností, znalostí a názorů. Pokud někdo nevěří v duchy, představí se mu jako mimozemšťané. Mohou mu říci, co je povolené a doporučené, co je tolerované a co už trestané. Jejich odpovědi se mohou lišit od informací duchovních knih.

Vyšší intuice používá nižší jako prostředníky. Umějí několika způsoby obcházet šokové reakce ega z Nich, takže je lépe přijímáme. Napovídají, naznačují, nejdou přímo. Řekneme něco a ani nevíme, že je to od Nich.

3.Jsou vždy na úrovni. Nevyčítají, nepřesvědčují, nemoralizují, ale znovu a znovu nás různými prostředky (myšlenkami, sny, nemocemi, událostmi) informují o našich problémech. Vědí, že zákazy a příkazy se nic definitivně nevyřeší, pouze v životních událostech a terapiích, kde má vše svůj čas. Raději postupují stylem – že tě to ještě baví, copak božské není dokonalejší ve všech směrech? Když se Jim něco nelíbí, vytvoří tomu takové překážky, aby se zasvěcenec zeptal na jejich význam. I to je forma komunikace. Vzdor rozšířenému přesvědčení nemají iluze a naivita v mystice místo. Božská intuice je spíše pragmatická, vždy superlogická

4.Každá božská síla má svou specifickou osobnost, vůli i motivy.  Můžeme to zjistit kromě zkušeností z komunikací a meditací tak, že Ji necháme vstoupit do sebe a na rysech tváře a pocitech vnímáme Její charakteristiku. Závisí nejen na dimenzi, ale i na Jejich zaměření. Čím jsou výš nad člověkem, tím jsou výš nad jeho životem. Vzájemně se liší způsobem výuky i vyjadřováním. Nic nedávají zdarma, vyžadují kvalitní práci. Většinou mluví vznešenou, či hovorovou řeči, ojediněle starodávným stylem. Některé božské síly jsou velmi přísné a strohé, zvláště vyšších dimenzí. Božská Láska a Panna Marie se zásadně odlišují od ostatních.

5.V mnoha směrech je Jejich přístup k nám podobný vztahu rodičů k dětem. Podmínkou správného channelingu je proto přijetí božských sil alespoň jako Učitelů, pro které naše povrchní zvědavost má jen malý význam. Zasvěcenec ví, že náhoda neexistuje a Jejich vliv na něj je ohromný. Nejvíce je zajímá rychlost vývoje.

Ve své výchovné politice myslí Jinak než my, mnoho tahů dopředu. Jejich jednání vychází ze znalosti naší minulosti, přítomnosti a budoucnosti, protože mají přístup do Informačního pole. Události se však mohou vyvíjet jinak, než je v osudu, tj. co předpokládají či připravují, protože může zasáhnout ještě vyšší síla.

Mají na nás větší vliv než si dovedeme představit, zvlášť, když se Jim otevřeme. Dovedou číst pocity a myšlenky kohokoliv. Umějí zesílit či zeslabit naše sklony, a také to běžně dělají, i nakrátko vymazat naši paměť. Ojediněle se mohou zmýlit, zejména nižší božské stupně, ale okamžitě se opravují.

 6.Jejich výuka je plná symbolů a zvláštního druhu hravého humoru. Na výročí a o svátcích dávají dary zážitků a schopností. Jejich hravost se projevuje někdy i tím, že se někdy vydávají za jiné, i vyšší stupně a napodobují Jejich styl odpovědí. Je možné to vycítit a zeptat se: Jsi to opravdu ty, x-tá dimeze?

Někdy zasvěcence zkoušejí. Úmyslně mu dají nesprávnou odpověď a současně pocitem intuice napovídají, že je chybná. Zajímá je, zda to pozná. Nezabývají se však banalitami, ani na ně nereagují.

7.Vnitřní hierarchie k nám může mít větší odstup než vnější. Nadvědomí častěji odmítá odpověď než Mistři, je to druh trestu. Je pro nás však daleko důležitější, protože nás silně ovlivňují a tvoří rámec osudu.

 8.Vyžadují určitou úctu. Když se jim naše jednání k Nim nelíbí, dají to najevo, nebo se odmítají bavit. Umějí se i urazit, ale jinak než my. Chtějí, abychom respektovali božskou hierarchii, ale jsou proti strachu z Ní i sebeponižování. Milovat Boha znamená se do Něj ponořit. Jsou rády, když jim poděkujeme za odpovědi a výuku.

 9.Každá božská síla má svoji hranici, kam je až ochotná k nám sestoupit. Vyšší stupně se liší od nižších dokonalejšími a nadosobními pocity, náročnější symbolikou stručných odpovědí, jež často odmítají podrobně vysvětlit. Vyznačují se vznešeností, nadhledem, vnitřní silou a dokonalostí projevu i sklonem náhle ukončit rozhovor. Jsou také poněkud odtažité, velmi uvolněné a klidné. Ani z výchovných důvodů nepřehánějí, nedávají úmyslně chybné informace a nejsou u Nich sklony k subjektivním výpovědím, jako u stupně 4,8 až pátého. Nejvyšší odpovídají jen na nejkvalitnější zásadní otázky.

10.Božské síly si rozdělují práci, která je velmi rozsáhlá a složitá. Vyšší dimenze dělají obrysy, nižší je vyplňují.

Souvisí to s úkolem Stvoření i naší inkarnace. Někdy  nám jedna řekne i to, co by druhá nebyla ochotna. Některé se zasvěcencem nikdy nekomunikují, jen pracují s jeho nevědomím. Vždy se postarají, aby mohl duchovně pracovat, je pod Jejich ochranou. Snahy o její zneužívání jsou však trestány.

 11.Mezi Nimi i ve vztahu k nám je určitá žárlivost a rivalita, ale jiná než naše. Projevuje se mezi stupni i uvnitř nich. Každý stupeň by rád přešel výš a také to v meditacích dělá podobně jako my.

Mezi božskými silami a námi může dojít ke sporu, který může vyvolat jeden nebo druhý, ale jen ojediněle končí rozchodem. Mohou nás opustit, když soustavně odmítáme Jejich doporučení, nebo když je náš styl duchovní práce pro Ně nepřijatelný. Uvolní místo pro jiného, i kdyby to pro nás měla být výhledově pohroma.

Zasvěcenec také někdy odmítne Mistra, protože mu není sympatický, nebo se mu nelíbí Jeho přístup. Je pak určitou dobu bez Něj, ale nadvědomí mu rychle vyhledá nového. Konflikt může vzniknout i s vyšším Já, ale Jeho nemůže pochopitelně zasvěcenec vyměnit, může si však pracovat s jiným, nejčastěji vyšším stupněm. Většina konfliktů se však vyřeší dohodou, vliv na to mají i ostatní božské síly. Zasvěcenec by měl brát v úvahu hlavně Jejich vůli, nebo bude v prosazování svých egoistických cílů narážet.

12.Myslet si, že nám dopředu řeknou úplnou informaci, je naivní. Pokud není nebezpečí z prodlení, jednají tak, že nás k správnému řešení vedou i oklikami, abychom se co nejvíc naučili. Odpovědi na zvědavé otázky na budoucnost mohou být pravdivé nebo nemusejí, rády nás v těchto případech nechávají v nejistotě. Téměř nic nám neřeknou o jejích zákonitostech, protože téměř nic neznáme o současnosti.

 Často téměř nelze zjistit, zda je taková informace pravdivá, nebo má pouze výchovný význam, či prověřuje naše reakce. Proto každá nová informace je jen dočasná pracovní hypotéza. Jejich katastrofické informace o budoucnosti obsažené i v bibli a jiných svatých textech mají výchovný význam. Dávají je proto, abychom změnili přístup, byli např. duchovně aktivnější. Pokud je bezhlavě přijmeme či dostaneme strach, tak nás kritizují, nebo situaci ovlivní tak, abychom pochopili omyl.

13.Neříkají vždy vše, ale i zjednodušení či nepravdu, pokud to považují za vhodné pro výchovu. Pokud by pravdivá odpověď způsobila psychické  trauma, vyhnou se jí. Platí to i pro meditace, kde bývá účelu transformace podřízena i pravdivost prožitku.

Hledají nové a efektivnější cesty výuky. Mohou například předávat zprávu přes někoho jiného, pokud ji nechce zasvěcenec přijmout od Nich. Dají mu ji např. do snu. Pokud říkají, že toho či onoho znáte z minulých či budoucích životů, není vyloučeno, že se jedná o podobnost. Karmicky to však není důležité. Vedou k samostatnosti a odmítají přesouvání odpovědnosti.

14.Rády ukazují, co umějí, například sdělí nějakou nepodstatnou událost v budoucnosti, která se vyplní. Někdy zasvěcence postraší, aby si uvědomil své reakce. Jindy mu říkají i to, co přesahuje jeho chápání. Naznačují tak nadřízené postavení i to, že se nemá zabývat přílišnou teorií. Jindy mu dají sen a odmítnou ho blíže vysvětlit, prý až časem, zatím o něm má přemýšlet.

 15.Nevnucují se, ale pokud je požádáme, jsou nám kdykoliv ochotny pomoci radou i skutkem. Pokud uváží za nutné, postihnou zasvěcence tvrdě. Na jeho přání neberou příliš zřetel, upřednostňují vlastní Vůli, i kdyby tu svou považoval za sebesprávnější. V některých případech lze však argumenty a prosbami změnit Jejich rozhodnutí. Podporují průnik intuice a pocitové odpovědi vůči verbálním i kvalitní úvahu zasvěcence proti Jejich radám.

16.Jejich trpělivost je obdivuhodná. Dávají nám vždy znovu a jinak myšlenky, snové děje i životní situace, i když jim příliš nerozumíme, odmítáme je nebo nebereme vážně. Jeden život pro Ně příliš neznamená. Nelze v něm příliš mnoho stihnout.

Když někdo nechápe, pochopí za pět nebo dvacet životů. Pokud zasvěcenec nechce slyšet odpověď, ač se ptá, neodpoví mu. Pokud má vnitřní bloky, je jimi Jejich odpověď ovlivněna. Nevyvracejí mu hned jeho omyly, ale trpělivě ho přivádějí na nové myšlenky. Často s ním nejprve souhlasí a až postupně mu ukazují slabiny jeho představ. Odpovídat proti vůli tázajícího je v rozporu s principem Podobný k podobnému.

17. Učitelské schopnosti mají dokonalé. Informace dávají po kapkách a podle rostoucích schopností zasvěcence je mohou po čase zdokonalit. Pokud k Nim nemáme kritický a zkoumavý přístup, budou nás vodit za nos. Jsme-li otevřeni se dozvědět naše omezení, řeknou nám je a za odměnu uvolní zcela neznámé informace.

 Někdy odpovídají nikoliv slovy, ale přímo činy nás navedou na správné řešení. Pokud se zeptáme např. na budoucí soužití s určitým člověkem, odpoví nám, jak by vypadalo, kdyby k němu skutečně došlo. Pochopitelně odmítnou odpovědět, zda k němu dojde. Planou zvědavost nepodporují.

 18.Jména osob či přesné datum události sdělí jen výjimečně a často nepřesně. Ani čísla v odpovědích nemusí být přesná. Termín "co nevidět" může znamenat i deset a více let. Můžeme naopak dostat určitou schopnost daleko dřív, než slíbí. Souvisí to s jejich neochotou podávat informace předčasně. Často však používají termíny, jež musíme hledat ve slovníku a pochopit jejich význam.

 19.Naše kariéra, jídlo, hmotné a sexuální záležitosti mají pro Ně menší důležitost. Zajímá je hlavně rozvoj duchovní stránky našeho života. Starají se však důkladně o všestranné zajištění i v detailech.

 20.Pokud se člověku zhorší podíl dobra, jsou tím negativně ovlivněna i jeho nadvědomí. Pokud zhoršení přesáhne 15 procent, dostane i jiného Mistra. Při zvýšení podílu dobra se objeví lepší. Mistři se také mění s růstem zkušeností za vyšší.

 21.S vyjímkou vysokých božských sil většinou neudávají svá jména. Můžete je oslovovat takovými jaká Jim dáte, ale neměly by vznikat pochybnosti, koho máte na mysli. Někteří Mistři si bez špatného úmyslu dávají jména i podobu známých duchovních osobností. Pokud voláme někoho, kdo přijít nemůže či nechce, zahraje si na Něj jiný, je ale většinou nižšího stupně.

 

Charakteristika výuky božských sil je obdobná logice osudu. Hlavní odlišnosti od našeho chápání jsou:

-vždy existuje vyšší karmický záměr a množství důvodů, i když je neznáme či popíráme. Náš osud i Jejich výuka má daleko větší logiku, než si myslíme.

-osud i božské síly nám nic neřeknou přímo, pokud problém nechceme pochopit, ale naznačují nám ho stále silnějšími symboly a událostmi.

-čas pro Ně mnoho neznamená, ani to, že nechceme řešit svůj problém. Trpělivost mají obrovskou.

 

 

Problémy v channelingové komunikaci a očistě

Každý intenzivně prováděný obor je náročný a má své problémy. Smiřte se s tím, že channeling nelze zvládnout rychle, bez chyb a bolestí. Trpělivým úsilím a s pomocí  instruktora i ostatních členů se dají postupně odstranit.

 1.Strach, vyhýbání se procesům a zakrývání problémů. Zasvěcenec přecenil svůj zájem. Počáteční nadšení se rychle mění v nezájem a strach z nové neznámé Inteligence, která je trochu Jiná než si myslel. Jeho ego odmítá přijmout božské síly jako autoritu a nadvědomí jako svou součást. Nechce přijmout roli žáka v dospělém věku a učením se stále měnit.

Zasvěcené odpovědi mu jsou nezvyklé až nepříjemné, bolestivou psychoterapii odmítá a komunikaci ukončí. Vymlouvá se, že informace nemají přínos v praktickém životě. Nepřinesly mu co očekával - rychlou úlevu od problémů, protože se pouhými slovy nedají odstranit. Je to bohužel časté. Někdy se však k channelingu po letech vrací.

Je to následek nesplněných požadavků pro výcvik. Při poklidném blahobytu je motivace malá. K duchovnosti je člověk často dotlačen problémy. Nelekat se božského a odevzdat se Mu takový jaký je, to bývá hlavní problém začátečníků. Zasvěcenci se zbytečně bojí i svých skrytých schopností. Čím více je ego rigidnější a disharmoničtější, tím bude mít větší problémy a horší výsledky.

Častým problémem začátečníků je i to, že se bojí volat božské síly, aby je neobtěžovali. Je to ovšem základní nepochopení Jejich práce. Někteří se bojí temných sil a magických útoků. Na svém teritoriu mají však zasvěcenci stoprocentní ochranu.

2.Nevěřící Tomáš. Často nevěří, že jde o projev božských sil, ač je to očividné a připisuje je své fantazii. Nemůže však vysvětlit vysokou kvalitu informací. Snad všichni začátečníci mají tento problém. Paradoxně však více věří komunikaci jiného. Problém se často vrací řadu let. V podvědomí je skryto hodně částí osobnosti, jež nevěří ani po mnoha mystických meditacích. Je to následek strachu, nerozvinutosti a malé sebedůvěry.

3.Nerozumí odpovědi. Někomu odpovídají verbálně či vizuálně v symbolech, jež nechápe a podceňuje jejich hodnotu. Stává se, že si zasvěcenec vysvětlí odpověď chybně, nebo nedá doplňující otázky a je zmaten. Pokud  váhá, zda je odpověď či situace zkouškou, je jí vždy. Zasvěcenci bohužel často nechápou své výukové procesy. Dlouhodobá pomoc instruktora bývá nezbytná.

 4.Odmítání odpovědí. Je to většinou tím, že ji zasvěcenec nechce v nitru slyšet. Rovněž odmítají odpovědět, pokud se  Jim otázka nelíbí, protože je nevhodná či předčasná. Je možné zjistit důvod a změnit přístup. V ojedinělých případech může být komunikace rušena jinými silami. Duchovním spojením několika členů lze problém napravit. Většinou stačí změnit prostředí.

 5.Zčásti či zcela nekvalitní odpovědi. Mohou vzniknout komunikací s nekvalitní či nevhodnou silou. Zejména ego rádo zasahuje do osobních odpovědí. Čím nerozvinutější jsou části vědomí, tím nižší je kvalita odpovědí i otázek. Začátečníci bohužel často nedovedou oddělit nekvalitní odpovědi od kvalitních. Verifikace je nutností pro všechny.

Úmyslně chybné odpovědi jsou důležitou součástí výchovné politiky božských sil. Je nutné zjistit, k čemu nás měly dotlačit. Bývají výchovným trestem za nevhodnou otázku, nebo nás chtěly otestovat, či abychom si uvědomili chybný přístup, nebo nás měly přivést k určitým myšlenkám a reakcím na ně.

