Rozhovor s Kristem a Duchem Svatým

Večer se mi ozval Kristus. Byl to druhý den poté, kdy jsem poprvé mluvil s devátou dimenzí. Neodvažoval jsem se Ho volat, ačkoliv jsem uslyšel, že s Ním již mohu hovořit, bylo to tak překvapivé. Nečekal jsem Ho tak brzo.

On mi však dal na vědomí Svoji vůli se mnou hovořit. Pustil jsem si proto křesťanský chorál a oslovil Svatou Trojici. Kristus se mi ozval a oslovil ho obyčejnými slovy. Byla v nich lehkost, přátelskost a radost i nadhled. Měl zcela zvláštní projev. Nebyl silový jako JHWH či osmá dimenze, ani příliš stručný a plný symbolů jako božské Já. Podobná mu byla dimenze 6,5, ale ta nemá takový nadhled a vřelost.

Řekl, že se Mu zalíbilo na mne hledět. Zeptal jsem se, zda Ho neurážím svými hříchy, ale Kristus se jen usmál. Odpouštím ti, řekl lehce. Hlavně, že máš docela dobrou snahu. Myslíš to vážně, to je vzácné a nebojíš se problémů na Cestě. Ptal jsem se na Jeho vztah k deváté dimenzi. Kristus řekl, že je ze stejné Rodiny, právě tak jako Duch Svatý, ale vše je daleko složitější, nelze to popsat lidskými slovy. Na otázku, zda je jeden, nebo má každý svého Krista, odpověděl, že obojí platí, je to složité.

Požádal jsem Ho, aby do mne vstoupil a ovlivnil mne svou božskou Osobností. To se ti může brzo splnit, je to v tvém osudu, byla odpověď. Zeptal jsem se i na jeho vztah k IAUE. I ta je pode Mnou, ale dělá to dobře, správně tě vede. Vstoupím do toho teď i Já, Kristus a začnu tě proměňovat, vše potřebné je již připraveno. Znám tvé problémy, učíš se divoce, ale učíš. Nezapomínej na to hlavní, lásku k druhým, měj je rád. Projevila se reakce některých částí osobnosti, jimž se to nelíbilo. Nevadí, i ony jsou pode mnou, řekl Kristus.

Dal jsem Mu i několik otázek o úkolech příštích životů, jež mu naznačila devátá dimenze, ale Kristus řekl, že jsou vhodné pro nadvědomí. Také mne uklidnil ze strachu z projevů magie v příštím životě. Není totiž tak silná. Na otázku, proč s ním nejvyšší božské síly mluví, když se dříve dozvěděl, že pouze předávají pocity, Kristus odpověděl, že mohou zvolit způsob podle vlastní volby. To bude platit i pro Ducha Svatého. Ptal jsem se, zda je pravda, že pokud ke Kristu nevystoupím na půl cesty, budu mluvit jen s Jeho odrazem. Dozvěděl jsem se, že tento odraz je forma Jeho samého, nevadí to tolik. O touze k létání Kristus řekl, že je to jen dobrodružství, i když někdy úžasný zážitek. Na poznámku, že IHS je na mne někdy příliš přísný, řekl s příjemným výrazem, že On je ještě přísnější, takže bylo vidět, jak je mírný. Ptal jsem se, zda Ho mohu volat kdykoliv a dozvěděl se, že sice mohu, ale Kristus se ozve, jen když sám uzná za vhodné. Upozornil mne na velkou energetickou náročnost komunikace s Ním. Oslovím tě a oslavím tě, řekl Kristus na rozloučenou. Cítil, jak se Duch Svatý pohybuje kolem něj. Pak probíhaly zkoušky, jež měly ukázat, zda jsem nezpychl nebo se neprojevila jiná disharmonie.