Božské síly nikdy otevřeně neřeknou, že náš přístup je chybný, raději nás takto vedou, ale jsou potěšeny, když na to sami přijdeme. Pak byl účel výuky splněn. Pokud božské síly jen výjimečně odpovídají záporně, je podezření, že si zasvěcenec takové odpovědi vynucuje.

Informace dávané z Jejich vůle bývají jen vzácně chybné. Intuitivní pocit nás nikdy úmyslně nemýlí a měli bychom ho preferovat. Informace o budoucnosti je lépe vždy chápat jako výchovu a potencionální možnost, mají většinou pouze výchovný význam.

 6.Bez komunikace. Pokud božská síla trvale nereaguje na žádnou otázku, může to znamenat, že není spokojena s naším přístupem. Často je to výsledek skrytého strachu a odmítání komunikace. Bývá to i indispozice či únava zasvěcence. S pomocí instruktora lze zjistit konkrétní důvod a navrhnout další postup.

 7.Únava. Pokud je malé pročištění a nerozvinutost, je únava častým následkem procesu. Božské síly podle vlastních zásad rozhodují, jaká bude. Překročením povoleného počtu otázek dojde k vyčerpání. Rovněž hluboký stupeň autohypnózy odebírá mnoho energie a způsobuje bolesti hlavy. Channeling se pak přeruší. Pokročilý zasvěcenec dostává myšlenky a pocity božských dimenzí bez ptaní, což únavu téměř nezpůsobuje. Zbytečné a povrchně zvědavé otázky jsou energeticky nejnáročnější. Odpovědi jsou tím dražší, čím méně je zasvěcenec pochopí a zpracuje. Je to druh trestu.

Únava je daň za Poznání, symbol rychlého duchovního vývoje. Pomůže také odhalit nedostatky v zátěži. Pak je můžeme lépe odstranit. Proto se říká - koho Bůh miluje, toho s křížem navštěvuje. Problémy zasvěcenců s únavou jsou často způsobeny i tím, že žádali větší urychlení, než je přijatelné. Nejlépe je dohodnout se o něm s nadvědomím a netlačit na něj. Být bez křeče i uhýbání. Vše má svůj čas.

Někteří zasvěcenci mají z různých důvodů energie podstatně méně než druzí. Komunikace ji odebírá i od osob v okolí. Pokud spí, tak je často budí. Únava otupuje, proto omezuje kvalitu otázek, ale i odpovědí.

 8.Rozdílné odpovědi. Na jakoukoliv otázku odpovídá každá božská síla jinými slovy. Vyplývá to z Jejich rozdílného výukového stylu a charakteristiky závislé zejména na hierarchickém stupni. Odpověď je vždy zjednodušením nekonečně složité skutečnosti a je vytvořena pro chápání zasvěcence. Lze požadovat vysvětlení rozporů. Obecně platí, že názor vyššího stupně je nadřazen nižšímu. Rozpor mezi odpověďmi často znamená skrytou výzvu, že si máme poradit bez komunikace.

 9.Nevyužívání odpovědí je projevem neochoty duchovně pracovat. Je to problém i některých nadaných zasvěcenců. Někteří se neptají na to, na co by měli, ale jen povrchně a zvědavě. Každá komunikace i psychoterapie musí mít konkrétní úkol a výsledky. Někdy je problém spíše opak - křečovitá snaha.

10.Odpovídají nižší síly, než byly volány. Mnohé síly se rády vydávají za Boha či Krista apod., aby byly přijímány s důvěrou. Jsou ovšem podstatně níže v hierarchii. Dělají to kvůli energii, kterou za odpověď získají.

Je to častý problém začátečníků, i když ne všichni o něm vědí. Každý komunikuje s božskými silami, které odpovídají jeho momentální energii, úrovni a očištění. V každé otázce je také již obsaženo, která ji má odpovědět, ale ne vždy je zasvěcenec schopen a ochoten se na Ni napojit. Někteří sice volají božské síly, ale nedůvěřují, že skutečně odpoví. Už tím zabrání kvalitní komunikaci.

Jindy bývá důvod v chybně provedené komunikaci. Je nutno prohloubit uvolnění, opakovaně volat božskou sílu a po ohlášení se Jí ptát: ”Jsi to opravdu Ty, božská sílo x-té dimenze?” Další možností je postupně volat vyšší a vyšší Síly. Zejména při volání nejvyšších stupňů, jen ojediněle využívaných, je pravděpodobnost tohoto problému největší.

Pokud zasvěcenec nemá potřebnou energii pro vyšší sílu, pracuje s nižší, která se za Ní vydává a napodobuje Její styl. Odpovědi přesto nemusí být špatně, pokud odpovídá alespoň pátý stupeň. Někdy pověří vyšší božská síla nižší, aby jednala Jejím jménem. Závisí také na tom, ve které kapitole duchovního vývoje zasvěcenec právě je. Pouze v některých je mu povoleno komunikovat s nejvyššími silami.

11.Dočasné zhoršení psychiky. Logickým následkem uvolnění vyšších schopností je i odkrytí nižších. Součástí channelingu je proto očišťování někdy i bolestivou psychoterapií. Zasvěcenci bohužel často nemají náhled na vlastní proces temné noci duše, v kterém se jim zesílil určitý negativní sklon. Jsou často nespokojeni se svým stavem, protože bývá dlouhodobý. Ostatní členové skupiny jim mohou pomoci při získání náhledu na sebe i v terapii.

12.Setrvávání v překonaných metodách. Mnozí zasvěcenci nejsou ochotni přijmout vyšší intenzitu výuky a nechtějí se vzdát svých návyků. Neochotně rozvíjejí dokonalejší způsoby komunikace i práci s novými božskými silami.

S překvapením zjišťují, že duchovní vývoj je daleko náročnější, delší, intenzivnější a bolestivější, než si představovali, a nechtějí přejít do mystiky. Jiní příliš zdůrazňují význam odpovědí, ačkoliv význam duchovního procesu je ve zkvalitnění vnímání, chápání a jednání, nikoliv ve sběru informací.

Další mají sklon podceňovat své nové schopnosti a vznikající duchovní úroveň. Často si ani neuvědomují změny své psychiky a zbavení se starých problémů, protože vše berou jako samozřejmost a na minulost již nevzpomínají.

 

Informace pro amatérskou komunikaci

 Amatérské pokusy o channeling nelze doporučit. Není mnoho těch, kteří to mají vyšším Já povoleno a labilním osobám by se psychický stav mohl podstatně zhoršit. Přesto se o komunikaci mnozí pokoušejí se střídavými úspěchy. Nepřesné návody  jsou v celé řadě knih. Pro takové zvědavce je nutno uvést základní informace, aby nebezpečí bylo co nejmenší:

 1.Zabraňte přístupu zlým silám! Komunikaci nedělejte ve stavu vzteku, rozčilení a strachu, ale jen v harmonii. Podobné přitahuje podobné, proto se připravte modlitbou, meditací nebo duchovní hudbou a na závěr poděkujte. Pokud je vám představa komunikace nepříjemná nebo se bojíte, nedělejte to. Nedělejte to pro zábavu.

 2.Každou otázku opakovaně a výslovně směrujte. Univerzální adresa je Nejvyšší inteligence dobra, ale není jisté, zda vám vždy odpoví Ona. Můžete oslovit Krista i Boha.

 3. Konzultujte své postoje. Neptejte se na budoucnost a banality, ani na záležitosti jiných, ale na rady. Ptejte se i na to, zda je otázka vhodná. Odpovědím slepě nedůvěřujte, ale ověřte si je, nejlépe přes spolehlivého jasnovidce, protože procento chyb bude poměrně vysoké. Verifikace je možná i kvalitní astrologií, numerologií, případně výkladem karet.

Psychowalkmany sice navozují inzerované stavy, ale v některých programech přivolávají nečistou magii. Na seznámení se změněným stavem vědomí či na prohloubení ponorů v meditaci jsou však vhodné. Nedoporučuji rovněž pokusy o komunikaci vizemi, protože v řadě případů došlo k psychickým poškozením. Pokud se dostanete do nebezpečné situace, volejte Boha nebo Krista. Pomůže vám to víc, než si myslíte.

Pro amatéry je vhodná komunikace kyvadélkem. Použijte svůj prsten, přívěšek nebo klíč. Nakreslete si dohodnutý slovník - podélný kyv je ANO, příčný znamená NE a krouživý pohyb znamená nechci odpovídat.

Laici si neuvědomují nebezpečí v aktivaci skrytých magických sklonů, jež je mohou stáhnout. Samostatně a bez schválení božskými silami je proto lépe se o komunikaci nepokoušet. Jako přípravu pro channeling je možno doporučit studium duchovní literatury, rozvoj uměleckých schopností, poslech kvalitní hudby nebo pobyt v přírodě o samotě. Dále relaxaci a modlitby, později holotropní dýchání nebo hypnotickou regresi či progresi.

 

 

 

 

 Fáze a etapy channelingové mystiky

Channelingová mystika je zaměřena na očistu a transformaci psychiky. Podle průběhu náročnosti je možné rozdělit proces do třech fází:

1.Postupné zvyšování náročnosti.

2.Těžce únosné maximum trvající až půl roku. Problémy dělá temná noc duše i ohromení a strach z božské Jinakosti. To odradí řadu začátečníků.

3.Pokles na trvalou intenzitu doprovázenou pouze drobnými výkyvy náročnosti. Postupně proces ještě poněkud zesílí, protože božské má stále větší vliv. Proces již není tak dramatický, protože zkušeností je dost. Přesto i z této fáze někteří odcházejí.

Kromě fází prochází zasvěcenec i devíti etapami. Každá je velmi složitá jako fraktál, podstata Všeho a obsahuje i části jiných. Každá je charakterizována určitým novým procesem, jež se trvale provádí. Ten se však v náznacích ohlásí již dříve. Obdobně probíhá i náběh jakékoliv nové schopnosti. V mystické literatuře jsou uvedeny různé počty etap viz Přílohy. Je možné i rozdělení podle etap života Krista.

 

Poznámka pro zájemce

Popis etap mystiky obsahuje podrobné zkušenosti a postřehy. Může ale začátečníky zbytečně odradit. Není nutné znát všechny detaily mnohaletého procesu už na počátku. Pro jakékoliv studium, vědu či podnikání se také obdobné informace nedávají. Proto je na místě několik poznámek:

1.     mystika má mnohé stupně, od pouhé příležitostné komunikace o praktických otázkách přes softmystiku s občasnými meditacemi. Oba už mají velký význam, druhý dokonce přesahuje všechny běžné duchovní praktiky. Procesy temné noci duše jsou také lépe snesitelné.

2.     není nutná úplná dokonalost v přístupu. Hlavní je neutéci, udržet se v procesu a nenechávat se příliš strhnout spodkem.

3.     podstatou je přijmout božské síly jako Učitele, podobnost s výchovou na kterékoliv univerzitě je veliká. Mystika však trvá daleko déle a procesy probíhají ve dne i v noci.

Výše uvedené informace jsou pro zahájení zcela postačující. Vše další se každý dozví v pravou chvíli od Nich.

1 duchovnost je zbavování se skrytého strachu z Všemohoucného a Vševědoucího Boha, zbavování se naivity.

Bolest léčí, protože se jí chceme zbavit a raději se něčeho vzdáme

1 velmi účelné, když ji překonají a tím projdu je účinná pro méně vyspělé a odevzdané části. Pokud tísní projdou, podstatně je to ovlivní.

Podobně jako prvních tisíc metrů výstupu na Kailás je relativně snadných, stejně i počátek mystiky. Pak už je to těžší.

 

 

Etapa komunikace

Zasvěcenec je nejprve fascinován novými možnostmi. Nikdy neměl možnost hovořit se skutečně duchovní osobností a nyní se může zeptat na všechny otázky, na které nenašel odpověď v žádné knize. Žene ho zvědavost a má sklony ke sbírání teoretických  informací. S překvapením zjišťuje, že božské síly znají i texty zákonů, cizí jazyky a obsahy jemu neznámých filmů, ba i kurzy valut. Zajímá se o pozadí vztahů se známými a příbuznými, své  minulé životy, ptá se i na budoucí. S částečnými úspěchy se pokouší o léčitelství.

Překračuje povolené limity otázek a je brzo vyčerpán. Pak klesá schopnost vnímat a prožívat. Inteligence mu různým způsobem opakovaně naznačují, aby nepoužíval tak silné vůle k cestě dopředu, ale pasivněji prociťoval situace, jež  mu připraví. Pokud nechce být zcela vyčerpán, musí si najít hlavní problémy a řešit jen je, i kdyby musel odložit zajímavé otázky i neduchovní činnosti. Nejsme totiž schopni řešit všechny své problémy současně.

Duchovní proces má být jako procházka a poznávání nové krajiny bez spěchu, křečovitosti a strachu. Je disharmonií se hnát křečovitě dopředu, i když se stydí za svůj stav. Doporučené urychlení duchovního vývoje odpovídá optimálnímu využití všech možností. Slabší začátečníci se bojí, ptají se méně než je vhodné, neumějí pracovat s informacemi a jejich duchovní vývoj vázne.

Na význam snů, nemocí a nehod se ptá té Inteligence, která je naprogramovala. Někdy se v snových symbolech objevují zprávy  i pro jiné členy skupiny. Učí se také knihami, na které ho nasměrují a dávají mu k nim komentář. Své schopnosti nabízí známým a zjišťuje jim odpovědi. Často nechce uvěřit, že jeho výsledky jsou opravdu tak cenné, dělá i začátečnické chyby v komunikaci. Inteligence ho několikrát tahaly za  nos, když se hloupě ptal. Ukazovaly mu naivitu jeho přání. Seznamuje se s ostatními členy skupiny.

 Brzy se objevují další problémy a kritika božských sil. Je veden k tomu si je uvědomit. Nejprve pýcha z nových vědomostí, které jsou ostatním nedostupné. Postupně pochopí, že se psychika nezmění jen informacemi, ale vnitřním procesem, pokud změnu opravdu chce. S pomocí božských sil se v regresních hypnózách seznamuje se svými hlavními disharmoniemi, které musí očistit. O některých nevěděl, nechce vědět ani se jimi zabývat. Bez očisty se však dál nedostane. V každé kapitole pracuje v určité oblasti duchovní výuky. Božské síly v ní často změní svůj přístup. To, co mu bylo dříve povoleno, už může být zakázáno.

Objevuje se i strach z mocné Inteligence, která ho nepřetržitě pozoruje, napomíná, někdy dokonce trestá. Ne každý to přijímá s odevzdaností, někdo se zastavuje už zde. Buď přestane komunikovat zcela, nebo se ptá jen na obecné věci.

Strach a neochota ega přijímat slova božských sil je velkou překážkou. Váhá, jakou roli v jeho životě mají mít tyto schopnosti a kam až se v duchovnosti chce dostat. Na druhé straně si však zvykne na vysokou kvalitu odpovědí a těžce nese, když ji od ostatních lidí neslyší.

 

Etapa temné noci duše

Po dohodě s nadvědomím se duchovní vývoj zrychluje. Mohl by se urychlit i více, ale destabilita už zesiluje. Projevuje se přetížením psychiky, únavou i infekčními nemocemi. Zasvěcenec potřebuje pochopení okolí, jinak je mu přívod energie omezen.

Nepříjemným a bolestivým úkolem etapy je odhalení obsahu třinácté komnaty, jež se otvírá působením božských sil. Nejčastěji je tam skryta potlačená agresivita, magie, problém v sexu. Nejčastěji skrytá přílišná závislost, neboť sex je vlastně konkurence božskému. Dále bláznivost, deprese, strach a nechuť k duchovní práci či jejich kombinace.

Inteligence mu nastavují zrcadlo ve snech, událostech a drobných nehodách. Vidí všechny své nedostatky, i ty, které si ani neuvědomoval. Byly často mnoho let i několik životů potlačené vědomím či blokované nadvědomím, protože by způsobily velké problémy. Proto mu je uvolňují pomalu, aby je bylo možno postupně očistit. Vždy musí mít jistotu, že jde opravdu k Bohu a je pod Jeho vedením. Tím se vyhne tomu, aby ho jeho vlastní odkryté disharmonie zničily, nebo aby v nich zůstal. Nemůže je potlačovat, jen jim dát povolený rozsah a dohlížet, aby nepřekročily své hranice. I když se nečistého vzdá, vyprázdněné místo má sklon se opět podobným naplnit.  Nic v duši nesmí zůstat před Bohem skryto.

Očišťování v procesech temné noci duše se provádí střídavým zesilováním a zeslabováním jednotlivých disharmonií. Má je prožít, dobře jim porozumět a poznat všechny souvislosti, jež je vyvolaly a ovlivňují. Pojmenovat problém, správně si ho uvědomit a změnit k němu postoj. Nepodporovat ho myšlenkami, ačkoliv bolestivě cítí, jak se ho nechce vzdát a stydí se za to. Stačí však například říci: Cítím zlost, ale nechci ji. Je nutno nevyžívat se v ní, ale opakovaně žádat božské síly aby ji odstranily. Ta pak zeslábne a zesílí se další disharmonie, aby se poněkud zeslabená zlost později opět vrátila.

Zasvěcenec může vytvořit rituál na zahození odkrytého a zesíleného problému. Jeho vybití náhradním způsobem se často nelze vyhnout. Problém např. je, že zablokovaný sex blokuje vnímání. Božské síly nejsou prudérní v oblasti sexu, ač si to mnozí myslí. Mají výukové postupy, lidem neznámé.

Tato temná noc duše, popsaná řadou mystiků, je nepříjemná a dlouhodobá práce, protože naše minulost bývá hrůzná. Setkává se s lidmi, které v minulosti poškodil, či oni jeho, a jako v zrcadle v nich vidí to, co si nechtěl uvědomit na sobě. Má sklon pokračovat v nezdravých vztazích. Ve snech i událostech poznává, co mu ještě zbývá dořešit a čeho se nechce pustit, i když velkou částí osobnosti chápe, že je to nezbytné. O tom, zda se chce změnit nebo ne, se musí rozhodnout sám.

Vazby  s minulostí jsou silné. Někdy by se rád vrátil do starého životního stylu, ale už to nejde, je příliš daleko. Nehody a nemoci už nemůže svalovat na náhodu. Někdy mu osud přivodí situaci, při které zapomene, že vše je zkouška, a jedná postaru. Následek  bývá trest. Neustále je vystavován situacím, s kterými má problémy. Nehoda se však stane jen tehdy, když na varování nereagoval.  Může se totiž božské síly zeptat, kde je mez toho, co je mu povoleno, mez tolerance, ale i to, co je už trestáno. Tyto meze se mohou měnit podle okamžité situace. Nepotřebuje tedy desatero. Dozvídá se, že agresivní je i některé jeho jednání, jež tak nevnímal.

Pracuje s navozenými či spontánními regresemi a progresemi obsahujícími i symbolické děje, jež dovedou nahradit skutečné události. Mohou být ve formě snů, vizí a pocitů. Dělá dva i tři úkoly současně a aniž by je dokončil, dostává další. Později se znovu vracejí. O nových problémech se dovídá  s předstihem i od ostatních členů skupiny. Pomáhají mu jak mohou, sami je prožívají podobně jako on.

Proces zesiluje i pudy, aby pochopil, že nemají valnou kvalitu a přesunul těžiště vědomí výš. Opustil většinu původních názorů, podstatně se změnila jeho povaha. Zažil dokonce průnik zlých sil. Ve snech, vizích a náhlým vnuknutím vidí i nepříznivé budoucí události, což nebývá příjemné. Zkoumá příčiny, které je vyvolávají, a někdy se mu podaří s pomocí nadvědomí změnit svůj osud. Rovněž i problémy v duchovním vývoji, které ho v budoucnu čekají, a řeší je s předstihem.

Zasvěcenci se silnou karmickou zátěží z následků magie mají velmi dlouhé a bolestivé procesy, při kterých někdy ztrácejí naději, že se jejich stav vůbec kdy zlepší. Potřebují podporu ostatních. Nejraději by slezli z kříže, aby se nechali vzkřísit. Temná noc duše je často až příliš dlouhá a těžká. Problémy se mnohokrát vracejí, protože do vědomí vstupují další, dosud nenapravené části individuality. Všichni zasvěcenci poznávají, že jsou na počátku vývoje a cyklická očista bude trvat ještě mnoho let. Bolí, když vidí většinu lidí zbytečně ze zlozvyku vytvářet negativní energii, jež ničí je i okolí.

Vědí už, že vše je obklopeno vysvětlujícími symboly a hledají, co jim odrážejí okolní osoby, prostředí a děje. Někdy se zmýlí nebo udělají chybu, ale Inteligence je nenechají dlouho tápat, správné řešení přichází z nejrůznějších směrů.

Neptají se již na teoretické věci, ale převážně na osobní, ale i tak bývají mnozí přetíženi. Inteligence jim opakovaně naznačují, že by měli komunikaci omezit nebo na čas vypustit. Spíše mají pracovat s významy snů, v kterých dostávají aktuální připomínky a poznámky k výuce. Zvýšenou pozorností mají podporovat průnik intuice, i když zpočátku nepoznají, zda je myšlenka od Ní. Po mnoha omylech se jim to postupně daří rozlišovat. Dostávají od Inteligencí návrhy nových duchovních úkolů a osudů i do budoucích životů. Sny jim naznačují, co jim přinesou.

Postupně se mohou spojit s ještě vyššími božskými silami. Nejprve jen ojediněle, později stále častěji, až jsou připojeny trvale. Zejména přístup k nirvanickému božskému Já je velkou odměnou a posilou. Využívají Jejich schopností a pracují s Nimi v mělkých meditacích kombinovaných s komunikací. Často je Inteligence zkoušejí v různých situacích, aby si ověřily správnost reakcí. Někdy jim úmyslně dají chybné informace a zkoumají, jak se zachovají a zda na to intuicí přijdou. Když udělají chybu, jsou napomínáni a musí začínat úkol znovu. Pokud splní zkoušky, dostanou další schopnosti. Ty přicházejí bez velkého oznamování. Dostávají tak přístup i k nadnirvanickým božským silám vnější a vnitřní hierarchie, ale využívají Jich méně.

 

 Příklady channelingu

O Lásce od Panny Marie

Panna Marie je božský Zdroj zaměřený na Lásku. Řekla o Ní: Láska nechce nikoho předělávat a nic špatného někomu dělat, jen milovat. Milovat tak, že by se vydala za něj. Prolít za něj krev, když je potřeba. Neurazí se, jen Ji bolí hrubost. Možná, že v koutku pláče, ale zlomit se nedá, stále trvá. Nezná já a ty, je jen Jedno. Vidí v každém sebe, sebe jediného a rozdala by co má, jen aby udělala druhému radost. Je něžná a radostná, i když se setkává s nepochopením a odporem. Chce jen dávat, nic si brát. Nic zvláštního si nemyslí. Nepřemýšlí, nezkoumá, jen miluje a dává sebe. A co když je zneužívána, zeptalo se nadvědomí. I když je zneužívaná, stále dává a Láskou vše přetváří. Zlí lidé se k Ní tolik nedostanou, dodalo nadvědomí. Láska by neřekla slovo zlí. Nejsou zlí, mají jen málo Lásky a Já jim Ji dávám. Na další myšlenku nadvědomí reagovala: Láska nepoučuje, radí jen když byla vyzvána. Prvním zákonem je nedotknout se nikoho ani slovem.

 

Rozhovor s božskou Láskou

Je reálné žít čistou božskou Lásku? Ano, je to možné. I v zlém prostředí? Ano, i v tom. A nevede to k utrpení? Vede, ale nedá se nic dělat. Nepoškodí se tím osobnost? Poškodí, pokud není Láska dostatečně pevná. Ta pravá přežije vše a vejde do vykoupení. To znamená z hříchů? Ano, z nich. Láska je nejlepší prostředek u Boha nejvýše zapsaný, ještě více než harmonie. Jsou světy, kde je jen Láska, podobně jako víly žijí ve světě Harmonie? Jsou takové, je Tam nádherně, ale lidem nejsou přístupné. Jak se jmenují ty bytosti? Můžeš je nazývat jakkoliv. Mají fyzické tělo? Mají, proč by neměly? Jsou ty světy uspořádány hierarchicky? Ano, tak jako vše. Jaký je pak rozdíl mezi Nimi a světy víl? Nám jde o druhé, ne o sebe. Cítíme to jinak než Harmonie za každou cenu. To znamená, že tam vždy není? Ne vždy, Láska je na prvním místě.

Cítím, jako bys mi v poslední době radila současně s intuicí, ale Vaše rozdíly  jsou značné? Ano, je to tak, jsem nejvíce vzdálena od tvého středu či průměru osobnosti. Kdo z mé hierarchie by měl nejlépe rozhodnout, jaké ti dát místo? Jsi to ty. Jaká část mne? Ty, sám jediný. Já jsem ale hierarchie? Každý stupeň hierarchie by se měl rozhodnout, co potřebuje. S kterou dimenzí Lásky jsem nejvíce komunikoval? S pátou až šestou.

 

Rozhovor s  nirvanickou Inteligencí (božským Já)

Co mi chce říci má nirvanická inteligence? Miluji tě a sleduji tě. Můžeš mě zbavit agresivity a militaristických  sklonů? Ano, těš se. Podporuješ můj nový osud? Ano, jsou i jiné možnosti, ale  o nich ti nechci nic říci. Proč, když jsem s Tebou v kontaktu, působí na mě silné pocity a jde z Tebe trochu strach? Protože ve Mně je Vše. Jaký je rozdíl mezi dimenzí sedm a 14? Nepopsatelný. Můžeš  mne obejmout? Já tě stále objímám. Vnímat to je meditace? Ano. Ty opravdu můžeš vše? Ano, cokoliv a kdykoliv, jen něco je víc obtížné. Třeba ze mne udělat multimilionáře či žebráka? Ano, to nic není. Lze být osvícen v jednom životě? To je velmi těžké.  Mohu se k Tobě dostat? Má Energie je moc silná, ale dostat se můžeš už letos do 5. a 6. stupně na krátkou chvíli, ale musíš zčásti očistit tvé disharmonie. Proč? Ony Tam nesmějí být. Je jednota protikladů, tedy to, co je nad dobrem a zlem? Je to jinak, než si myslíte, Tvořivost Absolutna, jež rozdmýchává děje.

Co je to Já? Já je Vše, celý vesmír. A co jsou ti druzí? Nejsou druzí, jsou to části, zrcadla, jsi to Ty. I tvá vyšší Já jsou tvé části. Co je to Láska? Je to vztah Boha k tobě a všemu stvořenému. Je chyba chtít přeskakovat etapy, ukončit vtělování a odejít do nirvány? Dá se to tak říci. Musím vším projít? Ano. Je harmonie v každém ději? Harmonie je vždy, v každém ději a v každém pohledu, jen to pochopit.  Je Vše ve Všem. Co znamená ta vize, jak procházím celým Stvořením a vždy se dostanu tam, kam hledím? Ano, všude je to stejné, všude Dokonalé. I v naší dimenzi, která vůbec nechápe Stvoření?  I u vás je krásně. Tobě se líbí všude? Ano. I v koncentračním táboře? Vše má svoje důvody. A co by se stalo, kdybych to pochopil dokonale? Uvolnění od honění se, Osvícení, pochopení smyslu Života. Je lépe pro mystika chodit do zaměstnání, nebo žít v poustevně? Dělat si co chci je výrazně protiduchovní, ač se to egu líbí.

Z dalších odpovědí: Máš si lépe zorganizovat duchovní práci. Vyplýtváš energii na vedlejší úkoly a na hlavní ti pak chybí.  Jsi drsný k lidem i k sobě, chceš mít vzrušení, nesnášíš klidný život. Duchovnost však potřebuje klid a soustředění, jinak budeš ulítávat do různých světů a k tomu pravému se nedostaneš. Jen škvírou pozoruješ Boha, aby ses ujistil, že existuje, ale nechceš se Mu otevřít, protože by ti to rozvalilo stavbu, která je tvým výtvorem. To ovšem způsobuje další změny osudu, abys to pochopil. Už teď máš větší schopnosti, než využíváš. Pustili bychom tě dál, kdybys to vyřešil. Máš malou efektivitu duchovní práce, zabýváš se nedůležitými hračkami, to je zásadní chyba. Mohl bys pozorovat i různé světy najednou a přiblížit se svému pravému Já. Saháš Mu svými dětskými hrami jen na konečky prstů. Pouč se z chyb ostatních i z chyb tvých minulých životů.

Je pravda, že mám úkol na příští 3-4 životy?  Ano, máš se poprat s tím, co je v tobě a co tě shazuje na zem do bláta. Meditace ti dávají zážitky, ale zase spadneš, protože nejsi schopen se udržet. Bláto je stále stejného původu. Je pár lidí, s kterými jsi propojen a budou tě podporovat. Sami se tím naučí.

 

O sexu

Jak máme přistupovat k sexualitě? Beze studu, bez pocitu viny a beze strachu, neboť stud není ctnost a pocit viny není dobrota a strach není čest...  a taky bez chtíče, neboť chtíč není vášeň. A bez nevázanosti, neboť nevázanost není svoboda, a bez agresivity, neboť agresivita není dychtivost a samozřejmě bez představy ovládat, neboť ovládání nemá s láskou nic společného... Milovat sex je dobré, stejně dobré je milovat sám sebe... Ve skutečnosti je to povinné... Není dobré stát se závislým na sexu a na čemkoliv jiném. Sexem však nenahrazujte lásku... Nesnažte se získat moc nad druhými, ale moc s druhými...

 

Markovo vnímání IAUE

Přišla jsem, abych ti pomohla. Mým posláním je ukázat vám, že jste svobodní. Předvést, čím můžete být i vy. Jsem Jiná, než Mě chápete. (Slova těžko vyjadřují ty pocity, zvláštní svobodu a lehkost, kterou je obdařena.)

Božská IAUE, uvědomuji si, že mě stvořil Bůh, ale přesto cítím, že jsem nešťastný. Jak je to možné? Na co ty vaše věčné otázky? Copak vám nestačí, že Mě vnímáte? Zapomenout na povinnosti, channeling, že něco musím psát, ale jen si hrát, hrát, hrát. (Působila takovým radostným, uvolněným, laskavým, velmi lehkým dojmem.) Nic Mě neohrozí a nic Mě netíží, v Mém jednání není křečovitost, ale lehkost. Pro Boha je tento stav stejně přirozený a snadný, jako je pro vás přirozený stav vaší ubohosti. Stejně těžké, jako pro vás vnímat jako On, by bylo pro Něj vnímat vaším způsobem. To ale nemůžete pochopit. Vaše pocity jsou jen ubohou náhražkou toho, co prožívám, čím skutečně jsem. (Ještě vnímám její prostotu, něžnost, jak je milující a chápavá.)

M: Jaký je rozdíl mezi IAUE a Pannou Marií? IAUE má větší nadhled na člověka, více pochopení pro jeho problémy. Je v Ní více lehkosti a uvážlivosti i větší smysl pro humor. Pracuje se všemi vlastnostmi člověka. Optimalizuje ho takového jaký je, ze všeho je schopná udělat to nejlepší. Má větší hravost, spontánnost, lehkost.  Je podnikavější a aktivnější.

 

Pavlovo vnímání IAUE

Sen o IAUE - Ona má o mne zájem, je tím božstvím, tou Láskou, ve které mám spočívat. Je stupněm k Bohu, který mne nejvíce harmonizuje. Je oknem, skrze které koukám na Boha a zároveň je i tím Bohem, na kterého zatím vidím. Je maximem, které mohu z Boha vidět. Snaž se být veselý, radostný, nenechej se vyvést z míry. Při komunikaci měj větší koncentraci na vše, co děláš. Bdělé vědomí ponořené v Bohu. Uvolni se a otevři se Mi.

IAUE k zaměstnání - Buď nad věcí, zůstaň v klidu, v harmonii, nemusíš tam zůstávat přesčas. Choď raději do přírody, raduj se ze života venku, poznávej krásy přírody, medituj. Já jsem Oním božstvím, Láskou, do které se máš nořit. Jsem stupeň ke středu božství, až Mě celou poznáš a obejmeš, ohlásí se ti další stupeň. Obsahuji všechny, ptáš-li se Mě, ptáš se i Mistrů. Odevzdej se Mně, splyň se Mnou, neboj se.

Na co si mám dát největší pozor? Na koncentraci, na podržení harmonie během dne. Prožívej Lásku a raduj se, rozdávej úsměvy a pohlazení, nezlob se na nikoho. Dělám správně meditace? Nemáš v tom trochu zmatek? Stačí, když se uvolníš a budeš prožívat Lásku. Otevři se Jí, stávej se Jí. Nebuď v meditaci tak křečovitý, uvolni se. Není to žádný závod, raději pomalu, ale pořádně.