 Kristus mi po 21. meditaci řekl: Mám tě rád. Každý člověk je nezastupitelným tónem v orchestru Absolutního Boha. Proč se Nás tak bojíte, vždyť jsme Čistá Radost i Láska. Máme sice úplně jiný životní styl než vy, ale to přece nevadí, musí to tak být. Jsme branou k Absolutnímu Bohu. Nedržte se tak svých lidských zvyků. Proč jsme se dříve tolik nebáli? Jen jste si s meditacemi hráli, stále jste nevěřili, že jsou Skutečností, ale teď už ano. Jak se zbavíme strachu z Vás? Jen si zvykejte, poznávejte Naše světy a postupně se otužíte. Není se čeho bát, jen vaše ego se dostane tam, kam patří, do podřízeného postavení.

Počkej, co ti řeknu, ozval se Duch Svatý, zbytečně se Nás bojíte. Nemluvíte s Námi tak často, jak by to mohlo být. Na co se to chceš zeptat, na tu meditaci? Hodně ti dala a hodně vzala, hlavně tvé iluze o tom, jaké je to v božském světě vše prosté, jen samý klid. Zde ale klid není, zde se pracuje a to někdy tvrdě a to také zakusíš.

Další rozhovor po několika měsících: Objevila se vize kříže. Kristus mě zahrnul zvláštní jemnou energií a řekl: To je Moje energie, ale ty zatím ještě neumíš dost ocenit jak je krásná. Dávám ti ji proto, aby sis nemyslel, že jsme jakási virtuální realita. Jsem prostě Jiný než vy lidé, úplně Jiný. Pulzují v Nás vesmíry, to se přidal Duch Svatý. Jsme zástupci Absolutna. Tvá cesta je rychlá a bude krásná, jako i všech, kteří se otevřeli Bohu Všemohoucímu. Žádné utrpení Zde není, to je jen dole. Přijmi Tvoření v čase jenž není časem, ale volným Polem Věčnosti, musí to tak být.

Co znamená prožívat celého Sebe od stvoření individuality až po její rozpuštění v Absolutnu? Samotné Absolutno, Sebe Sama, to jsi ty sám. Je všemi tvými stavy, všemi okamžiky tvé cesty zpět. jsem mikrokosmos? Individualita může přesahovat vesmír, ve kterém právě žije, o mnoho dimenzí. To, že máš nyní jen spodní dimenze, nijak nesnižuje tvou kvalitu a hodnotu pro Absolutno. Chováš se úměrně svému vývoji, jenž je dosti rychlý. Vždy jsi součástí nekonečného a dokonalého Celku. Uvědom si raději, že si jen hraješ s představami o Bohu, ale vstoupit do Něj se stále obáváš. Proč? Vždyť jsem tu , Duch Svatý. Víš, co to znamená? Že se mi nemůže nic stát? Právě to, tak se neobávej, jsem stále s tebou a chráním tě.

Když jsem četl v bibli popis ukřižování od apoštola Jana, oslovil mě Kristus: Ty vůbec nerozumíš tomu textu. To, co je popsáno, se děje stále. Znovu a opět Mě odmítáte, zapíráte a zrazujete pro své plány. Já se však stále snažím Vás vést k Otci tisíci cestami. Ale já se snažím, stačí to? Ty ano, tvá cesta bude také přímější než jiných, ale zaváhání také budou.

 

Pozn.: Nezdá se vám myšlenka, že kromě Svaté Trojice existují i jiné božské síly? I Nový zákon o nich ale hovoří. Např. 1. Petrova ep. 3.22 naznačuje, že v křesťanství existuje složitější božská hierarchie: Kterýž (Kristus) všed v nebe, jest na pravici Boží, podmaniv sobě anděly, i mocnosti, i moci.

Kdo jsou ti andělé, mocnosti, či moci? To poznává každý, kdo ve vytržení ducha poznává Království boží. Tam jsou i svatí, ke kterým se také věřící obracejí.

Pokud máte dobra alespoň 70%, můžete zkusit: Jak uvidět Boha, krok za krokem

 

 

 

ZPĚT