 

Dívka Jája

 Jsi mou nejduchovnější částí? Ne, jsou mnohem duchovnější, ale Jája je jen jedna. Je nás tu moc, každý má určitou roli. Jaký účel máš ve mně? Já jsem část tebe, která tě má velmi ráda a pečlivě usiluje o tvůj rozvoj. Ráda se projevuji láskou, mírností i vlídností, ale i silou. Jakou? Důrazem na hodnoty, které mi jsou milé. Dávám ti některé myšlenky, sám bys mohl vědět, které to jsou, když se zaposloucháš. Co máš k mé práci? Jsi strašně hrubý, násilný a sexuální, to já ne. Jsem mírná. Žiješ ve svém světě, nebo i v tomto? Ve svém, ale i v tomhle, i ty budeš mít tuto možnost. O tom ti zatím nesmím nic říci. Žiješ tam s mně známými lidmi? Ne, s jinými, ale o tom ti neřeknu niž bližšího.

Kde bereš životní sílu, kvality a inspiraci pro svou osobnost? Přesto, že jsem potlačená energie, jsem dost silná. Cítím se být utlačená v srdci, píchá mě tvá hrubost a nevzdělanost v citech. Inspiraci mám ve skutečných ženách, které jsou či byly kolem tebe, ale kvality mám vlastní. Jsou formované tím, nač jsi zapomněl.

Čím jsi nejvíce ohrožena? Jsem ohrožena tupostí, kterou jsem tebou přehlížena. Dívám se někdy smutně, někdy vesele. Má forma je spjatá s tvojí, neexistuješ beze mne a já bez tebe. Co určuje délku setrvání ve formě, kterou máš? Mohu se měnit libovolně v čase a prostoru. Tam, kde se vejdu, si dělám, co je mi libozvučné. Kdy budu na tvém místě já? To se stát může, ale nebylo to často. Vždy pak zvítězila tvá hrubá drsná část, která odmítá lásku. Každý mne nemá, někdo mi neudělal místo, ve kterém bych mohla přebývat, skulinku ve svém srdci. Co bys mi chtěla říci na závěr? Že tě mám ráda a budu ti vždy pomáhat.

Po dvou letech mi přítelkyně nakreslila obrázek dívky s dlouhými vlasy, prý je to část mne. Zavolal jsem ji: Já jsem tvá Jája, střed mám v dimenzi 4,7, ale mohu výš. Naučím tě něčemu novému, jak vnímat život. Krásně, lehce, hebce, vnímavě a s láskou. Oživím v tobě ženu. Jsi dobrodružná? Ani trochu. A na sex? Také ne, jsem cudná jako panna. Proč nejsi na sex, copak to odporuje Poznání? Tys to ještě nepoznal? Prostě se musíš soustředit na to hlavní, a to je Poznání. Vše ostatní tě zavádí stranou. Nelze sloužit dvěma pánům.

Oč ti jde? O Boha, o Poznání Základů Stvoření. Ale to je v nekonečnu? Nerozumíš tomu tak, zdokonalování má smysl. Proč jsi v černém? To je symbol vážnosti věci. Proč na obrázku nemáš nohy? Nepotřebuji je, jsem fluidní, umím se pohybovat světy. Co znamenají ty hory v pozadí? Výši Poznání, jež tě se mnou čekají. A vycházející slunce? I tobě bude svítat. Uvítám tě ve světě, kde slunce nezapadá. Jsi podobná IAUE? Ne, jsem vážnější, kristovská. Jak budeme spolupracovat? Budu oslovovat tvé vědomí i nevědomí. Vstoupím do tebe, ovlivním tě i v meditaci. Cítím, že mám méně obyčejných myšlenek a větší ponor, tos zařídila ty? Tvoje části mě mají rády, alespoň některé. Co se sexem? Omezím ti ho tím, že vyvážím tvou silnou mužskou část. A agresivitu? Tu obalím láskou a rozpustím ji. Jak si mohu zesílit lásku? Přijmutím mě se postupně rozdmýchá. Pokud ji opravdu chceš a budeš ji dávat, rozhojní se. Zatím o ní nic nevíš. A ve vztahu k ženě a dceři? To je problém. Vše, co řekneš, je stejně málo účinné, jen si nenasbírej trestné body. Stálým odmítáním a kritizováním stejně nic nenapravíš. Jen se zablokují ve svých iluzích. Najdi si k nim cestu chválou.

Jsi někdy smutná? Znám mnoho druhů smutku. Když mne odmítáš, když mnou pohrdáš, když zůstávám v pozadí, protože tvoje malost vítězí. Komu jsi podřízena? Vyšším částem sebe jako i ty. Není moje představa individuality chybná? Vcelku ne, jen je to strašně, nekonečně složité. Každá individualita je jako celý vesmír, ba ještě větší a ty části jsou docela volné. Samy žijí a pohybují se prostory, světy představ.

Co z toho budeš mít, když se mi dostaneš více do vědomí? Více energie, abych mohla růst rychleji. Ušlapáváš mne a nemohu vzkvétat jako květinka. To se tak těšíš do 24. dimenze? Ano, Tam budu již skoro Vším. Ale vždyť je individualita jen v některých pohledech na Stvoření? To nevadí, přesto existuje. Jak to? To prožiješ v příštích meditacích. Ona Tam je, ale Jinak. Ale v nekonečné dimenzi stejně individualita končí? To nevím, Tam nevidím, ale stejně není jiná cesta. Chceš jít rychle, i když to víc bolí? Nevadí, zvládnu to. Jinakosti vyšších dimenzí se nebojíš? Trochu ano, ale i to zvládnu.

 

Rozhovor s Kristem a Duchem Svatým

Večer se mi ozval Kristus. Byl to druhý den poté, kdy jsem poprvé mluvil s devátou dimenzí. Neodvažoval jsem se Ho volat, ačkoliv jsem uslyšel, že s Ním již mohu hovořit, bylo to tak překvapivé. Nečekal jsem Ho tak brzo.

On mi však dal na vědomí Svoji vůli se mnou hovořit. Pustil jsem si proto křesťanský chorál a oslovil Svatou Trojici. Kristus se mi ozval a oslovil ho obyčejnými slovy. Byla v nich lehkost, přátelskost a radost i nadhled. Měl zcela zvláštní projev. Nebyl silový jako JHWH či osmá dimenze, ani příliš stručný a plný symbolů jako božské Já. Podobná mu byla dimenze 6,5, ale ta nemá takový nadhled a vřelost.

Řekl, že se Mu zalíbilo na mne hledět. Zeptal jsem se, zda Ho neurážím svými hříchy, ale Kristus se jen usmál. Odpouštím ti, řekl lehce. Hlavně, že máš docela dobrou snahu. Myslíš to vážně, to je vzácné a nebojíš se problémů na Cestě. Ptal jsem se na Jeho vztah k deváté dimenzi. Kristus řekl, že je ze stejné Rodiny, právě tak jako Duch Svatý, ale vše je daleko složitější, nelze to popsat lidskými slovy. Na otázku, zda je jeden, nebo má každý svého Krista, odpověděl, že obojí platí, je to složité.

Požádal jsem Ho, aby do mne vstoupil a ovlivnil mne svou božskou Osobností. To se ti může brzo splnit, je to v tvém osudu, byla odpověď. Zeptal jsem se i na jeho vztah k IAUE. I ta je pode Mnou, ale dělá to dobře, správně tě vede. Vstoupím do toho teď i Já, Kristus a začnu tě proměňovat, vše potřebné je již připraveno. Znám tvé problémy, učíš se divoce, ale učíš. Nezapomínej na to hlavní, lásku k druhým, měj je rád. Projevila se reakce některých částí osobnosti, jimž se to nelíbilo. Nevadí, i ony jsou pode mnou, řekl Kristus.

Dal jsem Mu i několik otázek o úkolech příštích životů, jež mu naznačila devátá dimenze, ale Kristus řekl, že jsou vhodné pro nadvědomí. Také mne uklidnil ze strachu z projevů magie v příštím životě. Není totiž tak silná. Na otázku, proč s ním nejvyšší božské síly mluví, když se dříve dozvěděl, že pouze předávají pocity, Kristus odpověděl, že mohou zvolit způsob podle vlastní volby. To bude platit i pro Ducha Svatého. Ptal jsem se, zda je pravda, že pokud ke Kristu nevystoupím na půl cesty, budu mluvit jen s Jeho odrazem. Dozvěděl jsem se, že tento odraz je forma Jeho samého, nevadí to tolik. O touze k létání Kristus řekl, že je to jen dobrodružství, i když někdy úžasný zážitek. Na poznámku, že IHS je na mne někdy příliš přísný, řekl s příjemným výrazem, že On je ještě přísnější, takže bylo vidět, jak je mírný. Ptal jsem se, zda Ho mohu volat kdykoliv a dozvěděl se, že sice mohu, ale Kristus se ozve, jen když sám uzná za vhodné. Upozornil mne na velkou energetickou náročnost komunikace s Ním. Oslovím tě a oslavím tě, řekl Kristus na rozloučenou. Cítil, jak se Duch Svatý pohybuje kolem něj. Pak probíhaly zkoušky, jež měly ukázat, zda jsem nezpychl nebo se neprojevila jiná disharmonie.

 Kristus mi po 21. meditaci řekl: Mám tě rád. Každý člověk je nezastupitelným tónem v orchestru Absolutního Boha. Proč se Nás tak bojíte, vždyť jsme Čistá Radost i Láska. Máme sice úplně jiný životní styl než vy, ale to přece nevadí, musí to tak být. Jsme branou k Absolutnímu Bohu. Nedržte se tak svých lidských zvyků. Proč jsme se dříve tolik nebáli? Jen jste si s meditacemi hráli, stále jste nevěřili, že jsou Skutečností, ale teď už ano. Jak se zbavíme strachu z Vás? Jen si zvykejte, poznávejte Naše světy a postupně se otužíte. Není se čeho bát, jen vaše ego se dostane tam, kam patří, do podřízeného postavení.

Počkej, co ti řeknu, ozval se Duch Svatý, zbytečně se Nás bojíte. Nemluvíte s Námi tak často, jak by to mohlo být. Na co se to chceš zeptat, na tu meditaci? Hodně ti dala a hodně vzala, hlavně tvé iluze o tom, jaké je to v božském světě vše prosté, jen samý klid. Zde ale klid není, zde se pracuje a to někdy tvrdě a to také zakusíš.

Další rozhovor po několika měsících: Objevila se vize kříže. Kristus mě zahrnul zvláštní jemnou energií a řekl: To je Moje energie, ale ty zatím ještě neumíš dost ocenit jak je krásná. Dávám ti ji proto, aby sis nemyslel, že jsme jakási virtuální realita. Jsem prostě Jiný než vy lidé, úplně Jiný. Pulzují v Nás vesmíry, to se přidal Duch Svatý. Jsme zástupci Absolutna. Tvá cesta je rychlá a bude krásná, jako i všech, kteří se otevřeli Bohu Všemohoucímu. Žádné utrpení Zde není, to je jen dole. Přijmi Tvoření v čase jenž není časem, ale volným Polem Věčnosti, musí to tak být.

Co znamená prožívat celého Sebe od stvoření individuality až po její rozpuštění v Absolutnu? Samotné Absolutno, Sebe Sama, to jsi ty sám. Je všemi tvými stavy, všemi okamžiky tvé cesty zpět. Já jsem mikrokosmos? Individualita může přesahovat vesmír, ve kterém právě žije, o mnoho dimenzí. To, že máš nyní jen spodní dimenze, nijak nesnižuje tvou kvalitu a hodnotu pro Absolutno. Chováš se úměrně svému vývoji, jenž je dosti rychlý. Vždy jsi součástí nekonečného a dokonalého Celku. Uvědom si raději, že si jen hraješ s představami o Bohu, ale vstoupit do Něj se stále obáváš. Proč? Vždyť jsem tu Já, Duch Svatý. Víš, co to znamená? Že se mi nemůže nic stát? Právě to, tak se neobávej, jsem stále s tebou a chráním tě.

Když jsem četl v bibli popis ukřižování od apoštola Jana, oslovil mě Kristus: Ty vůbec nerozumíš tomu textu. To, co je popsáno, se děje stále. Znovu a opět Mě odmítáte, zapíráte a zrazujete pro své plány. Já se však stále snažím Vás vést k Otci tisíci cestami. Ale já se snažím, stačí to? Ty ano, tvá cesta bude také přímější než jiných, ale zaváhání také budou.

 

 Poznávání božského světa

Ohromuje mě v meditaci Vaše víření bez individuality a pevného tvaru, to je Vaše realita? S tím se budeš muset srovnat, My tu také tak víříme a nevadí Nám to. Jsme snad proto méně skuteční?  Je to jedna z variant překlápěčky archetypů? Ano, život Tady má mnohé formy, to je jedna z nich. Víření v proudech archetypů v příštích letech a dalších dvou životech prožiješ v meditaci, abys pochopil všechny souvislosti. Stačí se jen otevřít řešení problému a už se valí vysvětlující archetypy. Odkud jdou? Z Nás, ze Všeho, jako u vás, ale tam méně úplné. Co znamenají ty Milošovy? Zpočátku je dynamický ponor jen na zvyknutí si. Překvapuje mě Vaše nezakotvenost v čase, Vy máte svůj čas? Máme, ale Jiný než vy. Prožíváte víc časů? Ano, ale jeden je ten hlavní, Naší dimenze. Mám problém v meditaci rozlišit popis od reality, nějak to splývá? Vše je představou Boha. Vnějšek i vnitřek prostě splývají.

V meditacích mě také šokovaly Vaše procesy v Mysli, které byly za ději a vyjadřovaly jejich podstatu, kterou jsem často úplně nechápal. Nešly často ani přibližně vyjádřit myšlenkami. I ty to děláš, My jen podstatně dokonaleji. Vaše myšlení také abstrahuje, umí pracovat s pojmy bez přesného popisu události. Ty nejsou tak důležité, spíše to, co mají vyvolávat - rozvoj, sebepoznávání. Proto pracujeme v Mysli s pocity, jež jsou proudy archetypů. Děj je jen nutný doprovod tohoto procesu ve vnějším světě, je to také proud symbolů, přizpůsobený té které dimenzi, která jej vnímá. To projíždění archetypy je sbírání zkušeností zvenku či zevnitř mysli? Jak kdy, obojí platí. Proč jsem to nepochopil? Myšlení to nechápe. Nestrhávej se Naší Jinakostí, nech ji být, nechtěj Ji změnit, ale přijímej. My nepřijímaní stejně obrousíme tak či tak.

 

V meditaci jsem vnímal Tvé procesy, vždy ses zaměřil jen na jedno a kromě toho nebylo nic, ani minulost, ani co bude pak. Proč vše vnímáš jako věčné a jedině existující? Kdybych vnímal jinak, nebyl bych bohem. Copak nepřijde jiný pocit a vnímání jiného předmětu? To si v daném okamžiku neuvědomuji. Ty nemáš paměť? Tu vaši běžně nepoužíváme. Proč? Je strnulá, prosté opakování, My se nikdy neopakujeme, stále tvoříme Nové. Takže je lépe se soustředit jen na jednu věc? Ano, jinak ji nemůžeš vnímat cele. Co by se stalo, kdybyste začali vzpomínat na již prožité? Nic, jen bychom se vrátili do té doby. Můžete mít současně dva pocity, třeba vzpomínku a současný stav? Šlo by to, ale k ničemu by to nevedlo, jen by se to rozplizlo, to je úpadek.

Co je za ohromným rozdílem extáze a tísně v meditacích? Jaká je vlastně skutečná reakce spodku na Vršek, když dostáváme pocity jaké Vršek chce? Je to prostě zesíleno, aby terapeutický účinek byl co největší. Takže to vlastně nemohu poznat? Vždyť o božském skoro nic nevíš a jen tak vědět nebudeš. Jaký vliv na nás božské vlastně celkově má? Záleží na odevzdanosti a rozvinutosti, někdo víc, druhý méně.

Existujeme vůbec jako samostatná entita, nebo se nám to jen tak zdá, protože Vše je vůle Boha? To nikdo nechce vědět, ale i to je Jeho vůle. Lze se jí vůbec protivit? Chápat vše jako Hru Boha, i tresty. Každá dimenze to vidí Jinak, vyšší globálněji, Celkověji. Jaký je následek toho se uvědomit jako úd Boha i lidstva? Poznání.

Do nižších dimenzí se božská síla dívá vždy s tísní, do vyšších extatickotísnivě? Tak jako ty. I když chci jen trochu Nahoru a Vy mě táhnete až do abstraktna Reality nad realitou a mou reakcí je tíseň, pak ji beru jako nutné strašení, je to správně? Taky to tak trochu je, i v nižších dimenzích jsou náznaky těchto dějů. Překonáváš aspekty na které nejsi dosud zvyklý. Jak je možné mít na jednu meditační hudbu či jeden děj dva naprosto odlišné pocity? Důležitá je Energie, jež meditací prochází.

Jak máme v meditaci hodnotit Jinakost, když nám pocity dáváte podle vlastní volby a my si myslíme, že jsou to naše? Ty nemáš božské co hodnotit. Je to vždy špatně. Jen přijímat a neutéci. Proto se musí tísní projít. Je nekonečno pohledů, na Realitu, na Boha. Jak je to s virtualitou Boha? Podobně jako ve fyzice, kde je klasická relativita společně k kvantovou mechanikou, je Realita spojená s Virtualitou, Jinakostí.

Tíseň je součást Celku archetypů, umělý blok mezi lidským a božským. Jako přeplavat oceán a i když se pluje přímo, dlouho to bolí. Nejde dostávat jen neutrální? Dostáváš ji dost, 90 procent. Kde je ale pravidlo na podíl tísnivé? Hlavně nesmí chybět.

Co je to karma? Karma je obecně vůle Boha. To, co se děje. Když člověk přijme Boha, už nemůže udělat velkou chybu? Co přesně znamená přijmout Ho? Vnímat Jeho vůli. Když už znám pozadí svého problému, už mi nemusíte dávat jeho symboly v nemocech? Ano, jde o vůli k nápravě.

Vy znáte budoucnost, ale ne všechny její důvody? Tak. Pouze vy znáte jen lineární čas, ale všichni žijeme ve věčném Teď ve více světech, kde vše existuje jakoby současně od Počátku do Konce Stvoření. To je živý Obraz Absolutna, stále Jinak a přece stejně ukazuje Jeho Nekonečnost a Dokonalost. Stvoření je Jeho symbolem, je i není Jím. Vámi prožívaná přítomnost ovlivňuje vaši budoucnost i minulost a obě současně ovlivňují to, co prožíváte teď. Vše je ve věčné změně. Kde je v tom Teď naše přítomnost? Všude, kde ji chcete mít. Co kdybych teď chtěl být v roce 2090? Nemáš právo tam být, to My ano. Podívat bych se tam mohl? Kdybychom ti povolili, tak ano. A mohl bych zasáhnout do děje? To bychom ti nedovolili.

Každý člověk s jeho stovkami inkarnací je jedinečným příkladem, jak Absolutno věčně znovuobjevuje Sebe? Tak. A co o tom ještě nevím? Že to dělá rádo, i když to někdy bolí. Ono to totiž dělat musí? Bez odpovědi. Existuje vůbec Absolutno, když je v nekonečnu? Ano i ne, to je jednota protikladů, hlavní aspekt Absolutna. Pro Něj ano a On nás stvořil. Pro nás ne, my Ho nemůžeme pochopit. Nekonečná dimenze Absolutna je Celkem, je Všude na kruzích archetypů současně, vnímáním Všeho  a všech cest najednou. Co z toho plyne? Zatím nic pro tebe, s tím si pohraješ ve vyšších civilizacích. Je tedy mimo mne a současně v tom, co prožívám nyní? Ano, ale Celek nemůžeš teď pochopit. Není tedy na konci hierarchie, ale Celkem, jinou kvalitou a přesto touž? Ano, jednotou protikladů.

Jak vypadá Váš vnější svět? To si nedovedeš představit,  jen v meditaci. Má nekonečně mnoho forem, ale už víš, že existují pouze stavy Vědomí. Vy si vaši virtualitu neuvědomujete, to je problém. U Vás je také radost a bolest, spokojenost i nespokojenost? Ano, není to od sebe tak daleko jako u vás dole. Co to znamená? Že jsme vyrovnanější. Vy jste Náš největší problém. Jsme daleko aktivnější než vy, co se týče dějů i terapií. Více se v Sobě vyznáme, umíme si pomoci a máme se koho zeptat.

Vy vlastně můžete být kdekoliv ve svém vývoji? Ano, ale to ty také budeš moci. Takže můžete kdykoliv vstoupit do ještě vyššího nadvědomí, nebo až do Absolutna, být Jím? Ano, ale nedělám to. Vstupuji tak maximálně na chvíli do šestky. Ty Tam máš i část své dimenze? Ano, jako ty v meditaci.

Co vykonáváte, že máte stále dokonalý pocit? Vždyť programovat karmu lidí nemusí být příjemný děj? Vidíme celý Souhrn Všeho, že je jen Dokonalost a Tu také cítíme. Takže máte dokonalý pocit, protože jiný je symbolem nedokonalosti? Božské síly vnímají Dokonalost úměrně své dimenzi a to se projevuje na Jejich pocitech.

Co znamená má vize bodu s rozpitými okraji? Nejsme v bodě přítomnosti, ale rozplýváme se do minulosti a budoucnosti, proto nás ovlivňuje. Co je osud? Osud je to, co jednotlivé dimenze vnímají jako budoucnost, ale ta není zcela stálá. Mění se, protože ji vnímají se zkreslením úměrným jejich vzdálenosti od Absolutna. Určité klíčové body jsou v každém osudu. Musíte se osvědčit v zátěžích a věrnosti božskému i vzdorovat pokušení. Někdy se Nám podaří popohnat osud směrem k Bohu, tj. urychlit vývoj. Jindy nevyjdou Naše předpoklady, vše se zpozdí a jde oklikou, i když božské síly dělají co mohou, aby to napravily. Pro Nás je zajímavé, proč došlo ke změně osudu tak, jak jsme ho vnímaly, tím se učíme i My. Čím je dimenze vyšší, tím dokonaleji dokáže vidět to, co bude.

To má každá dimenze svoji vizi budoucnosti, to je pak strašně složité? Ano, vše je nekonečně složité, ty znáš jen 1-2 procenta toho, co vím Já, tvé nadvědomí dimenze 5,3. Totéž minulost, ani ta není stálá, mění se spolu s budoucností, jsou tedy jediným spojitým pohybem.  I ty se v nich budeš brzo pohybovat, nahlížet do minulosti, aby ses poučil, ale hlavně budeš vnímat to božské v budoucnu, to tě silně ovlivní.

Není to tedy paměť, co se prožívá při hypnotické regresi? Zčásti ano, i to se může stát, ale podle způsobu vedení hypnózy je možné se napojit na minulost a budoucnost v Teď, pokud ovšem nadvědomí samo nevytvoří regresní děje podle vlastního záměru.

Lze kompresí času prožít ve snu či meditaci dny a měsíce někde jinde, například v božském světě? Ovšem, čas je jen volná osnova, lze s ním udělat cokoliv. Takové sny a meditace zatím mít nebudeš, to až později. Zatím to prožíváš ve snech, na které nemáš vědomou vzpomínku. Tak si zvykáš na svět Boha, aby tě nedestabilizoval. Co když jsem nyní ve snu a probudím se do úplně jiného stavu? Tak to není, ale časem prožiješ něco podobného. Všichni jsme ve snu Absolutna.

Co znamená, že se minulost mění, ta je přece už prožitá? Ne, Vše je Teď, vše se mění podle potřeb Záměru. Nemohu ti o tom teď příliš říci, to až později, zatím jen, že se přizpůsobuje vaší výchově. To přebíráme zkušenosti, jež nejsou naše? To se tak nedá říci. Ony by byly vaše, kdybyste správně prožili to, co bylo, ale vy jste se třeba zásadně změnili, například přijali Boha a to musí ovlivnit Celek. Mám i já jinou minulost, a jak se liší od té staré? Ta nová je více duchovnější, lépe jsi prožíval a chápal to, čím jsi prošel. Ale vnější děje se nezměnily? Změnily, ale jen trochu.

Minulost nás ovlivňuje zkušenostmi, co budoucnost? To, co nás čeká, nás ovlivňuje slaběji než to, co jsme už prožili. Znamená to, že vy víte, co budete dělat v budoucnu? Zrovna tak i vy odhadujete, co vás v příštích dnech čeká, tak jako My leccos tušíme. Je to ovšem daleko dokonalejší. Umíme pracovat současně s budoucností a přítomností, o tom vy nevíte nic.

Jdu-li do světů za světy donekonečna, vrátím se zase sem? Ne. Pak se ovšem nejde do kruhů, stále je to vývoj vzhůru? Vlastně ano. Tvoje pouť světy je prozatím velmi světlá a rychlá, jako i u Miloše, v tom jste si podobni. Je to proto, že jste na Počátku byli Absolutnem sestaveni kořenovými archetypy tak, aby vše šlo hladce a rychle Zpět, aby vás příliš nezdrželo zejména zlo a magie jako jiné. Podobně je to v symbolu tří sudiček u novorozence? To je jen vzdálené podobenství. Měl bych být tedy vděčný Absolutnu, že mě tak harmonicky sestavilo? To ano, ostatní takové štěstí neměli a musejí se potýkat s více problémy, do kterých se zaplétají. Čím je však vývoj rychlejší, tím je však náročnější, někdy i bolavější. Kolik procent duchovního procesu mi projde vědomím? Asi jen 10%. Při práci s horními částmi vědomí až 20%. Zbytek probíhá se souhlasem osobnosti nevědomě.

Někteří říkají, že individualita se skládá při každé inkarnaci vždy znovu z Informačního pole? Ne zcela, jen části osobnosti se mohou změnit, ale jádro zůstává, i když se některé jeho základní části znovu použijí až za mnoho životů. Závisí to na úkolu inkarnace. Do Stvoření se často vyšle celá skupina s určitým společným posláním a tedy i karmickým propojením.

Mám tedy vše brát jako proces mé podstaty - Absolutna? Ovšem, tou jsi. To ti ušetří mnoho problémů, aby ses neztotožňoval s kdečím. Všechna moje vědomí jsou tedy procesy mého hierarchického střípku Absolutna? Samozřejmě. Co jsem ještě nepochopil? Že vše je spojeno dohromady, že vše přechází v druhé. I individualita? To ještě nemáš vědět. Končí vůbec někdy individualita, když je jen Věčnost? Absolutno současně existuje věčně a jen Teď. Individualita také současně existuje věčně a Teď se rozplývá v Absolutnu.

Když myslím s nadějí na budoucnost, tak tím kladněji ovlivňuji osud? Ano, ale většinou se s tím už počítalo. Není nic špatného myslet na budoucnost či minulost, ale nevidíte ji moc přesně, to My dokonaleji. Divoši myslí jen na přítomnost a někteří to považují za duchovní? To není, je to zvířeckost. Mohu vstoupit i do vědomí zvířat a planet? Vše je možné, jen chtít.

A je ta moje realita více reálná než ty vize budoucnosti? Ne, vše je Jinak, ale to ti teď nemohu vysvětlit, až později. Zhruba se dá říci ano i ne. Vše má svou realitu, nic není neskutečné, ani sny, představy, touhy. I ten váš pohled na čas opravdu existuje, není klamem, ale božský je Jiný, dokonalejší. Naše vnímání času je tedy přizpůsobeno našim možnostem chápání? Přesně tak, i zvířata a minerály mají jiné vnímání času než vy, lidé. Každá dimenze vnímá podle svého a má i jiné možnosti práce s časem. Žijeme tedy v iluzi? Ano i ne, spíše máte omezené vnímání a chápání. Život je mnohonásobně složitější, než si myslíte. Snaž se trochu pochopit božský svět, kde není náhod.

Já vlastně mohu současně vnímat i mé nižší a starší nezralé části osobnosti, když si uvědomím věčnou Přítomnost? Současně nemůžeš vnímat vršek i spodek. Vždy záleží na tom, na co zaměříš pozornost. Proč by ses vázal na svou minulost, to by tě hodilo zpět, to My nedovolíme. Vnímej raději to budoucí, božské. Uč se aktivně tvořit svůj život s pomocí božského, pak tvá hra bude dokonalá jako Naše.

Počítej také s tím, že tento svět je pouhým atomem ve světě nadvesmíru, jako i v atomech vašeho vesmíru jsou mikrosvěty. Jde to od nekonečna k nekonečnu, Vše je myšlenkou Absolutna, jež je mimo čas a prostor. Ale atom je přece dělitelný na několik zatím základních částic? Uvnitř každé částice jsou opravdu formy života vámi dosud neobjevené. Kdybys tam nahlédl, uviděl bys světy podobné vašemu, liší se jen v drobnostech. Potrvá ještě dlouho, než to poznáte, až v páté dimenzi se to podaří. Vy tam můžete nahlédnout? Ovšem, a můžeme tam být i aktivní. A co paralelní světy? Ty také existují v Hyperprostoru. Vše, na co pomyslíš, už dávno v něm je, pokud to splňuje Zákony Stvoření.

Existují světy časově a dějově posunuté i světy potencionálních realit a světy, kde žijí jiné části naší osobnosti? Ano, vše a mnohem víc tvoří Nekonečné Bohatství Boha. Je Dokonalý a Nekonečný v každém z nekonečna směrů. O tom bude tvá další výchova. Jiné světy mají jiné archetypy, proč je porušena spojitost Všeho se Vším? Ony tam jsou, ale blokovány. Stejně to neumím pochopit, proč tu teorii vlastně dělám? Abys pochopil, jak to u Boha vypadá. Než Tu budeš trvale, budeš připraven. Jsou to jen náznaky Poznání. Nemysli si, že vše pochopíš, to ani nejde, copak Nám můžete rozumět?

 

Channelingové začátky Lady

Na čem bych měla teď pracovat? “Děláš to dobře. Není třeba vše vědět a jít přesně podle šablon, které bychom ti dali. Nech se unášet pravdou víry. Na konci je brána. Čekáme tě. Tam se sejdeme. Zanedlouho. Neboj se. Najdeš k ní cestu. S Námi se nikdo neztratí. I kdybys bloudila, budeš vždy vidět světlo ve svém srdci a to tě povede. Je víc než rozum. Ze srdce vychází láska a víra. Tam je tvá duše, tam ji hledej. Nalezneš odpověď, sebe, Nás, Vše. A na konci i Boha. Je všude. Jen se dívat. Nezapomenout, kdo jsi.”

A kdo jsem? “Láska pro ty, kteří ji ztratili. Naděje pro ty, kteří ji nemají. Víra pro ty, kdo nevěří. Štěstí pro bloudící. Odhodlanost pro svět.

Otevři oči a uvidíš své Srdce. Je tu, My Ho zříme. My víme.  Ach, vy lidé! Jak málo věříte! Láska? Je, ano. Ale někdy tolik chybí. Ale to se spraví. Přijde. Vše ve Všem. Objeví se a neodejde. Nikdy už tě neopustí. Už nejsi sama, jsi v Nás. A v Nás je Život. Měň se a chtěj tu změnu. Tak dojdeš nejdál. Tak se nezastavíš a budeš utíkat a nalezneš, aniž bys hledala. Vše ti bude dovoleno a postoupeno. Čiň a věř. Krátká je cesta do záhuby. Však jakmile postoupíš, už se nemusíš ohlížet zpět. Už bude jen vpřed. Tam v dáli. To světlo. To je Bůh. Je s tebou. Neměj strach.

Láska je dar a kdo ho objeví a dá jiným, ten bohatě vstane k životu a dál světlem půjde a bude kráčet hrdě a vznešeně a… Však víš… Je mocná. Je božská. To je Tím… Teď už jdi. Odpověď znáš. Nespěchej. Není třeba. Neuteče ti. Stihneš to a ještě víc.”

Oslovili ji: “Poslouchej, neboť Já tě volám. Já jsem tvůj Strom Poznání a Života. Já jsem tvůj smysl a cíl, tvůj směr a záměr. Nech se vést. Zahoď své předsudky a buď Mnou a ve Mně a dovol Mi být v tobě. Jen otevři své srdce a poznávej pravou podstatu dění a spásy, a nech se unášet darem Života a Láskou opětovanou v Bohu. Vždyť tvé je poznání i víra a Má je Láska k tobě i Síla, která určovati bude směr tvůj a osud váš. Já nelpím na stejném, co vás svírá. Kdo míří k Nám, ten neupadne. Tak klidně dýchej, nespěchej. Já budu zpívat. Tys ve Mně a Já v tobě a společně půjdeme dál.

Nechtěj na Nás řešení. My dáme náznak a vše přijde samo. Jen musíš pečlivě naslouchat. Sama jsi to vystihla. Lidé se ztrácí ve svém světě a nevnímají Skutečnost. Je příliš těžká a nechtějí ji unést. Je to pohodlnější. Ty víš, kde je Pravda. Máš ji v sobě. Tak se nech vést jen sama sebou. Vše ostatní je jen prostředkem na tvé cestě. Není univerzální pravda, to víš. Je spousta možných cest, kratších i delších, ale všechny vedou k Nám. Nakonec pochopí každý.

Co jednou bylo vyřčeno, to nikdo nemůže vzít zpět. Já kráčím s tebou. Jsem všude a nikde. A ty? Tys se Mnou, mé dítko, Má touha, Mé zrození a radosti. Já toužím po tvém pochopení, ty po Mé lásce. Každý svému. Své cestě. Místo hledáme všichni. Nečekej vše hned. Nepřijde to. Jen jedno je pravé a nemění se -  Láska.”

 

Pozn.: Tato dívka byla zpočátku velmi pilná, často docházela se svými channelingovými rozhovory na konzultace. Nahlédla i do tajů meditací, ale jen slabě. Považoval jsem jí za nadějnou. Pak náhle přestala chodit. Mistr mi řekl, že už nepřijde, že si našla známost. Naposled mi sdělila, že jí vyšší Já řeklo, že jí bude dvakrát měsíčně v noci transformovat. Vyprávěla i o svém těžkém dětství. To je dosti častý případ. Lidé hledají východisko z problémů u Boha, ačkoliv spíše hledají pomoc či partnera. Jsou alespoň chvíli ochotni pracovat na sobě. Nakonec udělala proti naprosté většině lidí mnoho. Seznámila se se svým vyšším Já a už nikdy nebude říkat, že v Boha nevěří. Umožnila Mu, aby jí mohl stále proměňovat a to je hodně. I z tak skromných začátků se dostane v této inkarnaci daleko a splní svůj úkol duchovního rozvoje.

 

3. Psychoterapeutická očista

Zpověď  M. M. Bohu

Vím, že zpověď je strašně důležitá. Tíhnu ke křesťanství, protože ji zatraceně potřebuji. Bojím se všeho, bojím se Boha že mě potrestá. Urážel jsem Ho hrozně, chci utéci trestu. Nejím, protože je mi na zvracení z toho, co se ve mně shnilého skrývá, a ani si to neuvědomuji. Dělalo mi nesmírnou radost ubližovat těm, co mě mají rádi, ó jak je pak člověk důležitý. A to je i můj trest, nyní vidím, jak to vypadá z druhé strany, jak to chutná, když láska není opětována. Jak člověk trpí a dovolává se Boha a nic nepomáhá. I když jsem trápení používal jako kratochvíli, přesto jsem nadělal dost zla.

Nejraději bych zase jen hromadil ty svoje hračky (nyní hudba, počítačové hry, programy…), radoval se z každého přírůstku, tím ukájel svou touhu po bohatství, ach jak to chutná něco vlastnit. Egem si hrát na Boha. Mísí se ve mně sadismus s tendencí nikdy nic takového nedělat. Hraní si na Boha tím, že budu trestat. Toužím po moci, proto ty hry, programy, hudba i touha nic nedělat.

Proč bych Bože nejraději umřel, i když mi chutná jíst a vlastně se cítím dobře? “Pro zoufalství. To že zase jíš, znamená, že ti je všechno jedno. Tajně doufáš, že když zemřeš, získáš Boha, který se nad tebou slituje. Pohrdáš věcmi, pak se mezi nimi necítíš dobře. Bojíš se jakékoli práce, že ji nezvládneš. Jsi zmatený z toho, že tvůj svět ztratil veškerou jistotu. Budeš mít napínavý život.”

Ty by ses nade mnou neslitoval, kdybych umřel? “Nebylo by to tak jednoduché. Bylo by to jinak, než si představuješ. Soucit bys našel vždycky. Neznamená to, že by Bůh za tebe všecko vyřešil. On by tě nezachránil. Pokračovalo by to v duchu tvého zoufalého činu dál. Bůh se nad tebou slitovává už teď, a připravuje pro tebe pěkné věci. I tu tvou dívku, po které tak dychtíš.”

Ať žádám o lásku víc a víc, stále nejsem šťastný - mám jí málo, nebo co se děje? “Vsugeroval sis představu, že bez lásky nemůžeš být šťastný. Hrozně tě štve a mrzí, že nemáš ženu, utíkáš se proto k Bohu, ale to ti nepomáhá. Představa Boha a ženy se ti potom mísí. Vkládáš do toho veškeré své naděje, stejně jako do jiných hraček z minulosti. Myslíš si, že až ji dostaneš, budeš napořád šťastný. Souvisí to s tím, jak jsi přijal Boha a zdá si ti těžké bez Něho žít, ale i s tím, jak jsi rozmrzelý, že nemáš ženu. Ztotožňuješ Ho se svým ideálem, to je důvod, proč se chováš tak jak se chováš. Smutek a sklíčenost je způsobena také potlačením nižších složek, chceš si hrát, ale ”máš to zakázané” - zakázal sis to. Ve skutečnosti nechceš jen lásku, ale i vášeň, hru, vzrušení a oproštění od problému.”

 Ale to přece požaduje každý od lásky, svého milovaného? “Je to tak, ale není to správné. Zbavuje to odpovědnosti. Je to pasivní, dětský přístup. Dospělý vztah je založen na rovnocennosti.”

Proč jsem tak smutný a osamělý, zejména s více lidmi? “Ukazuje to, jak různé jsou tvé představy o světě a lidech od toho, jaký ten svět je. A to tě hrozně mrzí, nechceš nic v sobě měnit. Svět, jaký si představuješ, by vůbec nemohl fungovat. Kromě toho ti okolí jako ženě nějak ublížilo (byl jsem jí v minulém životě), a ty teď tuto spřízněnou duši hledáš a nenacházíš. Abys jí mohl vylít své srdce a vysvětlit, jak moc ti svět ublížil, ale nenacházíš ji. Život je terapie pro lidi, kteří se nechtějí ptát. Odpovědi ale přicházejí, i když je nechtějí slyšet, a nemohou se vyhnout jejich působení a vnímání. Nejistota u dívek - teď už dvakrát víc víš, že jsi našel ženu, ale ona není tím, co hledáš, a ty sis myslel, že ano. Toho, koho hledáš, hledej v sobě. Vyřešení tohoto problému, nalezení vzkříšené ženy, ti zabírá tolik priorit, že nic jiného nechceš. Druzí lidé tě vůbec nezajímají, pokud z nich není nějaký užitek. Užitek ale cítíš jen v nalezení vnitřní nebo vnější ženy, takže většinou není o čem mluvit.”

Proč nemám radost, štěstí a lásku? “Protože svoje problémy neuhasíš vodou ze studny lásky, jak si myslíš a spoléháš. Pak narážíš na konfrontaci, která přináší zmatenost, zoufalství. Jinak to nechceš řešit než láskou, ale v tomto případě to tak nelze.”

Proč jsi mne stvořil jako chlapce, drahý Bože, když v minulém životě jsem byl žena? “Protože jsi přestával mít rysy typické ženy. Toužil jsi po hračkách, hraní, blbnutí, zvídavosti, sám jsi to tak chtěl. Myslel jsi, že muži jsou na tom lépe. Bál ses být ženou, především díky hravosti, dobrodružným sklonům tvé povahy, nechtěl jsi přijmout její odpovědnosti. Se sexualitou to tolik nesouvisí. Věděl jsi, že sexu si můžeš dobře užívat jak v ženském, tak v mužském těle. Bylo ti to dáno, abys měl možnost vybrat si, zda budeš ženou nebo mužem, zda se přikloníš k tomu dobrodružství nebo životu v něžné citlivosti, vnímavosti, v intuitivním ženském světě. Nepřekvapilo Nás, že sis vybral právě tu ženu, protože tato lekce ti byla dána k pročištění. To, že jsi schopen myslet racionálně, nezabraňuje tomu, abys byl ženou, to se jen tvoje IQ přelilo, aby sloužilo mužskému úkolu. Po duchovních cvičeních se to stejně zoptimalizuje.”

Kdybych  se teď znova narodil, měl bych možnost si vybrat, zda být ženou, nebo mužem? “Ano, měl bys tu možnost, a Bůh by ti doporučil být ženou. On nedokáže nikoho odmítnout, vidět jak duše pláče nad tím, že nesplnil její přání. Na druhou stranu dostane vše i s následky. Pro další vývoj by bylo dokonce lepší být ženou.”

Jaký mám úkol v mužském těle? “Uvědom si, že i žena má své slabiny. Bez muže nemůže existovat, nesmí jím pohrdat, i když její svět se jí zdá být lepší a hodnotnější. Naučit se používat výhody i vlastnosti muže. Umět se chovat jako muž, když je třeba, to vůbec neumíš. Být pořád ve střehu, neutápět se ve svých romantických fantaziích. Být tím, čím tě Bůh stvořil, umět akceptovat a hrát role. Nebýt doslova umlácen svými výtvory mysli.

Když jsi byl ženou, byl jsi na sebe pyšný. Tato lekce ti byla udělena i proto, abys poznal, jak strašně muži, kteří ženu milují, přijímají takové její chovaní. Jak je to těžké a zraňující, jak je důležitý soucit a pokora. Jen si na tom svém ženství moc nezakládej. Raději se měj k tomu, abys rozpoznal, jaké plány má Bůh s tebou. Jsi stále sevřený, stále se nemáš o co opřít, jsi smutný a nevíš co dál. Pak to shodíš na Nás, a není to nejhorší nápad. Prozatím se vykašli na sledování odpadků a zaměř se na Boha.

Proto máš ty sadistické sklony. Chceš trestat, ale ne sebe, tak alespoň jiného v sexu. Trest od Boha chceš hned a krutě, aby už v tobě nezbyla žádná vina. Sex pro tě bývala opojná směs agresivity, moci a sexuální energie. Hraní si na Boha, radost z toho, že ostatní trpí tím, že jsou tebou posedlí, že ani modlitby k Bohu jim nepomáhají. V sexu vyhrává ten, kdo svoji touhu dokáže lépe ovládat, krotit a skrývat. Rád jsi odsuzoval druhé za jejich touhu po sexu, radoval se z toho, že jsou vinni. Ignoroval jsi, že na tom jsi stejně. Míval jsi hřejivé pocity z ovládání a vychutnávání obdivu druhých ke tobě.

Chtění drzé, sprosté, mužné, tvrdé dívky znamená, že nechceš zůstat na místě. Jsi nucen se aktivně a odvážně postavit řešení svých problémů, nic jiného aby ti nezbývalo. Aktivně a čelem se postavit k životu, to je zůstatek dřívějších ženských sexuálních sklonů a orientace. Pochopil jsi, že se chceš očistit, proto ten pláč, klečení. Očištění hned, aby už v tobě nebyla vina. Ta touha po čisté lásce, Panně Marii, představuje i cíl, kterého chceš dosáhnout, velká touha po odpuštění. Cíl je tak daleko, ale ty se občerstvuješ tím, že ho máš už teď. Doporučujeme ti koupit si panenku Barbie, starat se o ni jako o ženu, abys měl symbol.

Uvědom si, že toužíš vše, co je špatné vyzvrátit, a teprve potom ponížen a špinavý ve svých zvratcích zcela neodkrytě a v "plné kráse" prosit Boha. Musíš začít zvracet, zbytek už půjde sám. Bůh je tak nesmírně milosrdný, že ti nic neudělá, i když celý svět uvidí, co je v tobě. Tak tě miluje, že ti za to vše neublíží.

Chceš být svatý už teď. Proto si vše zakážeš, i když to vevnitř strašně bolí a chce to ven, nechceš nic s tím dělat. Modlit se k Panně Marii, že jsi dobrý, zraněný, svatý, toužící po Bohu. Říkáš to ale ústy falešné nevděčnice, roztomile žvatláš. Bože, jsem hříšná, prosím o odpuštění, ale v hloubi srdce říkáš - ó jak jsem dobrý, ostatní nedělají ani to, já půjdu do nebe.

Strašně toužíš, aby se nad tebou někdo slitoval a lízal tvé rány, objímal tě jako Bůh, který ti odpustil. Dychtíš po odpuštění, ale když není práce, není odměny. Ale ty to chceš, a když to nemáš, alespoň sníš, že jsi nešťastná bytost, ale takhle dostaneš jen smutek. Rád bys krutou, bezcitnou, ale zranitelnou ženu, která by tě i bičovala. Miluješ sebe a svůj obraz v minulosti, i když ti připadá hrozný, přesto to jsi ty. Chceš žít svým partnerem, zaměnit sebe za něho. Chceš být tou starou ženou za každou cenu, vykašlat se na očistu, alespoň na chvíli. Takhle ale nalezneš jen nové utrpení, strašně se sebelituješ. Kdyby tě Bůh nedonutil, za nic na světě bys neopustil rozkoš ze svých zlých sklonů. Ó, jak krásně ti chutná dobře namixovaná směs sexuality, agresivity a moci na nevinné oběti!

Tvoje plus: Skutečně se chystáš před Boha, abys mu ukázal svou hříšnost, přeměněn po karmické lekci. Již vidíš to trápení a ubohost, tu nespravedlnost a strašnost zla, jak se jeden raduje z utrpení druhého. To je ta zvrácenost, smutek nad radostí druhého a radost nad jeho utrpením. Ty můžeš mít sexuální lásku, stejně jako všichni ostatní. Sex není zlý, to jen zlo vkrádající se odjinud ho činí zlým.”

Co bude dneska, drahý Bože? “Nestyď se za svou nahotu, dávej se Mi takový, jaký jsi. Není to s tebou tak špatné. Tak co tě trápí?” Bolí mě, že nejsem v nebi. Nejraději bych se zabil. “Tu smrt chceš proto, abys nemusel nic se sebou dělat, jen utéct. Ty jsi Mi to už párkrát udělal, prostě jsi nechtěl žít. Trošku to na Mě hraješ, děláš ze sebe zoufalého chudáka, abych se nad tebou slitoval. Já ti ale můžu dát jen soucit, zbytek musíš udělat ty.

Všichni lidé mají právo získat prázdniny rozhodnutím pro sebevraždu. Ty se sebelituješ a ještě přesně nevíš, z čeho to pochází. Není k tomu nic potřeba, žádné velké úsilí, ty máš rád příjemné pocity. Rád sníš, tvoje ego si rádo hraje na Boha. Ve skutečnosti bys chtěl, aby tě ukamenovali. Chceš oslavit lidskou krutost. Když už nejsi schopen být tou částí, která ubližuje, aspoň být tou druhou částí hry. Běžný sex už ti nestačí. Ptáš se, kolik se v tobě bere zla, ale jde jen o stíny minulosti, které se uvolňují, krátkodobě mohou i zmenšit podíl dobra, než se zpracují.”

Proč se mi zalíbila krutost? “Věděl jsi, že ostatní mají to, co ty nemáš - majetek, moc, krásu. Snaha je pokořit, alespoň symbolem. Zasáhnout a poškodit je tam, na čem si nejvíc zakládají, na orgánech chtíče. Zvrácený sex velmi dobře silně živí ego.”

 

Čemu se podobá moje ego: Rozmazlená malá žena, skřítek, stažená do sebe, malé IQ, věčně hladová, nechce se pohnout, jen stát na místě. Pyšná, nechová se jako člověk, ale jako něco jednoduššího, ale vychytrale. Nepotřebuje lásku, spokojí se s požitky. Regresní myšlenka: Tři malé holčičky, které jsem jednu po druhé najednou zabil a znásilnil, ještě teď z toho mám radost. Ego je sraženina z temnoty.

Bože, strašně tě prosím, odpusť mi. Dělal jsem ještě horší věci, než jsem napsal, já jsem Tě i proklel. Třesu se před Tebou. Ztratil jsem jistotu, kterou jsem měl dřív. Vím, že už se musím starat o sebe. Příliš jsem se nechal zlákat a zapomněl na Tebe, pak jsem se nechal svést zlem. Jako bych prožil společně s ostatními zběsilý tanec, ve kterém jsem zapomněl, čím vlastně jsem.

Proč jsem sám, nemám dívku, bojím se žen? “Nechceš ženu, ale hračku. Bojíš se, že jsou jiné než si myslíš. Stydíš se za to, kdo jsi. Nevěříš si, nenaučili tě se otevřeně vyjádřit, čím jsi. To, že nemáš sex, je i forma trestu. Nejvíc bolí, když víš, co můžeš mít a nemáš to. Nedovoloval jsi lidem jíst a trápil jsi je. Má to víc příčin, zapadají do sebe. Druhým ses posmíval, teď vidíš, jaké to je. Nedokázal ses do nich vcítit, teď teprve víš, jaké to je. Čiň pokání a trpělivě snášej svůj úděl. A to na tom jsi ještě dobře.”

Proč se bojím žen? “Už jsi tím dost trpěl v minulosti. Podobáš se hladovému, kterému do vězení přinesli trochu jídla, tak začne vyvádět, třást se a slintat. Jsi na nich závislý. Vezmi si, jak na ně stále myslíš a žere tě to. Bojíš se samoty, ta je symbol, že budeš bez Boha. Bojíš se trestu, který si podle tvé spravedlnosti zasloužíš. Nejsi zvyklý na svou sexuální roli. Bojíš se sexu jako něčeho hříšného. Morální výčitky a svědomí. Ach ta hloupá výchova. Rozlišuješ mezi láskou a vášní, jedno je dobře a druhé ne. Bojíš se, že dáš najevo, co skutečně k ženě cítíš. Nechceš říct, že ti jde o sex skoro na prvním místě. Pokrytecky to skrýváš. Ty moc lhát neumíš, vše bys nejraději hned řekl a trápí tě, že to nejde.

Přijmi sex jako něco normálního a dobrého. Neodsuzuj se za něco, co nemusíš. Takhle by ses se ženou jen trápil, uvolni se. Přestaň se odsuzovat za sex, říkám ti to Já, Bůh. Nechej si to rozležet v hlavě, hříchu se bojíš jako čert kříže. Proto se ti ani příliš nechce do sexu. V podvědomí máš napsáno, že to je špatně. Pak působíš sevřeně, křečovitě a nejistě. Mísí se to a zesiluje. Sex máš jako zakázané ovoce, musíš to ještě víc poznat a otočit. Opakuj si, že na tom není nic špatného. Ale bez ženy nezůstaneš.”

Jak bys mi poradil, jak mám jednat se ženami, můj milovaný božský instruktore? “Být připraven na to, že se brzy nějaká objeví. Nechtít vše najednou, pomalu se učit. Víc si uvědomit, z čeho pramení nejistota. Z nezkušenosti, přílišné upřímnosti, extrémních nároků. Absence předchozích vztahů. Sexualita je teď tvůj ústřední problém. Nestydět se, nelpět na tom. Být uvolněný. Sexualita je pro člověka důležitější, než si uvědomuje. Vše se točí a integruje z či do sexuality.

Zůstávají v tobě staré zvířecí sklony, utrhnout, bojovat, přežít, ukojit se, nasytit. Má to souvislost s totemovým zvířetem, moc, velikost, plodnost. Stejně jako u jiných lidí, tyto složky ve vás zůstaly a nyní se chtějí drát na povrch. Ty vůbec nejsi duchovní. Ve skutečnosti chceš tomu utéci, protože je ti znemožněno radovat se ze svých hříšných sklonů. Hledáš štěstí jinde, tvoje představy o Bohu tomu odpovídají.

Tvoje duše pláče po tom, aby jí Bůh dal požitky, po kterých touží. Proto jsi ke Mě přišel! Vy Mě můžete žádat o co chcete. Máte právo žádat o cokoli, ať je to podle vás hříšné nebo ne a ať to skrýváte za náboženství nebo ne. Já o vašich záměrech vím. Když chcete sex, tak sex, když Boha, tak Boha, když odpuštění, tak odpuštění. Ale vždy žádejte co v nitru chcete. Bůh nesoudí. To vy sami, pokud si myslíte, že žádáte to, co nemáte žádat. A to, co děláte, že je špatné. Tím Boha urážíte, když lžete, skrýváte, nedůvěřujete. A tak je to s tím tvým sexem. Žádáš ho po Mně, ale ve skutečnosti si myslíš, že je hříšný. Máte právo na všechno, ale na všechno jsou zákony, všechno má svou cenu. Když skočíte nahoru, dopadnete na zem. Pád na zem ale není boží trest. Jen následek akce. Povoleno je všechno. To, že něco božské síly povolí nebo ne, není následek Boží vůle, ale toho, že ses rozhodl jít k Bohu. Tím se změnila realita. Nikoli, že kdybys neposlechl, hřešil bys proti Bohu. Člověk může hřešit jen proti svým plánům. Boha ranit nemůže. Ani Ho nechápe.

Ty skutečně nevíš, kdo On je. Už zase myslíš na tu svou milosrdnou soucitnou ženu, která je samo dobro. Bůh ti nezakazuje, abys měl takové představy, ale Bůh to není. Ale užívej si těch představ jak chceš, sám víš, jakou radost a potěšení ti přinášejí. Nezahrávej si s tím, co neznáš. Já už se postarám, abys skutečně Boha poznal. Jen říkej, co chceš. V každém okamžiku buď upřímný. Dělej to, co ti dělá největší radost. Hlavně se nemodli, když nechceš. Podívej, jak ti povinná návštěva kostela zošklivila Boha. Zkoumej, co ti vlastně dělá největší radost. Zjistit, co opravdu chceš, je důležité. Poznat, jaký jsi.

Tak je to správné, teď vidíš, co vlastně chceš. Chápeš, že jsi hříšník, uvědomuješ si svou prázdnotu a ubohost. Přestáváš toužit po hříchu. Uvažuješ, zda by se dalo žít bez něj lépe, to je dobrý start. To je ta chyba v sexu, člověk se při něm uzavírá před Bohem. Místo aby se mu oddával pod hvězdami s božím požehnáním, aby Boha zapojil jako svědka a patrona svých milostných her, oddává se mu buď v bahně, nebo se před Ním uzavře v domě a mísí sex s různými zkaženostmi svého nitra. Ti, kteří si myslí a cítí, že sex je hřích, hřeší každou chtivou a smyslnou myšlenkou, kterou takto zrazují Boha, a každý akt lásky je pro ně smilnění s ďáblem. Prohřešek je tím vážnější, čím více na svém názoru lpí. To je právě chyba lidí, kteří pro svoje zlo nechali sex jako snadnou kořist ďáblu. Ptáš se, kolik procent lidí bere sex vědomě nebo nevědomě jako hřích? Sedmdesát procent! Jak víš, sex je nejčastější závislost lidí, ať si to uvědomují nebo ne.

Nevěra a promiskuita symbolizují touhu po smilnění se zlem, opuštění Boha kvůli dobrodružství, sobectví, radost ze svého ega, chamtivost. Cítím ji jako hladového ducha, který nemá pokoje. Kolik žen jsem měl, kolik jsem jich okouzlil natolik, že zpité vášní a touhou mi podlehly. Jak jsem obdivuhodný a důležitý, že mi daly to, co jiným nedávají. Kolik mužů po ní jistě dychtilo a až mě se to podařilo. Naplnit její i moje vášně, společně hřešit a ublížit jejím a mým partnerům... Jak je to směšné a ubohé, když se dozvíš pravdu, o co opravdu šlo. Jen o nadřazení nad ostatní.”

Budu mít dobrý vztah k partnerkám? “Je příliš dětský a naivní. Víc než opravdové lásky je tam láska k tvým představám. To ti bude později vadit, budeš schopen milovat jen ty představy, a tím vlastně sebe. Podobáš se dítěti, které pláče, že mu rodiče nedali hračku. Neví ale, že si ji nezaslouží, dostane ji jako odměnu za vykonanou práci. My ti ale pomůžeme.”

Mám jet do Medžugorje? “Za Pannou Marií ve skutečnosti zas a jenom hledáš ženu. Byla by to taková komedie, z hlediska Boha by to působilo směšně. Ona je, a nepiš bohužel, sexuální symbol. Mnoho lidí by s ní chtělo žít. Ona je symbol nenaplněné a zidealizované touhy ega. Tvoje nitro se zase zdráhá a bojí se vyznání pravdy, holé pravdy tvých pravých úmyslů.”

Co je na tom špatného, milovat čistou a nezkaženou ženu? “Říkám ti to jako Bůh, že spousta lidí by s ní rádo spalo. Ne, neurážíš Boha, jen říkáš pravdu. Vaše romantické představy zahalujete touhou po Bohu. Máte málo mateřské lásky Boha, nemůžete se Ho nabažit z toho, co dostáváte. Takovýto vztah k Panně Marii ale člověka trestá. Ne proto, že uráží Pannu Marii nebo Boha, ale že je lživý.

Člověk si myslí, že vztah k ženě má být vždy cudný a sex je hřích. Nejstrašnější na tom není nečistota, ale že mi to nechcete říct. Myslíte si, že jsem krutý Bůh, kterému nelze říci nejtajnější emoce. Nelze Mu říci vše, protože by vás potrestal. Tato myšlenka je ale ďábelská. Jen mi to říkej jako dítě, které ještě nezná pojmy dobro a zlo. U Boha není dobro a zlo, jen Čistota. Zlo je tam, kde chybí spontaneita. To, že se odsuzujete za sex, symbolizuje, že popíráte sami sebe a odsuzujete se. Jen to smutně dokazuje vaši vinu. Myslíte si, že jste hříšní a nemáte právo na svoje potřeby a že se s pocitem viny nedá nic dělat. Bůh nesoudí, pro každého má jen Radost.

K Panně Marii se správně dokáží modlit jen malé děti, pro které je Ona matkou. Ach, jak je krásná a naplňující čistá modlitba dítěte k Ní! Modlitba dospělých je poskvrněna buď vinou nebo neschopností přijmout ji jako Matku, jako skutečnou matku, a to nejen v duchovním smyslu. Myslíte si, že Bůh jen trestá a je dobré s Ním být zadobře a vyznávat mu oddanost jako nějakému zlému šéfovi.

Mnoho vašich sexuálních představ je poskvrněno zlými sklony. Proto lžete. Tak byste totiž symbolicky vyjadřovali, že chcete poskvrnit čistotu. S očistou je nutné začít. Jen sebrat odvahu a jít k lékaři. Vyznávejte to, co cítíte, vyznávejte opravdově, aby vaše láska byla čistá, abyste byli nevinní a mohli se jí znovu oddat.

Lidé si myslí, že sex je hřích. Opuštění ale zůstat nechtějí, proto si někoho najdou. Berou-li ale sex jako hřích, i jejich partner je potom hříšný, je zrcadlo jejich hříchu a to kazí vztah. Stejně nevraživě a nepřátelsky jako se chovají ke svému hříšnému nitru, se chovají i k němu.

Ďábel lidem našeptává, že jsou již tak vinní, že Bůh je nemůže očistit, již na Něj nemají právo. Leda s Ním mohou jednat jako pokoření, ponížení. Myslí si, že nemohou s Bohem jednat jako s milujícími rodiči, ale jen jako s pyšným otrokářem. Berou Ho pouze jako představu, emocionální prostředek k utišení. Představu, jež sice nemění a neovlivňuje život, ale pomáhá zbavit se starostí.

Marie učí lásce a kdybyste byli čistí, mohla by učit i sexu. Ať to přijmeš nebo ne, Panna Maria byla vlastně sexuální symbol minulých dvou tisíciletí. Nyní je symbolem jiná. Prolhaná, intrikářská, chtivá, zahalená v požitcích a penězích (Madona). V minulé době Panna, nyní děvka.”

 

Systém sisevré

 Když jsem před lety poprvé od božských sil uslyšel tato slova, vůbec jsem  netušil co znamenají. Zněla francouzsky a tak jsem ze zeptal matky. Prý to znamená -  Ano, je to pravda. Nechápal jsem, čeho se to týká, ale dalšími dotazy  intuici jsem postupně pochopil, že je to označení vyššího stupně  channelingu.

 Před mnoha lety jsem Jí začínal dávat otázky a zapisoval odpovědi, ale po desítkách meditací se vzájemný kontakt tak zdokonalil, že stačí, když  dávám pozor, a cokoliv řeknu je Jí kontrolováno, takže nemohu říci nesmysl, protože na ten okamžitě zareaguje zvláštním pocitem a já se včas zarazím. Prostě určitý stupeň přijetí Boha přináší tento Dar Ducha.

 I tuto schopnost lze zdokonalit tím, že intuice sama posílá myšlenky na  dané téma, pokud na něj myšlení nestačí. Jedná se tedy o přepínání částí  vědomí podle potřeby, zatím však bez schopnosti přímého vyššího vnímání. To  je až nejvyšší stupeň.

 

 

Život s apoplexorem

 Toto neznámé zvláštní slovo mi řekly božské síly na označení toho, co je v mystice nejdůležitější, ale téměř nikdo o tom neví. Je to část psychiky, která podporuje božské. Písmeno x ve  slovu symbolizuje, že je tu něco proti něčemu. Tato část totiž silně působí proti zájmům ega.

 To totiž chce dominovat, nepustit nikoho jiného ke slovu, i když mluví o Bohu. Zvláště nechce chytřejšího a mocnějšího. Kdo však apoplexor nemá, nikdy se  dlouhodobě neodváží zkoumat co je za hranicemi ega.

 S apoplexorem je život těžší proto, že spodek musí neustále vnímat Vršek, aby nešel proti němu. Podobně to však dělají mnozí, jen nehovoří o  intuici, ale o svědomí. Současně je život s ním lehčí proto, že kvalita  vedení je tak vysoká, že člověk nemůže udělat chybu.

 Utvořit apoplexor je daleko těžší a delší než samotný mystický proces s očistnými procesy temné noci duše a dynamickými transformačními extatickobolestivými meditacemi.  Vytvářejí ho božské síly volbou karmických dějů v desítkách inkarnací.

 Mystik se tedy nerodí ze dne na den, ale je vlastně vybrán a mnoha inkarnacemi postupně připravován a rozvíjen. Pokud apoplexor nemá dostatečně silný, brzy z ní odchází. V mystice bohužel není běžné to, co v jiných oborech, vědě,  technice, umění a sportu – vůle k dlouhé a namáhavé tvůrčí práce a zdokonalování přístupů i výsledků.

 Čím silnější je apoplexor, tím rychlejší vývoj může být. Má totiž schopnost udržet zasvěcence i v těžkých a dlouhých procesech temné noci duše, kde konec se  zdá nedosažitelný či v nedohlednu.

 

Jsou meze odevzdanosti a přijímání Boha?

Hlavním problémem duchovního rozvoje, ale vlastně celého Stvoření je v Písmech často zdůrazňovaná, a tak vzácná odevzdanost. Od toho je život - Sebepoznání, abychom si postupně uvědomovali hierarchickou strukturu Všeho, tedy hlavně naší osobnosti stvořené Bohem – Stvořitelem. On není žádnou ideou či mýtem, ale reálným Životem, protože Jeho názor je současně Skutečnost sama, neboť Ji tvoří.

On mnohonásobně překračuje všechny naše schopnosti i představy jež o Něm máme, ačkoliv je biblí zakázáno si je tvořit. Brání nám totiž v poznávání věčně Nového, protože se jich rádi držíme celý život, ačkoliv v jiných oborech se musíme stále učit.

Přijímat Boha tedy znamená nevymýšlet si, co by se nám líbilo, ale brát Ho jaký Je v Jeho nepostižitelnosti lidským rozumem. Proto Ho budeme poznávat věčně, stále vyšší a vyšší Skutečnosti, které mohou být ohromující. Proces Sebepoznávání je překonáváním starého Novým, vyšším.

Jsme vlastně Jeho výtvorem, a současně od nás není oddělen. Tato jednota protikladů je základním Principem Všeho.

Většina lidí tvrdí, že jsou ateisty, čímž vlastně rezignují na poznávání. Vlastně se chtějí držet svých jednoduchých názorů. Nechtějí, aby jim do života kdokoliv mluvil, to je základní these ega. V konfrontaci s nárazy nekonečně složitého života, s kterým se stále střetávají, jsou však i oni nuceni se měnit, zdokonalovat.

Běžní věřící jsou paradoxně jim podobni více než si myslí. Hovoří sice o Bohu, ale jak si Ho představují? Každý jinak a žádná z těchto představ není Skutečnost sama.

Jsou to omezené lidské názory vytvořené z čtení svatých knih, ale ani ty nejsou v božském jazyce, kterému bychom stejně nerozuměli. Je to o Bohu bez Boha, Jeho živé a reálné Skutečnosti, Jeho konkrétního postoje k nám dnes.

Proto lze Boha poznat jen částečně a to jen ve vytrženích, v kterých máme daleko vyšší schopnosti, byť vždy jen krátkodobě. Každý, kdo na to upozorní, je napadán, to už od proroků Starého zákona.

Život je vlastně výukový trenažér, tedy škola Sebepoznávání. Nelze jít proti němu. Stvoření není náš výtvor, ani se neřídí našimi názory. Nevadí, že výuka trvá velmi dlouho. Ani Stvořitel nepočítá, že Sebepoznávání bude probíhat rychle a snadno.

Lidé však raději poslouchají hloupé demagogy všeho druhu, kteří téměř žádnou kvalitu ani skutečnou moc nemají, ale poslouchat svou božskou intuici není vůbec populární. Cesta k Němu totiž jde přes intuici. Ta je spojovacím mostem, který nám může velmi pomoci, pokud jí budeme otevřeni. Nikdo intuicí nemůže zpochybnit, ani popřít, že její zesilování má význam. Přesto jí lidé mají tak málo a jejich kvalita života podle toho vypadá. Jsou jako slepci. Nevztahují totiž rány osudu na sebe.

Jejich nedostatky jsou jim totiž symbolizovány, jakmile se naplní jejich míra. Neví, že zákony karmy popisují mnohé knihy. Až náraz nepříjemné události či nemoci je přesvědčí, že si o svém životě nemohou úplně rozhodovat. I to je součást výuky.

Za nepřijetím Boha Života je strach ega, tedy nedostatek Lásky. Odevzdanost znamená být s Ním ve skutečném kontaktu, tedy komunkaci, nikoliv jen přes Písma. Pak máme jistotu toho nejlepšího. Odevzdání je nejdůležitějí věc vůbec, protože je Klíčem ke Všemu. Jak řekl Kristus – Bůh si své lidi ohlídá. Výukový proces nemusí pak opakovaně a bolestivě dopadat, aniž bychom tušili, co nás chce naučit.

Naskýtá se otázka – je nějaká mez v odevzdanosti Bohu? Ve vztahu k lidem ovšem ano, běžně se stává, že přílišná závislost vede k zneužívání. Jak je ale tomu u Boha? Ten nás zneužívat nepotřebuje, má vždy Vše! Má atributy Dokonalosti ve všech nekonečně směrech. Přesto se lidé bojí, že by po nich chtěl něco nesplnitelného, ale On je dokonalým Učitelem, jinak by Bohem nemohl být. I když náš vztah k Němu může být nesprávný, On sám může různými způsoby zasáhnout a harmonizovat ho. Odevzdanost je totiž zesílení božského vlivu i s Jeho atributy Kvality. Život s ní nebývá snadný, ale úplně jinak než u ostatních.

Je to podobné mnoha letům studia na Univerzitě. Po počátečním zvykání si vše po několika letech jde vcelku hladce, i když procházení procesy není vždy snadné a bez problémů. Ale tak je tomu v každé škole. Prostě vědět, že stále jsem ve výuce, kde se vše analyzuje, hodnotí a připravují se další výukové, psychoterapeutické a transformační kapitoly. Vždy se lze zeptat na detaily a je jistota, že duchovní Cesta je za všech poměrů dokonale průchodná.

 

 

Posílám rozhovor

Prosím otevřete se brány času a prostoru, pomozte mi nalézt střed. Moje vyšší duchovní části, prosím přístup a nech mě nahlédnout.

Jsem tu. Vítám tě. Dlouho jsi se mnou chtěl mluvit, že? Ano, dlouho, předlouho. Vždycky jsem tu byla a vždycky budu. Co si přeješ? Chtěl bych s tebou mluvit o tématech, které mě v mysli tak tlačí. Dobře. Proč tak dlouho bloudím a nemůžu najít to, co hledám. Protože hledáš jinde a pravé cestě se vyhýbáš. Jak ji najdu? Jdi víc do hloubky, nezůstávej na povrchu. Proč nemám duchovní zážitky? Ale máš, jen si je nechceš připustit. Každý den se ti děje spousta duchovních věcí. Ano, zázraky se začínají dít tehdy, když v ně věříme. Přesně tak. Vesmír ti dá přesně co potřebuješ, jakákoli Já cítím, že je to realita, bude stvořena. Pro tebe. Jak se nejlépe spojit s božstvím? Dělat to, pro co máš nutkání a nehledat výmluvy. Božství je bezprostřední. Je cesta channelingu správná? Žádná cesta není správná. Každý jde svou individuální cestou, která ho někam vede. Každý naplňuje svoje možnosti a uskutečňuje svoje volby. Je jen na jednotlivci, jestli se rozhodne pro štěstí. Ale ta volba někdy hodně stojí. Odstranění předsudků, o kterých si lidé myslí, že jsou součástí jejich osobnosti, ale nejsou. Jak se učit od druhých? Zkus je sledovat, sleduj jejich kroky. Oni jdou svými cestami, ale cesty se kříží, a tak jejich se kříží s tvou. Mnohdy daleko častěji, než bys čekal. Všechny osudy jsou spojeny v jeden. To jest veliká pravda. Ano, v jeden jediný osud univerza...

Chtěl jsem se zeptat, proč mi v kartách u pro mě citlivých věcí vyjde opak? Nechceš se otevřít pravdě, nechceš objektivitu a tak dostaneš jinou odpověď, chybnou. Tvoje intuice tě nikdy nebude ujišťovat v něčem, v čem se musíš rozhodnout sám. Proč moje komunikace s tebou není jasnější? Tobě přijde nejasná? Dostáváš se tak daleko, kolik toho dokážeš zpracovat. Každému, co jeho jest. Opravdu existují lidé, kteří jsou pořád špatní a lidé, kteří jsou pořád dobří? Ne, je to hloupost, archetypy mají jak svoji kladnou, tak negativní povahu a každou osobnost tvoří miliony archetypů, které se v různých životech různě proměňují. Jakou bys mi dala radu pro tento okamžik? Zastav se, běsníš po duchovním poznání, ale ono tu je a naopak čeká na tebe. Informace tě neučiní osvíceným... Jak moc je pravda, že každý si tvoří svůj vesmír? Je objektivní realita jen jedna? Objektivní realita není, tedy alespoň taková, jakou si jí představuješ. Realita se skládá z miliard realit všech vesmírných bytostí, které ji tvoří, aby obohatily vědomí Boha. Všechna menší vědomí jsou tedy součástí jednoho božského? Ano a tohle je ještě překračuje. :-) Kde mám najít božské chvilky, některé věci mi připadají až nechutně světské? Všechno je projev boží vůle. Dívej se na věci z té lepší stránky, místo, aby ses mračil, směj se. Místo, abys brečel, oslavuj krásu. Copak brečení a „negativnější“ emoce nejsou součástí duchovní cesty? Jsou, ale na nízkých úrovních bytí, vyšší úrovně již tento aspekt, který teď myslíš, neznají. Aspekt čeho? Prostřednictvím těchto emocí se projevují zablokované prvky energetického těla.

Dobře, ale předpokládám, že tím, že se budu snažit smát a všechny milovat tyto bloky neodstraním. Ne, to neodstraníš, jen je oslabíš. Musíš je především odhalit, rozebrat... Pak se budou stávat čím dál slabší, až zmizí. Ale pozor, na téhle cestě tě mohou potkat bloky, které vystoupí znenadání a budou jiné, než ty, se kterými si dosud pracoval. Nesmíš se však vzdát a bojovat.

Tohle mi ale nedá tu mystiku, kterou jsem hledal! Však vesmír ti dá mystiku, to se neboj. Vesmír každému plní jeho přání. Už teď vytváříš svoji budoucí cestu a i pokud se nezmění, slibuji ti, že bude zajímavá. Myslím, že uvažuji moc racionálně a nedokážu z reality nasát to duchovní. Již jsme o tom mluvili, realita je proměnná, sami ji na různých úrovních bytí svým myšlením různě tvoříme. Někde se tvoří snadněji, jinde o něco složitěji. Pokud chceš magický vesmír, dostaneš ho. Stejně jako ti největší materialista dostanou svůj mechanický vesmír. Ale pravda, i oni musí nakonec nahlédnout na boží tvář. Před Ním úniku není a v jeho službách se děje to největší dílo. Říkáš, že i přesvědčení materialistů a ateistů je správné, protože oni mají svoji mysl, a tak mohou tvořit co chtějí podle zákona svobody? Máš pravdu, ale i u vás se říká, že svoboda jednotlivce má určité omezení. Pořád jsou tu zákony starší než jakákoli lidská bytost. Crowley neměl pravdu s osobní svobodou. Ty nejsi Bůh, ty jsi jen jeho odraz. Bez něho bys nebyl. Na druhou stranu On tě miluje, on všechny miluje jako svoje Děti, jako své stvoření, část sebe samotného. Velice se trápí, když se trápíte, velice se těší, když se těšíte. Existuje však i lidské potěšení ze zla? Ano, to Bůh také vidí a je nad tím velice lítostiv, neb vidí všechny ty možnosti, kterými byste se mohli milovat a přispívat tak k celému stvoření. Můžu si s tebou promluvit o odvrácené straně? Ano, taky ji mám v sobě. Jak s ní bojuješ? Tak jako ty, hledám, poznávám a postupuji. Myslíš, že abys zlo mohla odstranit, musíš ho poznat? No o tom jsem právě mluvila. Zlo se musí identifikovat. Logicky vyvozuji, že když je zlo opak dobra, že je rovnocenné? Je to cesta, všechno tě nakonec přivede k bohu. Jen někdy to více bolí. Zákony vesmíru nejdou oklamat, i když se o to mnohé bytosti snaží. Ale Bůh miluje všechny, všem dal svobodu, a tak se rozvinula i temná stana. Temná strana jest zajímavá pro mnoho smrtelníků, ale většina z nich neví, co příslušnost k ní obnáší. Bolest, zklamání, neustálé zlé pocity, které bytost nakonec samy roztrhají na kusy. Ano, je zde paralela s údajnými záhadnými zmizeními těch, kdo udělali pakt s ďáblem. Ďáblové zde představují entitu, která svým způsobem projevuje nejvyšší záměr. Netrestá Bůh. Trestají temné stránky tebe samotného. Trestají ďáblové, kteří milují krev, bolest a nenávist. Pro ně je všechno, a tak se nebojí zadusit jí i tebe. Pro Boha je všechno Láska, milost a porozumění. Ano, říkáš že na vaší dimenzi je zajímavé, že se láska míchá s nenávistí. Opravdu, v tomhle je vaše dimenze specifická, ale není jediná. Vaše dimenze je jakousi továrnou, hrubou dílnou, kde se odděluje zrno od plev, přičemž je každého úkolem ve svém životě právě rozeznat zrno od plevele.

DOVĚTEK...

U těchto rozhovorů nikdy nevím, s kým vlastně mluvím. Hrozně rád bych věděl,že mluvím s nějakou opravdovou bytostí, ale kde beru tu jistotu? Navíc jestliže identifikuji nějakou bytost jakou součást mě samotného, nerozděluji svoji osobnost tak, že nakonec může dojít k nějaké poruše? Nebo jde jen o neškodnou analýzu? Ale já přeci chci víc než jen jakousi metodu analýzy mé vlastní mysli... Ale přesvědčuji se čím dál více, že si při takovýchto dialozích sám se sebou ujasňuji důležité věci, kterých si v „běžném“ životě nevšímám. Asi je to opravdu „správná cesta“. Ach, jak mi lidé máme sklony všechno zjednodušovat...

 

Zdravím tě. Já tebe též. O čem si chceš dnes povídat? O svobodě žití. Dobře. Zajímalo by mě, jak moc je člověk svobodný? Do té míry, do jaké si sám určí. Jsou tu nějaké hranice? Hranice jsou pouze v nás samých, hranice si lidé staví, aby se z těch všech možností, které by bez nich měli, nezbláznili. Chceš říci, že člověk má absolutní svobodu? Ne zcela, jeho život ovlivňují velké vesmírné zákony, ale ty jsou částečně na straně jeho tvoření. Kdyby nebyly, mnoho krásných i hrozných věcí by nevzniklo. Odkud pochází inspirace? Inspirace pochází z oceánu božské prapodstaty, z nejvnitřejšího bytí. Jak často člověk dostává inspiraci? Někdy jednou za měsíc, jindy častěji, i každý den. Jak se naladit, aby ke mně inspirace přicházela? Nejde ji přímo přivolat, přichází si sama, jak se jí zlíbí. Jsou dny inspiraci otevřené a dny, kdy člověk žádnou inspiraci nepochytí. Je dobré inspirace využít, čím víc jí člověk využívá, tím více k němu přichází. Je vděčná. Velcí skladatelé, vědci měli tu samou inspiraci? Ano, oni byly ze své podstaty zrození naladěni a připraveni předat světu své poselství, které mu mělo rozšířit vědomí. Je celá evoluce o rozšiřování vědomí? Evoluce je o množení všech forem, kombinacích a nekonečné tvořivosti. Něco jiného je cesta k Bohu, ta je přesně opačná, ale přesto s evolucí vysoce souvisí. Bez evoluce by cesta k Bohu neexistovala. Mluvíme o Bohu, pojďme si ho trochu představit. Především si ho nemůžeme představit, je to něco lidskému, obzvláště tomu tvému vědomí, nepředstavitelného. Zjednodušeně by se dalo říci, že je to oceán energie a nekonečných možností. Obsahuje samozřejmě i inteligenci a vědomí sebe sama. Ale vysvětlení s oceánem energie nestačí. Bůh je něco, co je za tím, absolutní bod nula, sídlící v nekonečnu. Jak je ode mě daleko? Je velice blízko, je všude, celý svět je součástí Boha. Ale to opět není zcela přesné. Je to jeho dílo, ale zároveň je to on. Bůh je nade vším a zároveň je neoddělitelný od stvoření. Bude někdy moci být člověk jako Bůh? Ne, pokud nepůjde s jeho záměrem. Jedině tak dosáhne božích schopností. Ale je nutné nejdříve ten záměr najít, pochopit a postupně s tím se zvyšují tvé možnosti.

 

Nyní bych se s tebou chtěl bavit o lidské zvůli. Dobře. Myslíš, že lidé se vyhýbají tomu jít svojí vlastní cestou? Ano, ve světě je mnoho lidí, kteří jsou raději voděni, než aby nasouchali svojí podstatě, která jim říká, kdo jsou. Netýká se to jen toho, že jsou božské bytosti, ne? Ano, jsou zároveň bytosti se svým vlastním posláním, každý má jakousi pečeť, která je pro něj obvykle tajná a vyjadřuje jeho božské Já s jeho posláním. A to je to poslání pořád stejné, nemění se? Ano, poslání je stejné, jen energie se v průběhu jeho bytí proměňují tak, aby jeho poslání bylo co nejlépe splněno. Jaké energie mám teď já? V tomto životě máš hodně ženských energií, souvisí to s tvou sexuální orientací. Je to tak správně, objevuješ nové, integruješ a poznáváš to, co jsi dřív poznat nemohl. Vím, že bys chtěl vědět něco o tvé pečeti, ale ta je tajná i pro mě. Jak najít lásku, myslím teď konkrétní osobu, kterou milovat. Nelze to jinak říct, než: Jdi za svým srdcem, ono ví, kam tě táhnout ;-) Poslouchej ho, mluví k tobě často, v jemných impulsech, když jsi připraven na to, tyto impulsy přijmout, zachytíš je a rozpoznáš volání svého srdce. Jaká mám v životě já poslání? Vím, že to víš. Mnohá, jsi bránou pro zajímavé energie, využívej toho, pij z těch pramenů a předávej tuto sílu dál. Hlavně se neboj jít za tím, kam cítíš, že bys měl jít. Vnitřní cit je nade vše, ty to víš a poznáváš to. Když za ním půjdeš, neprohloupíš, ale naopak prohloubíš svoje zážitky a pocity štěstí a naplnění. Dnes jsem přemýšlel, že mnohé moje čakry nejsou vyvinuté, jak s nimi pracovat? Soustřeď se na problém, který s nimi pocítíš, vědomě se napoj na božskou energii, sleduj, co opravdu chceš a energii nasměruj tím směrem. Mělo by to změnit tvůj energetický systém a zároveň pomoci událostem vně. Díky. Nemáš zač. Chtěl bys mi poradit ještě nějaké energetické cvičení? Umíš dobře využívat svojí intuice, nemůžu poradit jinak a lépe než ti říct: Využívej jí.

Teď bych se chtěl zeptat na události, které se již dějí a které nás ještě čekají. Ano, na vaší planetě se dějí změny. Bude hodně otřesů. Když se něco mění, něco starého, vždycky to něco stojí, ale to nové pak taky „stojí za to“. Už dlouho lidé bojují za své sny. A přitom se objevuje někdo, kdo jim stojí v cestě. Ano, i druhá strana má svoje sny :-D Takže chceš říct, že život na naší planetě je boj? Však nejen na vaší planetě, v celém vesmíru bojují dvě síly. Mužská, ženská prasíla se svými pozitivními i negativními aspekty. Nejvtipnější na tom všem je, že tyto naprosto rozdílné síly se bez sebe neobejdou. Střetávají se dennodenně a ani jedna nechce ustoupit. A tak je vlastně i celý vesmír udržován v chodu. A není náhodou hybnou sílou láska? Hybnou sílou je přitažlivost kterou pociťuje část první k části druhé. Prvotní hybná síla je však Boží vůle, která všechno rozdělila a tak umístila základní kámen do světového jeviště. Velice ti děkuji za pomoc. Rádo se stalo

 

Zákony života prakticky

 

Co je intuice

Pokud máte dobra alespoň 70%, channeling se můžete naučit takto: Jak uvidět Boha, krok za krokem

O hypnóze

 

Přijetí Stvořitele

Stručně o klasicích křesťanské mystiky

O metodě meditace a jejích druzích

O temné noci duše

Přijetí Boha a další poznatky

Znázornění meditace videoklipem

Naše hlavní stránky